Ajoneuvovakuutuksen vakuutusehdot

Voimassa 1.4.2017 alkaen.

Yleistä ajoneuvovakuutuksista

Vakuutuskausi

Vakuutuskauden pituus on 365 päivää vakuutuksen alkamispäivästä lukien, ellei vakuutusta irtisanota kesken vakuutuskauden.

Bonusoikeus

Kaskovakuutuksen maksusta annetaan maksualennus bonussääntöjen mukaisesti. Bonus nousee 10 prosenttiyksikköä sellaisen vakuutuskauden jälkeen, jonka aikana kolariturvan perusteella ei ole maksettu korvausta ja ajoneuvo on ollut kolariturvalla vakuutettuna seuraavasti:

 • moottoripyörät vähintään 90 vuorokauden ajan
 • autot vähintään 120 vuorokauden ajan.

Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa bonus voi nousta enintään yhden kerran. Korkein mahdollinen bonus on 70 prosenttia. Bonus pienenee jokaisen kolariturvasta korvatun vahingon seurauksena 20 prosenttiyksikköä. Bonus ei alene vahingoissa, joissa raekuuro tai myrsky on vaurioittanut ajoneuvoa tai pysäköity ajoneuvo on vaurioitunut äkillisestä vedenpinnan noususta.

Minimimaksu

Vakuutuskaudelta veloitetaan aina vähimmäismaksu, joka on merkitty erikseen vakuutuskirjalle.

Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutuksensa päättymään milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti vakuutusyhtiöön.

Vakuutus päättyy myös silloin, jos

 • ajoneuvon omistaja- tai haltijasuhteisiin tehdään vakuutuksen voimassaoloon vaikuttava muutos
 • vakuutuksen maksua ei makseta
 • vakuutuksenottaja vaihtaa liikennevakuutusyhtiötä.

Sovellettava laki

Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia.

1 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa maissa, paitsi:

 • Venäjällä sen maantieteellisen Euroopan ulkopuolisilla alueilla
 • Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Albaniassa, Kosovossa, Serbiassa, Moldovassa, Iranissa, Israelissa, Marokossa, Bulgariassa, Romaniassa, Tunisiassa ja Turkissa.

Vakuutus on voimassa ja jatkuu vuosittain, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutusta tai ellei se pääty muiden, edellä tai laissa mainittujen syiden vuoksi.

2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu moottoriajoneuvo ja siihen kiinteästi asennetut, ajoneuvossa liikenteessä käytettäväksi tarkoitetut vakiovarusteet.

Moottoripyörän, mopon ja moottorikelkan vakuutuksissa vakuutuksen kohteena ovat myös ajoneuvon käyttöön olennaisesti liittyvät varusteet, kuten kypärä.

Edellä mainittuja vakiovarusteita ovat myös tavanomaiset kiinteästi asennetut, liikenteessä käytettäväksi tarkoitetut lisävarusteet kohdassa 2.1 mainituin rajoituksin.

Palo- ja varkausvakuutuksen kohteena ovat myös vakuutettuun ajoneuvoon kuuluvat, muualla kuin ajoneuvossa varastoituna olevat kattotelineet, suksiboksi ja yksi kesä- tai talvirengaskerta.

2.1 Rajoitukset

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • kilpailukäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet
 • erikoismaalaukset eivätkä teippaukset, esim. helmiäis-, kameleontti- tai koristemaalaukset
 • ajoneuvon varaosat
 • turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut laitteet esim. tutkanpaljastimet
 • muut matkapuhelimet kuin autojen kiinteästi asennetut autopuhelimet
 • poltto- ja voiteluaineet
 • jälkiasennetut korisarjat ja niiden osat
 • muutoskatsastusta edellyttävät, muutoskatsastamattomat lisävarusteet, rakenteet ja osat
 • ajoneuvoon jälkiasennetut tietokoneet
 • äänitteet, cd-levyt, dvd-levyt
 • muut kuin ajoneuvon vakiovarusteisiin kuuluvat työkalut
 • ajovarusteet, esim. ajohaalari ja ajosaappaat.

Jälkiasennetut radio-, kasetti-, CD- ja muut äänentoistolaitteet, televisio-, video-, DVD- ja autonavigointilaitteet ja autopuhelimet ovat vakuutuksen kohteena 3 000 euroon asti, kuitenkin enintään ajoneuvon käyvän arvon verran. Enimmäiskorvausmäärä sisältää myös asennuksen tarvikkeineen.

3 Vakuutusturvat

Vakuutukseen sisältyvät turvat on merkitty vakuutuskirjaan.

3.1 Kolariturva

Kolariturvasta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on kolari, törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava äkillinen, ennalta arvaamaton ja ulkoinen tapahtuma. Kolariturvasta korvattu vahinko laskee bonusta 20 prosenttiyksikköä.

3.2 Varkausturva

Varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys. Korvattavuus edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja.

Ajoneuvo, jossa ei ole ohjauslukkoa (virtalukkoa), katsotaan lukituksi vain, kun se on lukittu erillisellä lukolla. Toisessa ajoneuvossa tai perävaunussa oleva ajoneuvo katsotaan lukituksi vain, kun ne molemmat on lukittu. Matkailu- ja muut perävaunut katsotaan lukituiksi, kun niissä on kytkettynä käytön estävä lukitus, kuten aisalukko.

Varkausvahingon yhteydessä menetetyn ajoneuvon lunastus tai tilalle hankkiminen edellyttää lisäksi, että menetetty ajoneuvo ei ole löytynyt 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut tiedon vahingosta ja kun poliisiviranomaiselle tehtiin asiasta rikosilmoitus.

