Vakuutussanasto:

A

Aineeton vahinko

Vahinko, jolle ei voi tarkasti antaa rahallista arvoa samalla tavalla kuin esinevahingolle. Aineettomia vahinkoja ovat esimerkiksi kipu, särky, muu tilapäinen tai pysyvä haitta.

Alivakuutus

Vakuutus, jossa omaisuus on vakuutettu sen todellista arvoa pienemmällä vakuutusmäärällä.

Avopuoliso

Henkilö, joka elää toisen kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa solmimatta avioliittoa.

B

Bonus

Vakuutusmaksun alennus. Esimerkiksi liikenne- ja autovakuutuksessa käytetään alennusasteikkoa, jonka mukaan vakuutukselle annetaan maksualennusta vahingottomien vuosien perusteella.

Bonusoikeus

Bonusoikeudellisen vakuutuksen vakuutusmaksusta myönnetään vakuutuksenottajalle henkilökohtainen bonusalennus jokaisesta vahingottomasta vakuutuskaudesta. Bonus kasvaa maksimissaan 70 prosenttiin asti. Jos vakuutus on bonusoikeudellinen, bonus on merkitty vakuutuskirjaan.

C

-

D

-

E

Edunsaaja henkilövakuutuksessa

Henkilö, jolle vakuutusperusteiden mukainen korvaus maksetaan. Korvaus kuolintapauksessa perustuu otettuun vakuutusmäärään ja maksetaan omaisille.

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun asemesta oikeus suoritettavaan vakuutuskorvaukseen. Ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt toisin, edunsaajana ovat omaiset.

Edunsaajamääräys

Vakuutuksenottajan vakuutusyhtiölle antama kirjallinen määräys. Sillä vakuutuksenottaja määrää kuka on henkilövakuutuksen edunsaaja eli kenelle vakuutussumma tai muu korvaus maksetaan.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt voivat hankkia Kelasta Eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Sillä saa julkista sairaanhoitoa EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä samalla tavalla kuin kyseisen maan asukkaat. Kortti on esitettävä paikassa, jonne hakeutuu hoitoon.

F

-

G

-

H

Hoitotuki

Voidaan maksaa liikennevahingoista, kun vahingoittunut henkilö ei tule toimeen ilman toisen henkilön apua jokapäiväisissä toiminnoissaan, kuten peseytymisessä. Oikeus hoitotukikorvaukseen tarkistetaan aina lääkäriasiakirjojen perusteella.

Haittaluokka

Vamman ns. lääketieteellistä haittaa osoittavaa luokka. Haittaluokkia on 20. Vammat on luokiteltu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä haittaluokituksesta.

Henkilövakuutus

Vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Henkilövakuutuksia ovat tapaturma- ja matkustajavakuutukset.

Hinausturva

Osa kaskovakuutusta. Se korvaa ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon.

I

Ikävähennys

Omaisuuden käyttöikään perustuva vähennys, joka tehdään omaisuuden hankintahinnasta.

Ilkivaltavahinko

Tapahtuma, jossa vakuutettu kohde vahingoittuu (jonkun ulkopuolisen tai kolmannen henkilön) tahallisen vahingonteon seurauksena.

Irtaimen esineen hinta

Uuden esineen hinnalla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai vastaavanlaisen omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää

Käytetyn esineen hinnalla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun uuden vastaavanlaisen esineen hinnasta vähennetään iän, käytön, huollon, hoidon laiminlyönnin tai käyttökelpoisuuden alenemisen aiheuttama hinnan alentuminen.

Jäännöshinnalla tarkoitetaan arvoa, joka esineellä on välittömästi vahingon jälkeen.

Käypä hinta on käteishinta, jonka esineestä olisi saanut juuri ennen vahinkoa, jos esine olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla.

Irtaimisto

Kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, esimerkiksi kodinkoneita.

Irtisanominen

Ilmoitus, jolla vakuutus voidaan irtisanoa. Vakuutussopimuslain mukaan irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

J

Jatkuva vakuutus

Jatkuva vakuutus jatkuu automaattisesti jokaisen vakuutuskauden jälkeen, jos kumpikaan osapuoli ei irtisano sopimusta.

