Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Voimassa 1.1.2018 alkaen.

1 Vakuutusehtojen soveltamisala

Vakuutusehtoja sovelletaan yksityisille henkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille liikenteessä käytettävää moottoriajoneuvoa varten myönnettäviin ajoneuvokohtaisiin liikennevakuutuksiin.

2 Vakuutuksen voimassaoloalue

Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa. Vihreän kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena vakuutuslaitoksen antaman vihreän kortin perusteella tai ilman vihreää korttia, kun sellainen ei ole välttämätön. Näissä valtioissa sattuneen liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan.

3 Liikennevakuutussopimuksen voimassaoloaika

Liikennevakuutus on voimassa vakuutuskausittain, kunnes ajoneuvon omistaja- tai haltijasuhteisiin tehdään vakuuttamisvelvollisuuteen vaikuttava muutos. Vakuutussopimus pysyy voimassa, vaikka vakuutusmaksua ei olisi maksettu. Liikennevakuutusmaksu on ulosottokelpoinen ilman eri ilmoitusta tai päätöstä.

3.1 Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on vuoden mittainen ajanjakso. Ensimmäinen vakuutuskausi alkaa vakuutuksen alkamispäivästä.

4 Vakuutuksen sisältö

Liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Suomessa aiheutunut henkilö- ja omaisuusvahinko sen mukaan kuin liikennevakuutuslaissa säädetään.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun moottoriajoneuvon muussa ETA-valtiossa aiheuttama liikennevahinko kyseisessä valtiossa voimassa olevien liikennevahingon korvaamista koskevien lakien mukaisesti tai Suomen liikennevakuutuslain mukaan, jos sen edellyttämä vakuutusturva on parempi. Vastaavasti korvataan ETA-valtioihin kuulumattomalla läpikuljettavalla alueella välittömällä matkalla ETA-valtiosta toiseen ETA-valtioon vakuutetun moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko, milloin osallisena on toisessa ETA-valtiossa pysyvän kotipaikan omaava ajoneuvo.

5 Vakuutussopimus

5.1 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Vakuutuksenottajan on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön tai sen edustajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan on lisäksi vakuutuskauden aikana oikaistava vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

5.2 Muuttuneet olosuhteet vakuutuskauden aikana

Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta muutoksesta. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta vakuutusyhtiölle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

6 Suomen Vahinkovakuutus Oy:n vastuun alkaminen

Jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, vakuutusyhtiön vastuu alkaa silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutusyhtiön vastuun alkamisajankohtaa ei voi sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan vakuutusyhtiölle jätetyksi tai lähetetyksi.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Jos kuitenkin on erityisiä syitä, kuten vakuutuksenottajan aikaisempien vakuutusmaksujen laiminlyönti, vakuutusyhtiön vastuu alkaa vasta, kun ensimmäistä vakuutuskautta koskeva maksu on suoritettu.

7 Vakuutusmaksu

7.1 Vakuutusmaksun perusteet

Vakuutusmaksu lasketaan Säästöpankin vakuutusten soveltamien maksuperusteiden ja liikennevakuutuslain 20 § 2 momentin mukaisesti. Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi ottaen huomioon eri vakuutuksenottajaryhmien erilaiset vahinkoriskit.

Vakuutuskaudelta veloitetaan aina vähimmäismaksu, joka on merkitty erikseen vakuutuskirjalle.

7.2 Bonusjärjestelmän soveltaminen

Yksityishenkilöiden liikennevakuutuksissa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamaa asetusta liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä.

Asetusta noudatetaan kaikissa ennen 1.1.2017 alkaneissa ajoneuvovakuutuksissa.

Bonusjärjestelmää sovelletaan yksityishenkilöiden autojen ja moottoripyörien liikennevakuutuksiin.

Liikennevakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää tai vastaavaa säännöstöä, kun

 • vakuutettava ajoneuvo on rekisteröimisvelvollisuudesta vapautettu ajoneuvo, museoajoneuvo, mopo, maastoajoneuvo, L6- tai L7-luokan ajoneuvo, perävaunu, moottorityökone tai traktori

 • vakuutuksenottajalla on vakuutuskauden alkaessa yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus) ja vakuutukseen on sovittu sovellettavaksi Suomen Vahinkovakuutus Oy:n liikennevakuutuksen erityisehtoja.

Ajoneuvon on oltava vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa.

7.3 Bonusluokka

Liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan oheisesta taulukosta vakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän ja vakuutuksen voimassaoloajan perusteella, kun vakuutus on alkanut ennen 1.1.2017.

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vakuutuskorvausta kyseisen ajoneuvon vakuutukselta.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan (moottoripyörät 90 päivän ajan). Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.

Jos vakuutus, joka on alkanut ennen 1.1.2017 ja jonka vahinkohistoria on siirretty toiseen vakuutukseen, jää voimaan, hinnoitellaan se kuin vakuutus ilman vahinkohistoriaa. Bonusluokka on tällöin 5 (20 %:n bonus).