Varkausvahingosta on tehtävä poliisille rikosilmoitus. Vakuutuksenottajan on vaadittava edellä mainitusta rikoksesta epäillylle henkilölle rangaistusta.

3.3 Paloturva

Paloturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on irtipäässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku. Paloturvasta ei korvata vahinkoa sähkölaitteelle, johdolle, johtosarjalle tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle, jos vahinko on aiheutunut ylikuumenemisesta, oikosulusta, ylijännitteestä tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta.

Paloturvasta ei myöskään korvata ajoneuvon moottorin tai pakoputkiston sisällä tapahtuneesta palosta tai räjähdyksestä niille itselleen aiheutunutta vahinkoa. Varkauden tai käyttövarkauden yhteydessä tapahtunut palovahinko korvataan vain, jos vakuutuksen kohde oli varkauden tai käyttövarkauden hetkellä lukittu tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa.

3.4 Eläintörmäysturva

Eläintörmäysturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys eläimeen. Eläimen väistämisestä aiheutuneet vahingot käsitellään kolariturvasta vakuutusehtojen ja vakuutuksen laajuuden mukaisesti.

Eläintörmäysvahinkona ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut seurausvahinkona öljyn tai jäähdytysnesteen puutteellisesta kierrosta moottorille, vaihteistolle, voimansiirrolle, jäähdytysjärjestelmälle tai ilmastointilaitteelle.

3.5 Ilkivaltaturva

Ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jos sen syynä on tahallinen vahingonteko ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla. Tahallisella vahingonteolla tarkoitetaan, että tekijän nimenomainen tarkoitus on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Ilkivaltavahingosta on tehtävä poliisille rikosilmoitus. Vakuutuksenottajan on vaadittava edellä mainitusta rikoksesta epäillylle henkilölle rangaistusta.

3.6 Lunastusturva

Lunastusturvasta maksetaan korvaus ajoneuvon lunastustilanteissa ehtokohdan 7.3.4 sääntöjen mukaan.

3.7 Hinausturva

Hinausturvasta korvataan ajoneuvon hinaus lähimpään korjaamoon matkan keskeytyessä välittömästi ajoneuvon vian, vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena.

Hinauskustannusten sijasta voidaan korvata tapahtumapaikalla suoritetusta vaurion ja vian korjaamisesta aiheutuneet työkustannukset mutta ei varaosia. Korvausta maksetaan enintään hinauskustannuksia vastaava määrä.

Lisäksi korvataan muita ajon keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä matka-, asumis- ja muita kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluu myös kuljettajan ja matkustajien kuljettaminen lähtö- tai määräpaikkakunnalle edullisinta kulkuvälinettä käyttäen. Hinauskustannusten lisäksi korvattava määrä on kuitenkin enintään 500 euroa.

Hinausturva on voimassa sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee kuluneeksi 20 vuotta.

3.7.1 Korvaamisen rajoitukset hinausturvassa
 1. Hinausturvasta ei korvata lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat muiden kuin ajoneuvon kuljettajan tai matkustajien kuljettamisesta tai autoon kytketyn perävaunun siirrosta lähimpään korjaamoon yhdessä auton kanssa. Turvasta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka olisivat aiheutuneet vahinkotapahtumasta riippumatta.
 2. Hinausturvasta ei korvata vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelinkuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavia kustannuksia. Näitä muita kustannuksia ovat muun muassa ruoka- ja juomakulut, asioiden hoitamisesta aiheutuneet kulut ja päivärahat.
 3. Jos vakuutusyhtiö tai sen yhteistyökumppani pyynnöstä antaa apua vakuutustapahtuman johdosta, ei vakuutusyhtiö ole vastuussa eikä korvausvelvollinen vahingosta, joka on aiheutunut avunantotoimenpiteen seurauksena tai kuljetuksen viivästymisestä.
 4. Hinausturvasta ei makseta korvausta, jos kysymys on siitä, että ajoneuvon avaimet ovat jääneet ajoneuvoon sisälle, avaimet ovat kadonneet tai polttoaine tai, jos käyttövoimana on sähköenergia, sähkö on loppunut. Korvattavan kustannuksen määrä on osoitettava alkuperäisellä tositteella. Kun korvausta haetaan matkan keskeytymisestä ajoneuvolle syntyneen sisäisen rikkoutumisen vuoksi, tästä on esitettävä korjauslasku.
 5. Hinausturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon puutteellisesta kunnossapidosta tai siitä, että ajoneuvoa ei saada käynnistetyksi tai liikkeelle pakkasen, sateen tai muun vastaavan säästä johtuvan olosuhteen vuoksi.
 6. Hinausturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvon uppoamisesta veteen, suohon tai jäihin.
 7. Hinausturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu käyttökuntoisen vararenkaan tai sen vaihtamiseen tai renkaan korjaamiseen tarvittavien käyttökuntoisten välineiden puuttumisesta.
 8. Hinausturvasta ei korvata ansionmenetystä.

3.8 Matkan jatkumisturva

Matkan jatkumisturvasta korvataan ajoneuvon käyttöpäivien menetys rahakorvauksena, jonka määrä on 50 euroa jokaista täyttä vuorokautta kohden. Vaihtoehtoisesti vakuutuksenottaja voi halutessaan myös sopia vakuutusyhtiön kanssa sijaisauton vuokraamisesta. Sijaisautona korvataan enintään C-luokan ajoneuvo. Mikäli vakuutettu ajoneuvo on pienempää luokkaa kuin C-luokan ajoneuvo, korvataan vastaava ajoneuvo, ei C-luokan ajoneuvoa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus sijaisautotapauksissa valita autovuokraamo.