K

Kiinteä sisustus

Tarkoittaa asunto-osakeyhtiölain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta ja huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

Kiinteää sisustusta ovat esimerkiksi

 • kiintokalusteet, kuten keittiön kaapistot ja kylpyhuoneen kalusteet
 • pinnoitteet, kuten kaakelit, parketit ja tapetit
 • huoneistokohtaiset, jälkeenpäin asennetut saunat ja ilmastoinnit

Kilpaurheilurajoitus

Vakuutus ei ole voimassa, jos sairaus tai vamma on aiheutunut vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai harjoituksiin. Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti tai lajille ominaisissa harjoituksissa. Kilpaurheilurajoitus ei koske alle 17-vuotiaita.

Kertakorvaus

Rahamäärä, joka maksetaan kertaluontoisesti korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Kokoelma

Alle 5000 euron arvoiset esineet ja kokoelmat kuuluvat kodin irtaimistovakuutuksen vakuutusmäärään ja yli 5000 euron arvoiset kokoelmat tulee vakuuttaa erikseen. Kokoelmalla tarkoitetaan koottua esineryhmää, jonka hinta kokoelmana on suurempi kuin yksittäisten esineiden yhteenlaskettu hinta.

Kotivakuutus

Vakuutus, joka korvaa kodin irtaimistoon ja rakennuksiin kohdistuvia vahinkoja.

L

Lakisääteinen seisonta-ajankorvaus

Liikennevahingon syyttömälle osapuolelle maksettava korvaus ajalta, jona ajoneuvoa ei liikennevahingon johdosta voida käyttää.

Lakisääteinen vakuutus

Vakuutus, jonka ottaminen perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen. Myös sen sisältämä turva on säädetty laissa.

Liikenneturvallisuusmaksu

Liikennevakuutusmaksuun sisältyvä erä, joka käytetään liikenneturvallisuuden edistämiseen.

Liikennevakuutus

Moottoriajoneuvolle otettava lakisääteinen vakuutus, joka korvaa liikennevahingossa syntyneet henkilövahingot ja vastapuolen omaisuusvahingot. Vakuutuksen ottaminen perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen.

Lunastus

Vahingoittuneen esineen arvon korvaaminen silloin, kun esine siirtyy vakuutuksenantajan nimiin.

LVISA-laitteet

ovat vakuutetun rakennuksen käyttöä palvelevia kiinteitä lämmitys-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteita putkistoineen, sekä niihin liittyviä, tontilla olevia säiliöitä, putkistoja, vesi- ja lämpöjohtoja sekä jätevesiviemäreitä yleiseen liittymään asti. Salaojaputkisto ei kuulu LVISA-laitteisiin.

LVISA-laitteita ovat kaikki rakennuksen lämmittämiseen, veden käsittelyyn, valaistukseen tai ilmastointiin käytettävät kiinteät laitteet. Näitä ovat sähkölaitteet, sähkövastukset ja -elementit, lämmityskattilat, säiliöt, rakennuksen turvatekniikka ja näihin liittyvät putkistot, johdot, kaapelit ja automaattiset ohjausjärjestelmät.

LVISA-laitteisiin rinnastetaan kylmähuoneen koneisto ja jäähdytyslaitteet ja keskuspölynimurit.

Kodinkoneet eivät ole LVISA-laitteita, vaikka ne olisi asennettu rakennukseen kiinteästi.

Luonnonilmiöturva matkustajavakuutuksessa

Sisältyy matkustajavakuutukseen. Se korvaa ennalta arvaamattomasta luonnonilmiöstä tai -katastrofista, kuten tulivuoren purkauksen aiheuttamasta tuhkapilvestä tai tsunamista, matkalla aiheutuneet ylimääräiset matka- ja majoituskulut, jos et pääse alkuperäisen matkasuunnitelmasi mukaisesti matkakohteeseen tai kotiin.

Lähiomainen matkustajavakuutuksessa

Matkustajavakuutuksessa lähiomaiseksi katsotaan

 • vakuutetun avio- tai avopuoliso tai rekisteröity puoliso
 • vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa tai rekisteröidyn puolisonsa lapset, sijais-, kasvatti-, otto- ja lapsenlapset
 • vakuutetun ja vakuutetun avio- tai avopuolison tai rekisteröidyn puolison vanhemmat, appi- ja isovanhemmat, sisarukset ja sisarpuolet
 • vakuutetun miniät ja vävyt
 • yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan
 • enintään yksi matkakohtaisesti ilmoitettu henkilö.