Korvauksen maksaminen edellyttää vakuutetun ajoneuvon kaskovakuutuksesta korvattavaa esinevahinkoa, kuten kolaria, törmäystä, tieltä suistumista, paloa tai varkautta. Korvausta maksetaan myös, jos ajoneuvo on ajokelvoton ajoneuvon teknisen vian vuoksi. Teknisen vian vuoksi ajokelvottoman ajoneuvon korvauksena on aina sijaisauto. Korvauksesta vähennetään samalta ajalta muusta vakuutuksesta mahdollisesti saatu korvaus, kuten liikennevakuutuksen seisontapäiväkorvaus.

Jos ajoneuvo on sitä kohdanneen esinevahingon jälkeen ajokuntoinen, korvausta maksetaan vasta siitä lähtien, kun ajoneuvon korjaus korjaamolla on aloitettu. Jos ajoneuvo ei ole ajokuntoinen, korvausta maksetaan siitä lähtien, kun vakuutusyhtiölle on ilmoitettu vahingosta. Korvausta maksetaan siihen saakka, kun vakuutettu ajoneuvo on valmiina noudettavaksi korjaamolta, se on muutoin vakuutuksenottajan käytettävissä tai sen tilalle on annettu, vuokrattu tai hankittu toinen ajoneuvo.

Ajoneuvon korjausajalta korvausta suoritetaan kuitenkin enintään 30 päivältä. Edellä mainittuun korvattavaan aikaan sisältyy korjauksen tai varaosien odotusaika. Odotusaikaa korvataan enintään seitsemältä (7) menetetyltä käyttöpäivältä.

Seuraavissa tilanteissa sovelletaan poikkeavaa enimmäiskorvausaikaa:

 • Teknisen vian vuoksi korvausta maksetaan enintään viideltä päivältä, aloituspäivä mukaan lukien. Teknisen vian vuoksi maksettavaa korvausta voi saada korkeintaan kolme kertaa vuoden mittaisen vakuutuskauden aikana.
 • Kun korvauksena maksetaan kertakorvaus tai ajoneuvo lunastetaan, korvausta maksetaan enintään 14 päivältä.
 • Jos ajoneuvo on ajokelvoton lasiturvasta korvattavan vahingon vuoksi, korvausta maksetaan enintään viideltä päivältä.
 • Rengasturvasta korvattavan vahingon vuoksi matkan jatkumiskorvausta maksetaan yhdeltä päivältä.

Matkan jatkumisturvasta maksetaan korvausta enintään 30 päivältä.

3.9 Rahoitusturva

Rahoitusturvasta maksetaan korvausta siltä osin kuin sitä ei muutoin maksettaisi täysimääräisenä siksi, että vahinko on seurausta

 1. suojeluohjeiden laiminlyönnistä (ehtokohta 5)
 2. henkilön moitittavasta menettelystä (ehtokohta 7.4.2)
 3. yleisten sopimusehtojen tarkoittamasta vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä (yleisten sopimusehtojen ehtokohta 6.2)
 4. lukitsemattomaan ajoneuvoon kohdistuneesta varkaudesta
 5. ajoneuvon käytöstä liikenteessä ennalta ilmoitettuna liikennekäytöstäpoiston aikana.

Korvausta maksetaan vain osamaksu- tai rahoitussopimuksen velkojalle. Rahoitusturva ei ole voimassa muiden hyväksi.

Osamaksu- tai rahoitussopimuksen velkojalle maksettavan korvauksen ylärajana on vahinkohetkellä erääntymättömän saatavan määrä, kuitenkin enintään vahingon määrä. Korvausta ei makseta ennen vahinkohetkeä erääntyneistä, maksamatta jääneistä osamaksu- tai rahoituseristä. Vakuutusyhtiö on oikeutettu hakemaan maksamansa korvauksen takaisin ajoneuvon haltijalta tai vahingon aiheuttajalta. Omavastuu on kuhunkin vakuutustapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen. Korvauksesta voidaan vähentää tähän vakuutukseen kohdistuvat erääntyneet ja maksamattomat vakuutusmaksut.

3.10 Lasiturva

Lasiturvasta korvataan tuulilasin, sivuikkunan tai takalasin ikkunalasin äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutunut välitön esinevahinko, kun rikkoutumisen syynä on lasiin ulkoapäin suoraan kohdistunut isku, kuten kiveniskemä. Korvaaminen edellyttää lisäksi, että vaurio on sellainen, että lasin korjaaminen tai vaihtaminen on ajoneuvon liikenneturvallisuuden säilyttämisen vuoksi välttämätöntä.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita korjausliike.

Lasiturvasta ei korvata vahinkoja, jotka

 1. ovat aiheutuneet muille laseille tai lasirakenteille, kuten peileille, valoumpioille, kattoluukuille, kattoikkunoille tai lasisille katoille
 2. ovat aiheutuneet ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuormasta tai autossa olleesta eläimestä
 3. ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella tai jotka muusta syystä korjataan veloituksetta ajoneuvon valmistajan, maahantuojan tai myyjän kustannuksella
 4. eivät vaikuta ajoneuvon liikenneturvallisuuteen
 5. ovat seurausta lasin kulumisesta tai naarmuuntumisesta
 6. aiheutuvat lämpötilan muutoksesta tai lasin sisäisestä jännitteestä.

Korvauksesta vähennetään omavastuu, jos lasi vaihdetaan. Jos lasi korjataan, korvauksesta ei vähennetä omavastuuta. Omavastuu on valitun omavastuun suuruinen.

3.11 Vastuuturva

Vastuuturva on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta kestävillä matkoilla sellaisissa vihreän kortin sopimusmaissa, jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen (ETA). Vastuuturva ei ole voimassa seuraavissa maissa: Iran, Israel, Marokko, Moldova, Tunisia, Turkki, Ukraina ja Valko-Venäjä.

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjalla mainitun ajoneuvon kuljettaja, haltija ja omistaja, kukin tässä ominaisuudessaan. Vastuuturvasta korvataan vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon ulkomailla liikenteeseen käyttämisestä ulkopuoliselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan henkilökohtaisessa korvausvastuussa.

Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvausvastuun perusteena oleva teko tai laiminlyönti on tapahtunut vakuutuksen ollessa voimassa. Jos vahinkoa kärsinyt on myötävaikuttanut vahingon sattumiseen, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun vastuulla oleva osa vahingosta. Jos useampi henkilö on yhdessä velvollinen korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan vain se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun osuutta vahingon aiheuttajana. Vakuutuksesta korvataan enintään vahingon aiheuttaneiden henkilöiden lukumäärän mukaan määräytyvä osuus kokonaisvahingosta, ellei vakuutettu näytä muuta toteen.

Vastuuturvasta maksetaan korvausta ulkomailla sattunutta ja vahinkoa aiheuttanutta tapahtumaa kohden omaisuusvahingoissa yhteensä enintään 250 000 euroa ja henkilövahingoissa yhteensä enintään 500 000 euroa. Enimmäiskorvausmäärät sisältävät myös oikeudenkäyntikulut vahingonkorvausta koskevassa oikeudenkäynnissä.

3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa

Vastuuturvasta ei korvata vahinkoa

 1. jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen
 2. siltä osin kuin vahingonkärsinyt on oikeutettu saamaan korvausta liikenne-, tapaturma- tai muusta vakuutuksesta, erityisestä korvausjärjestelmästä tai lain tai muun sääntelyn perusteella muualta
 3. kun kysymys on sakosta tai muusta rangaistuksesta, verosta, hallinnollisesta maksusta, menettämisseuraamuksesta tai muusta niiden kaltaisesta seuraamuksesta
 4. joka seuraa hoitovirheestä tai muusta potilasvahingosta.

Vastuuturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 1. lentokenttäalueella
 2. vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon ollessa kuljetettavana toisessa ajoneuvossa, aluksessa tai muussa kuljetusvälineessä
 3. ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta
 4. sodasta, sotatoimen tapaisesta tapahtumasta, lakosta tai työnseisauksesta
 5. vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon kuljettajalle, haltijalle tai omistajalle tai heidän omaisuudelleen
 6. vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon kuormalle, lastille tai siinä olleelle muulle omaisuudelle
 7. vakuutuskirjassa mainitulle ajoneuvolle.

Kaikki edellä kerrotut korvaamisen rajoitukset koskevat myös vakuutuskirjassa mainittuun ajoneuvoon kytkettyä perävaunua.

3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa

Vakuutetun on varattava vakuutusyhtiölle tilaisuus tarkastaa vahinko ja mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen. Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutettu velvollinen maksamaan vahingonkorvausta ilmoitetusta tapahtumasta, ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen peruste ja määrä ole ilmeisen oikea. Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin.

Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vahingonkärsineen kanssa sopimuksen vahinkojen korvaamisesta vakuutusmäärän rajoissa, mutta vakuutettu ei siihen suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuvia kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

3.12 Parkkiturva

Parkkiturvasta korvataan toisen moottoriajoneuvon törmäyksellään vakuutuksen kohteena olevaan, pysäköityyn ajoneuvoon aiheuttama välitön esinevahinko, kun vahingon aiheuttanut ajoneuvo ei ole tiedossa. Korvauksen maksaminen edellyttää, että korvauksen hakija on voinut luotettavasti selvittää vakuutusyhtiölle tapahtuma-ajan ja -paikan. Parkkiturvasta korvattu vahinko ei aiheuta bonusmenetystä.

3.13 Rengasturva

Rengasturvasta korvataan ajoneuvon renkaan yllättävä ja äkillinen rikkoutuminen ajoneuvoa käytettäessä. Korvauksena maksetaan renkaan korjaaminen tai uusi vastaava rengas tilalle, jos korjaaminen ei ole mahdollista. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos rengas on yli kaksi vuotta vanha tai renkaan kulutuspinnan syvyys on tapahtumahetkellä alle neljä millimetriä. Renkaan ostohetki on pystyttävä osoittamaan vakuutusyhtiölle.

Rengasturvasta maksetaan korvausta enintään 300 euroa vahingoittunutta rengasta kohti. Omavastuu on rengasturvassa 50 euroa. Omavastuuta ei peritä, jos rengas korjataan.

3.14 Luonnonilmiöturva

Luonnonilmiöturvasta korvataan vakuutuksen kohteelle syntynyt esinevahinko, joka on aiheutunut

 1. myrskytuulen kaatamasta puusta pysähtyneelle ajoneuvolle
 2. myrskytuulen irrottamasta muusta esineestä pysähtyneelle ajoneuvolle
 3. raesateesta ajoneuvon ulkopinnoille
 4. veden pinnan kohoamisesta pysähtyneenä ja virta poiskytkettynä olevalle ajoneuvolle.

Luonnonilmiöturvasta korvattava vahinko ei aiheuta bonusmenetystä. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

Luonnonilmiöturvasta ei korvata esinevahinkoa, joka on aiheutunut

 1. vedestä ajoneuvon toimintojen ohjainyksiköille tai muusta kosteuden aiheuttamasta vauriosta
 2. vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
 3. toisen ajoneuvon synnyttämästä ilmavirrasta
 4. hitaasti kehittyvistä tapahtumista tai seurauksista, kuten syöpymisestä, kulumisesta, ruostumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, kostumisesta tai aineen väsymisestä.