M

Matka matkavakuutuksessa

Ulkomaanmatka tarkoittaa Suomen rajojen ulkopuolelle tehtävää matkaa.

Kotimaanmatka tarkoittaa Suomessa tehtävää matkaa, joka suuntautuu vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle eli yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Matkavakuutus ei ole voimassa matkoilla, jotka tehdään edellä mainittujen paikkojen välillä 50 kilometriä pidemmilläkään matkoilla.

Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalla asunnolla, vapaa-ajan asunnolla tai näiden paikkojen välisillä matkoilla, vaikka matkat olisivatkin pidempiä kuin 50 kilometriä.

Jatkuvassa matkavakuutuksessa yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla tai Suomessa ei katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen kotipaikkakunnalla käynnin vuoksi, jos tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen.

Matkalta myöhästyminen

tarkoittaa sitä, että vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla.

Matkan keskeytyminen

tarkoittaa jo alkaneen matkan muuttumista niin, että vakuutettu joutuu sairaalahoitoon tai palaamaan lähtöpaikkakunnalleen Suomeen alkuperäisestä matkasuunnitelmasta poiketen.

Matkan peruuntuminen

tarkoittaa sitä, että matkalle lähtö estyy kokonaan.

Matkasairaus

On sellainen lääkärinhoitoa vaativa äkillinen ja odottamaton sairaus, jonka ensioireet ovat ilmaantuneet tai jonka yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan muuten katsotaan saaneen alkunsa matkan aikana. Sairaus, jonka oireita on ollut ennen matkaa tai jota on tutkittu tai hoidettu ennen matkaa, ei ole vakuutusehtojen tarkoittama matkasairaus.

Matkatapaturma

Matkatapaturmalla tarkoitetaan matkan aikana sattunutta tapaturmaa.

Tapaturma on äkillinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta.

Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Matkatavara

Kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitetut tavanomaiset esineet, jotka ovat mukana matkalla. Näitä ovat esimerkiksi vaatteet, kamera, lääkkeet, passi ja kannettava tietokone.

Matkatavaravakuutus

Vakuutus, johon voi sisältyä matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset. Vakuutukseen valitut turvat merkitään vakuutuskirjaan. Matkavakuutus voi olla joko tiettyä matkaa koskeva määräaikainen vakuutus tai niin sanottu jatkuva vuosivakuutus.

Matkavastuuvakuutus

Matkavastuuvakuutus on matkoilla voimassa oleva vastuuvakuutus.

Matkustajavakuutus

on vakuutus matkalla alkavan sairauden tai matkalla sattuvan tapaturman varalle. Matkustajavakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja matkalta myöhästyminen.

Määräaikainen vakuutus

Vakuutus, jonka voimassaolo (alkaminen ja päättyminen) sovitaan vakuutusta tehtäessä. Sitä voidaan käyttää lyhytaikaisissa vakuutuksissa, kuten esimerkiksi matkavakuutuksessa.

N

-

O

Omavastuu

Vakuutuskirjaan tai -ehtoihin merkitty rahamäärä, joka vähennetään vakuutustapahtuman yhteydessä korvattavan vahingon määrästä.

P

Palovakuutus

Vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa vakuutetulle omaisuudelle ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä palosta, noesta, salamaniskusta tai räjähdyksestä aiheutuneet vahingot.

Pelastamiskustannukset

Kustannukset, jotka syntyvät vakuutuksenottajan torjuessa tai rajoittaessa vahinkoa.

Pelastamisvelvollisuus

tarkoittaa sitä, että vakuutetun tulee vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta kykyjensä mukaan.

Pysyvä kosmeettinen haitta

Vahinkoa kärsineelle (liikennevahingon seurauksena) jäänyt pysyvä ulkonäöllinen haitta (esimerkiksi rumentava arpi, epämuotoisuus, rumentava typistymä, ryhtivirhe).

Pysyvän haitan korvaus

maksetaan vakuutustapahtuman aiheuttaman pysyvän haitan perusteella. Pysyvän haitan korvausta voidaan maksaa esimerkiksi liikennevakuutuksesta, matkustaja- ja tapaturmavakuutuksesta haittaluokkien 1-20 mukaan. Haittaluokitus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen.

Q

-

R

Rajoitusehto

Vakuutuksen ehto, joka rajaa osan vahingoista korvauspiirin ulkopuolelle.