3.15 Oikeusturva

3.15.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 3.15.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

3.15.2 Vakuutetut

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja, kukin tässä ominaisuudessaan.

3.15.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa ehtojen kohdassa 1 mainituissa maissa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, kuten lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa taikka ulkomaisissa hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

3.15.4 Korvattavat vakuutustapahtumat
3.15.4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä

Riita- ja hakemusasiassa vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Rikosasiassa vakuutuksesta korvattavia vakuutustapahtumia ovat

 • vakuutetun oleminen vastaajana
 • syytteen nostaminen, kun virallinen syyttäjä ajaa vakuutettua vastaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuvaa syytettä
 • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta tuomioistuimelle kirjallisesti sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.
 • asianomistajan esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään
 • vakuutetun oleminen asianomistajana
 • vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn vaatimuksen on perustuttava tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

3.15.4.2 Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai
 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, oikeustoimeen, olosuhteeseen tai oikeudenloukkaukseen.
3.15.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa

 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa
 2. jossa on kysymys muusta kuin ajoneuvon omistamista, hallintaa tai kuljettamista koskevasta vakuutetun työhön, ammatinharjoittamiseen tai elinkeino- tai ansiotoimintaan liittyvästä asiasta
 3. jossa on kysymys luvanvaraisen henkilö- tai tavaraliikenteen harjoittamiseen tarvittavasta liikenneluvasta tai liikenteen luvattomasta harjoittamisesta
 4. jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
 5. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset ja ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytejutusta.
 6. jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle
 7. jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta
 8. jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta
 9. joka koskee kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta
 10. joka koskee kuljettajan ajokieltoon määräämistä
 11. joka koskee edellä luetelmakohdissa 6–10 tarkoitettuihin tekoihin perustuvaa vakuutettua vastaan esitettyä vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta
 12. joka koskee vakuutetun esittämää yksityisoikeudellista vaatimusta, joka perustuu sellaiseen tekoon, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella. Vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin, jos vahingonkorvausvaatimus perustuu tekoon, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai liikennerikkomuksesta.
 13. joka koskee konkurssia
 14. joka koskee ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa
 15. jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä
 16. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta
 17. jota käsitellään ryhmäkanteena.
  3.15.6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, siitä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen esittämättä tai luopuu siitä aiheettomasti, vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä. Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa sovittelumenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä asiassa kuluvaatimusta ei kuitenkaan tarvitse esittää sovittelumenettelystä aiheutuneista kustannuksista.

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää vakuutusyhtiötä sitovasti. Vakuutetun asiamiehelleen mahdollisesti suorittama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

3.15.7 Korvaussäännökset
3.15.7.1 Vakuutusmäärä

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on jokaisessa vakuutustapahtumassa 10 000 euroa. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin enintään 25 prosenttia korvauksen enimmäismäärästä.

3.15.7.2 Omavastuu

Korvattavista kustannuksista vähennetään omavastuu, joka on perusomavastuun suuruinen mutta vähintään 20 prosenttia kustannuksista.

3.15.7.3 Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut alakohtien 1–4 mukaisesti.

 1. Riita- ja hakemusasia

  Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

  Jos asian saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttää jotakin oikeustoimea taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehtyä päätöstä, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden tai vastaavan ulkomaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

  Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

 2. Rikosasia

  1. Vakuutetun ollessa asianomistajana

   Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

  2. Vakuutetun ollessa vastaajana

   Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet puolustuskulut kohdassa 3.15.4.1 mainituissa rikosasioissa.

 3. Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen

  Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.

  Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun tai tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

  1. Yhteinen intressi

   Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä tai vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

3.15.7.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen ja arvonlisävero

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määritetään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavia kustannuksia määriteltäessä otetaan huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisunsa perusteissa nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai hakemaan takaisin asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.

3.15.7.5 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

 1. kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä. Ennen vakuutustapahtumaa tehdyistä selvityksistä ja hankituista todisteista aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin, jos selvitystä on käytetty todisteena.
 2. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia
 3. vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä
 4. oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja
 5. rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja
 6. kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä
 7. kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aiheuttanut jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä, esittämällä väitteen, jonka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin pitkittämällä oikeudenkäyntiä tahallaan tai huolimattomuudesta
 8. kustannuksia oikeudenkäynnistä, jos vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut oikeudenkäynnin ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, tai jos vakuutettu tai hänen asiamiehensä on muutoin aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin tahallisesti tai huolimattomuudesta
 9. välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja
 10. kustannuksia, jotka aiheutuvat julkisen oikeusavun hakemisesta.

Edellä mainittujen lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut

 • jos tästä on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan
 • vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai
 • vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka riidan keskeisiltä osilta on vakuutetulle myönteinen.
3.15.7.6 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä
 1. Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

 2. Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun sisältyvän veron, vakuutusyhtiö suorittaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista vakuutetun maksamaa laskua vastaan.

 3. Vakuutusyhtiön maksamasta korvauksesta vähennetään kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, jos se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

 4. Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka on maksamatta vakuutuksesta korvausta suoritettaessa, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti.

  Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät kohdassa 3.15.7.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

 5. Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava vakuutusyhtiölle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.