Rakennuksen pinta-ala

lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan (pituus kertaa leveys). Pinta-alaan lasketaan 160 cm ja sitä korkeammat tilat. Pinta-alaan lasketaan mukaan rakennuksessa kiinni oleva lämmittämätön varasto, autotalli tai muu tila. Pinta-alaa laskettaessa ei oteta huomioon avonaisia katoksia, terasseja eikä parvekkeita. Rakennusten, joissa on enemmän kuin yksi kerros, kokonaispinta-ala saadaan laskemalla kerrosten alat yhteen.

Rikastumiskielto

tarkoittaa sitä, että vahingon kärsinyt ei voi päästä vahingon korvaamisen jälkeen parempaan taloudelliseen asemaan kuin missä hän oli ennen vahinkoa. Vakuutuksella ei siis voi tehdä voittoa.

S

Suojeluohje

Vahinkovakuutuksen vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä.

Sähkölaitteet

Sähköverkkoon kytkettyjä ja sähkövirtaa käyttäviä siirreltäviä laitteita. Rakennuksen sähkölaitteilla (S) tarkoitetaan vakuutettua rakennusta ja sen käyttöä palvelevia, kiinteästi asennettuja sähkölaitteita, sähköjohtoja ja sähkökaapeleita rakennuksessa ja tontilla yleiseen liittymään asti. Sähkölaitteita eivät ole LVI-laitteet.

T

Tapaturma

on äkillinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta.

Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Tapaturmavakuutus

korvaa vakuutusehdoissa määritellyt tapaturmat, jotka ovat sattuneet vakuutuskirjassa mainitulle henkilölle vakuutuksen voimassaoloaikana.

Tiedonantovelvollisuus

tarkoittaa sitä, että vakuutuksenottajan, vakuutetun ja korvauksenhakijan tulee vastata rehellisesti ja totuudenmukaisesti hänelle esitettyihin kysymyksiin ja oikaista mahdollisia esiin tulevia vääriä tai puutteellisia tietoja (koskien vakuuttamista ja korvauksenhakua).

U

Ulkoministeriön matkustustiedotteet

Matkustustiedotteet ovat ulkoministeriön antamia tiedotteita maakohtaisesta matkaturvallisuudesta. Lue lisää ulkoministeriön sivuilta.

V

Vahinkovakuutus

Vakuutus, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi. Vahinkovakuutuksia ovat

 • kaskovakuutus
 • kotivakuutus
 • matkatavaravakuutus
 • venevakuutus
 • vastuuvakuutus
 • oikeusturvavakuutus.

Vahingonselvittelykulut

Kuluja, jotka syntyvät pelastamisvelvollisuuden seurauksena. (Ks. pelastamisvelvollisuus.)

Vakuutettu

Henkilö, joka on henkilövakuutuksen kohteena tai jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa.

Vakuutuksenantaja

Vakuutuksen antaja on vakuutusyhtiö.

Vakuutuksenottaja

Henkilö, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutusehdot

Vakuutussopimukseen kuuluva asiakirja, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksen sisällöstä ja sopimuksen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Vakuutuskausi

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta.

Vakuutuskirja

Asiakirja, jossa määritellään vakuutussopimuksen yksilöllinen sisältö.

Vakuutusmaksukausi

Säännöllisin väliajoin toistuva ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi.

Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty omaisuuden arvo, joka on myös yleensä korvauksen enimmäismäärä.

Vakuutustapahtuma

Tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvaus.

Vapaaehtoinen vakuutus

Vakuutus, jonka ottaminen ei perustu laissa säädettyyn velvollisuuteen. Vapaaehtoisten vakuutusten sisältämiä turvia ei ole säädetty laissa.

Vastuuvakuutus

korvaa toiselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, josta vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa. Vastuuvakuutus korvaa myös tiettyjä ehdoissa erikseen määriteltyjä vahinkoja, vaikka vakuutuksenottaja ei lain mukaan olisi näistä tapahtumista korvausvastuussa.

W

-

X

-

Y

Ylivakuutus

Kun vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on suurempi kuin vakuutetun omaisuuden todellinen jälleenhankinta-arvo.

Z

-

Å

-

Ä

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko

Nopeasti ja ilman ennakko-oireita sattuvan tapahtuman seurauksena syntynyt vahinko, jota ei olisi voinut välttää normaalilla huolellisuudella ja ennakoinnilla.

Ö

-

Ei hakutuloksia.