4 Vakuutusmaksun palauttaminen

4.1 Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon kaskovakuutuksen maksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Autojen osalta liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden. Moottoripyörien vuodenaikahinnoitelluissa vakuutuksissa hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto kohdistuu. Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Hyvitystä liikennekäytöstäpoiston ajalta annetaan vain seuraavien ajoneuvojen osalta

 • autot (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörät (L3, L4 ja L5-luokat).

Hyvitystä liikennekäytöstäpoiston ajalta ei anneta esimerkiksi seuraavien ajoneuvojen osalta

 • perävaunut
 • traktorit ja työkoneet
 • mopot ja mopoautot
 • mönkijät
 • moottorikelkat.

Maksunpalautusta ei myöskään anneta, kun kyseessä on

 • museoajoneuvovakuutus
 • vientikilvellinen ajoneuvo
 • rekisteröimätön ajoneuvo
 • vakuutettu ajoneuvo, joka on ulkomailla.

Liikennekäytöstäpoiston aikana voimassa ovat aina S-kaskovakuutukseen sisältyvät osaturvat (palo‑, varkaus-, ilkivalta-, oikeus, vastuu-, hinaus-, eläinturva). Muiden osaturvien osalta vakuutuksen voimassaolo riippuu vakuutusturvan laajuudesta. Kolariturva on voimassa vain, jos ajoneuvo ei ole liikkunut vahingon sattumishetkellä.

4.2 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava summa on vähemmän kuin kahdeksan euroa.

Kun kyseessä on vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu. Kts. kohta 4.1.

4.3 Vuodenaikahinnoiteltu vakuutus

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden valittujen maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu. Kts. kohta 4.1.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston tai vakuutuksen päättymisen jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.

5 Turvien yleiset rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 1. ajoneuvolle sen suunnittelu-, asennus-, huolto-, käsittely- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta tai ajoneuvon korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan heikoista osista tai materiaaleista
 2. ajoneuvolle tai sen osalle liiallisesta rasituksesta, ylikuormituksesta tai tavanomaisesta käytöstä
 3. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
 4. ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle niiden kuormasta tai ajoneuvossa olleesta eläimestä, ellei sellainen vahinko ole välitön seuraus kolari-, varkaus- tai paloturvasta korvattavasta vahingosta
 5. osallistuttaessa kilpailuun, sitä varten harjoitteluun, ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella
 6. tuhoeläimistä ja linnuista
 7. kosteudesta, sateesta, pakkasesta, kuumuudesta tai jään tai lumen painosta
 8. vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden osittain tai kokonaan peittämällä tiellä tai alueella
 9. moottorikelkkoja ja mönkijöitä lukuun ottamatta ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä
 10. ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta
 11. ajoneuvon käytöstä johtuvasta kulumisesta varkauden tai luvattoman käytön yhteydessä
 12. petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta tai sopimuksen rikkomisesta, tai jos vahingon aiheuttaja on saanut ajoneuvon tai sen avaimet luvallisesti haltuunsa
 13. väärästä polttoaineesta tai polttoaineseoksesta. Tämä rajoitus ei koske hinausturvasta korvattavia vahinkoja.
 14. ajoneuvon osasta, lisävarusteesta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat korvattavia takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella. Vakuutusyhtiö ei myöskään vastaa korjaustyön laadusta.

6 Suojeluohjeet

Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla pyritään estämään vahingon syntyminen tai pienentämään vahingon laajuutta. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön on noudatettava suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai että se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön on huolehdittava, ettei esinettä tai omaisuutta käytetä valmistajan, maahantuojan tai myyjän antamien käyttö-, huolto- ja asennusohjeiden vastaisesti tai altisteta liian kovalle rasitukselle.

6.1 Omaisuuden turvallinen käyttö

 1. Ajoneuvon renkaiden on oltava kulutuspinnaltaan ja ominaisuuksiltaan säännösten ja määräysten mukaiset.
 2. Ajoneuvo on pidettävä ajoneuvolain, liikenne- ja viestintäministeriön autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista antaman asetuksen ja muiden ajoneuvoa koskevien säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.
 3. Ajoneuvo on katsastettava lakien, säännösten ja määräysten mukaisesti.
 4. Kun ajoneuvoa korjataan hitsaamalla, verhoilu ja muut syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta. Korjauspaikalle on järjestettävä tarvittava alkusammutuskalusto, vartiointi ja jälkivartiointi.
 5. Ajoneuvon sisätilojen, moottorin ja muiden osien lämmittämiseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan laitteen valmistajan ajoneuvokäyttöön tarkoittamia lämmityslaitteita.
 6. Ajoneuvoa ei saa jättää sellaiseen paikkaan, jossa se on ajan ollen omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomiota. Jos ajoneuvo vioittuu tai vaurioituu taajaman ulkopuolella tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se on vahingonteolle tai varkaudelle alttiina, se on välittömästi hinautettava turvalliseen suojaan.
 7. Kuljettajalla on oltava viranomaisen antama, kyseisen ajoneuvon ajoneuvoluokan kuljettamiseen edellytettävä ajokortti tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa.
 8. Ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä.
 9. Nosturia tai tunkkia käytettäessä on käytettävä ajoneuvon mahdollisia tukijalkoja ja varmistettava maaperän kantavuus.

6.2 Säilytys

 1. Ajoneuvon ja sen avaimien huolellisesta säilyttämisestä ja silmälläpidosta on huolehdittava. Ajoneuvon ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi olettaa avainten olevan. Ajoneuvon avaimia ei saa säilyttää ajoneuvossa tai ajoneuvon säilytyssuojassa.
 2. Ajoneuvon rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa ja ajoneuvon avainten valmistamisen mahdollistavia tietoja ei saa säilyttää ajoneuvossa.
 3. Ajoneuvon avaimissa tai niiden yhteydessä ei saa olla tietoja, jotka mahdollistavat ajoneuvon tai sen omistajan tai haltijan yksilöinnin, kuten osoitetta, puhelinnumeroa tai rekisterinumeroa.
 4. Ajoneuvoon tarkoitetut varusteet, kuten renkaat, on yhteistilassa pidettävä lukittuina. Yhteistila on sellainen tila, johon myös muilla kuin vakuutuksenottajalla tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvilla henkilöillä on pääsy.
 5. Muita kuin kiinteästi asennettuja televisio-, video-, DVD- ja autonavigointilaitteita ei saa jättää ajoneuvoon näkyville.

7 Vahinkojen korvaaminen

7.1 Korvaamisen perusteet

Vakuutuksen kohteet ja niille valitut turvat on merkitty vakuutuskirjaan.

7.1.1 Välitön esinevahinko ja muut korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti, ulkoapäin ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko sovitun turvan mukaisesti.

Vakuutuksesta korvattavan välittömän esinevahingon yhteydessä korvataan lisäksi kohtuulliset kustannukset välttämättömästä hinauksesta vahinkopaikalta ja anastetun ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta (ehtokohta 3.2).

Vakuutuksenottaja on velvollinen toimimaan vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi vakuutussopimuslain ja yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 määräysten mukaisesti. Tällöin vakuutuksesta korvataan kohtuulliset pelastuskustannukset.

7.1.2 Vahinkotarkastus

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen. Vakuutusyhtiön tekemä vahingon tarkastus, korjaajan osoittaminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole osoitus vahingon kuulumisesta vakuutuksesta korvattavaksi eikä siitä, että vakuutusyhtiö on työn tilaajana tai maksajana. Ennen korvauspäätöksen tekemistä ajoneuvon omistaja tai haltija on kokonaan vastuussa vahingosta aiheutuneista kustannuksista. Vakuutusyhtiö ei vastaa korjaustyön laadusta.

7.1.3 Korvaamisen rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

 1. ajoneuvon arvon alenemista
 2. korjauksen yhteydessä tehtyjä erillisiä muutos- tai parannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä töitä eikä tarvikkeita
 3. kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että ajoneuvo, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan ajan säästämiseksi tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin
 4. kustannuksia, jotka johtuvat lakosta tai työnseisauksesta
 5. vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia
 6. omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamaa kulumista vahinkotapahtuman yhteydessä
 7. autoveroa tai muuta ajoneuvosta maksettavaksi tulevaa veroa tai veronluontoista maksua
 8. polttoaineen menetystä tai varkautta.

Korvausta voidaan alentaa, jos kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai on tehty sellaisia töitä, joiden johdosta ajoneuvon kunto on entisestään olennaisesti parantunut.

7.2 Omaisuuden arvon ja vahingon määrän arvioiminen

7.2.1 Käypä arvo

Korvauksen enimmäismääränä suoritetaan enintään käyvän arvon mukainen korvaus.

Käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta tai sen varusteista on niiden kunto huomioon ottaen yleisesti saatavissa vahinkohetken markkinatilanteessa, kun niitä pidetään myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.

7.2.2 Ikävähennykset

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi käytämme osaan korvattavista esineistä ikävähennystaulukkoa, jossa esineelle lasketaan sen iän mukaan tämän hetken arvo.

Käyvän arvon laskemisessa sovelletaan ikävähennysprosentteja, kun vahingon yhteydessä korvataan seuraavia esineitä:

 • kypärä ja kypäräpuhelin
 • radio-, kasetti-, CD- ja muut äänentoistolaitteet
 • televisio-, video-, DVD- ja navigointilaitteet sekä kiinteästi asennetut autopuhelimet.

Käyvän arvon laskemisessa sovelletaan seuraavia ikävähennysprosentteja:

 • alle 2 vuotta 0 %
 • alle 3 vuotta 30 %
 • alle 4 vuotta 40 %
 • alle 5 vuotta 50 %
 • alle 6 vuotta 60 %
 • 6 vuotta tai enemmän 70 %

Vähennystä ei tehdä korjatun esineen korjauskustannuksista. Tällöin korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainitulla tavalla laskettuun käypään arvoon asti.

Ikävähennykset tehdään uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden käteismyyntihinnasta. Esineen ikä lasketaan ostohetkestä alkaen. Jos ostohetkeä ei voida todentaa ostokuitista, takuutodistuksesta tai muusta vastaavasta tositteesta, ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön.

7.3 Korvaamistavat

Vakuutusyhtiö korvaa esinevahingot jollakin kohdissa 7.3.1–7.3.4 tarkoitetuista tavoista.

7.3.1 Korjaaminen

Esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka, ja tätä varten vakuutetun on otettava ennalta yhteyttä vakuutusyhtiöön. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut käypä arvo, josta on vähennetty sen vahingonjälkeinen arvo ja omavastuu.

7.3.2 Kertakorvaus

Jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista, kertakorvauksena maksetaan arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä. Sama koskee myös tilanteita, joissa korjaus ajoneuvon iän, ominaisuuksien tai varaosien huonon saatavuuden vuoksi olisi vaikeata. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä arvo, josta on vähennetty sen hinta vahinkotapahtuman jälkeen ja omavastuu.

7.3.3 Tilalle hankkiminen

Vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon hankkimalla vaurioituneen tai varastetun omaisuuden tilalle vastaavanlaista omaisuutta. Tällöin vahingoittunut omaisuus siirtyy vakuutusyhtiön omaisuudeksi.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa omaisuutta, vaikka se olisikin mahdollista, rahakorvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta tehdään ehtokohdan 7.4.4 mukaiset vähennykset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä hankintapaikka tai tavarantoimittaja.

7.3.4 Lunastus

Vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon lunastamalla ajoneuvon ja sen varusteet käyvästä arvosta tai lunastusturvan sääntöjen mukaan, jos kyseinen turva sisältyy vakuutukseen. Lunastustapauksessa omistusoikeus ajoneuvoon ja varusteisiin siirtyy vakuutusyhtiölle, ellei toisin sovita.

7.3.4.1 Lunastusturva

Lunastusturvasta maksetaan korvaus ajoneuvon lunastustilanteissa seuraavien sääntöjen mukaan:

Uuden auton lunastus

Ajoneuvo lunastetaan uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta vahinkohetkellä tai, jos ajoneuvoa ei ole enää myynnissä, siitä käteismyyntihinnasta, joka ajoneuvolla oli silloin, kun ajoneuvo viimeksi oli uutena myynnissä, jos

 • ajoneuvon ensirekisteröinnistä on kulunut enintään kolme (3) vuotta
 • ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 kilometriä
 • korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 50 prosenttia uuden samanlaisen ajoneuvon edellä mainitusta hinnasta vahinkohetkellä tai kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä
 • ajoneuvo on ensirekisteröinnistä alkaen ollut vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa.

Käytetyn auton lunastus

Jos edellä mainitut uuden auton lunastuksen edellytykset eivät täyty, ajoneuvo lunastetaan sillä välittömästi ennen vahinkoa olleesta käyvästä arvosta korotettuna 30 prosentilla, jos korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä arvosta.

Korvauksena suoritetaan kuitenkin enintään uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai kun sellainen viimeksi on ollut myynnissä. Korvauksen yläraja on enintään ajoneuvon hankintahetken käypä arvo. Kun korvausta maksetaan lunastusturvasta, omavastuu on kuhunkin vakuutustapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen.

7.4 Omavastuu ja muut vähennykset

7.4.1 Omavastuu

Korvattavan vahingon määrästä vähennetään omavastuu. Omavastuun suuruus määräytyy vakuutuskirjan ja näiden vakuutusehtojen mukaan.

Omavastuuta ei vähennetä palovahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksista.

Vahingon sattuessa alueilla, joilla harjoitetaan nopeus- tai ajoharjoittelua tai muuta siihen rinnastettavaa toimintaa, omavastuu on nelinkertainen, kuitenkin aina vähintään 25 prosenttia vahingon määrästä. Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa omavastuu on kaksinkertainen. Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Albaniassa, Makedoniassa, Serbiassa ja Montenegrossa sattuneissa vahingoissa omavastuu on nelinkertainen mutta varkausvahingoissa kuitenkin aina vähintään 20 prosenttia vahingon määrästä.

Vastuuturvassa omavastuu on vakuutuskirjaan merkityn suuruinen. Kun korvausta maksetaan lunastusturvasta, omavastuu on kuhunkin vakuutustapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen.

7.4.2 Henkilön menettelyn vaikutus

Korvausta suoritetaan vain erityisestä syystä, jos vakuutettu tai häneen samastettava henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 0,5 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, taikka hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut.

Jos joku on kärsinyt vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena muutoin kuin edellä mainituissa tapauksissa, voidaan hänelle suoritettavaa korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai evätä korvauksen kokonaan siltä vakuutetulta tai häneen samastettavalta henkilöltä, joka on

 • aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
 • aiheuttanut vakuutustapahtuman käyttäessään ajoneuvoa rikolliseen tarkoitukseen tai rikoksen tai sen tekijän suosimiseen
 • laiminlyönyt vakuutuksen suojeluohjeiden noudattamisen (ehtokohta 5 ja yleisten sopimusehtojen ehtokohta 6.1)
 • laiminlyönyt vahingon torjumis- ja rajoittamistoimet (yleisten sopimusehtojen ehtokohta 6.2).
7.4.2.1 Samastaminen

Vakuutetusta edellä sanottua sovelletaan vastaavasti henkilöön

 • joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottoriajoneuvosta tai hinattavasta ajoneuvosta
 • joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan
 • joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutuksen kohdetta hänen kanssaan.

Kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vakuutetusta edellä sanottua vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä on vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

7.4.2.2 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus autovahingoissa

Sen lisäksi, mitä yleisten sopimusehtojen kohdassa 14 on mainittu, vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia maksamansa korvaus seuraavissa tilanteissa:

Vakuutusyhtiölle siirtyy maksettuun korvausmäärään asti vakuutetun oikeus saada korvausta moottoriajoneuvon omistajalta, haltijalta, kuljettajalta tai matkustajalta, jos tämä on aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 • huolimattomuudellaan ajettaessa luvattomasti käyttöön otetulla ajoneuvolla
 • kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon aikana tai sen jälkeen oli vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, taikka hän on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut.

Vakuutetun oikeus saada korvausta jonkun muun vakuutuksen tai takuun perusteella, lain nojalla tai julkisista varoista siirtyy vakuutusyhtiölle sen maksamaan määrään saakka.

7.4.3 Verolainsäädännön vaikutus korvauksen määrään

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta säätelevät säädökset.

7.4.4 Vähennysten laskemisjärjestys

Omavastuut ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:

 1. mahdollisen veron määrä
 2. käyttöikään perustuva vähennys (ikävähennys)
 3. omavastuu
 4. prosenttimääräinen omavastuu/lisäomavastuu
 5. henkilön menettelyyn perustuva korvauksen mahdollinen vähentäminen.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7