Autojen ja moottoripyörien bonustaulukko ennen 1.1.2017 alkaneissa vakuutuksissa

(Bonusluokat ja bonusluokan määräytyminen seuraavaksi vuodeksi vahinkolukumäärän mukaan)

NytSeuraava vuosi
lk.%0 vah.1 vah.2 vah.3 vah.4 vah.
10 %21111
25 %31111
310 %41111
415 %51111
5Aloitusluokka20 %61111
625 %72111
730 %83111
835 %94111
940 %106211
1045 %117311
1150 %128411
1255 %139511
1360 %1511731
1465 %1512841
1570 %1613951
1673 %17141051
1777 %17151151

Vakuutuksen alkaessa 1.1.2017 tai sen jälkeen, liikennevakuutuksen bonus ja vahinkohistoria on henkilökohtainen. Vakuutuksen lähtöbonus muodostetaan oheisen taulukon mukaisesti. Liikennevakuutuksen bonusluokka muodostetaan vakuutuksenottajalle korvattujen liikennevahinkojen lukumäärän ja ajoneuvojen vakuutusten voimassaoloajan perusteella. Uuden vakuutuksen bonusluokan määräytymiseen vaikuttavat vakuutuksenottajan kaikki vakuutus- ja vahinkohistoriatiedot missä tahansa vakuutusyhtiössä.

Jos vakuutuksenottajalla ei ole aikaisempaa vahinkohistoriaa, uuden vakuutuksen bonusluokka on 6 (40 %:n bonus).

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan oheisen taulukon mukaisesti kunkin sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 120 päivän ajan (moottoripyörät 90 päivän ajan). Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.

Autojen ja moottoripyörien bonustaulukko 1.1.2017 jälkeen alkaneissa vakuutuksissa

(Bonusluokat ja bonusluokan määräytyminen seuraavaksi vuodeksi vahinkolukumäärän mukaan)

NytSeuraava vuosi
lk.%0 vah.1 vah.2 vah.3 vah.4 vah.
10 %21111
20 %31111
310 %41111
420 %51111
530 %62111
6Aloitusluokka40 %73111
745 %84111
850 %95211
955 %106311
1060 %117411
1165 %128511
1270 %139621
1375 %1410731
1480 %1511841
1581 %1612951
1682 %1712951
1783 %1712951

Vihreän kortin järjestelmään kuuluvan ulkomaisen vakuutusyhtiön antaman todistuksen perusteella vakuutus voidaan sijoittaa samaan bonusluokkaan kuin, jos vakuutus olisi ollut voimassa Suomessa sen ajan, jonka vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus voimassa ulkomailla. Todistuksessa on oltava mainittuna vakuutuksen voimassaoloaika ja mahdollisten vahinkojen sattumisajankohdat.

7.4 Vahinkohistorian huomioiminen

Vakuutuksenottajan kaikki samaan ajoneuvoluokkaan kuuluvien ajoneuvojen vahinkohistoriat voidaan huomioida uudella vakuutuksella. Vahinkohistoriatietoja ei voi huomioida uudella vakuutuksella eri ajoneuvoluokkien välillä.

Ajoneuvoluokat

 • auto (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörä (L3- ja L4-luokat).

Vahinkohistoria eli bonus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle ajoneuvolle tai henkilölle. Vakuutuksenottajan lähtöbonuksen laskennassa voidaan kuitenkin huomioida puolison vahinkohistoriatiedot.

Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään viisi vuotta tai että avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Vahinkohistoriatodistuksen antamisella vakuutusyhtiö luovuttaa asiakkaalle tämän vakuutusta koskevan vahinkohistorian. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta antaa todistusta vakuutuksesta, joka on päättynyt yli viisi vuotta sitten.

7.5 Vakuutusmaksuun vaikuttava vahinko

Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskaudella korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella bonusluokasta toiseen oheisen taulukon mukaisesti. Korvattujen vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sellaisten vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella vakuutuksesta on maksettu korvauksia. Korvattu vahinko vaikuttaa kyseisen liikennevakuutuksen bonusluokkaan sekä vahingon korvaamisen jälkeen alkaneiden uusien liikennevakuutusten bonusluokkaan.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katsotaan sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta aiheutunut vahinko, josta vakuutusyhtiö on joutunut suorittamaan vahingonkorvausta.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa, josta on maksettu vahingonkorvaus

 • jos korvaus on suoritettu lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta vahingosta
 • jos korvaus on suoritettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana sattuneesta vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai
 • jos vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta seuranneen vakuutuskauden kuluessa suorittanut vakuutusyhtiölle korvausta vastaavan rahamäärän.

Jos vakuutuksen alkamispäivän jälkeen korvataan jokin vahinko, jolla olisi ollut vaikutusta vakuutuksen lähtöbonukseen, otetaan tämä vahinko huomioon vakuutuksen lähtöbonuksen uudelleen laskennassa.

7.6 Tietojen säilyttäminen ja siirtäminen

Vakuutusyhtiö säilyttää vakuutuksen voimassaoloaikaa ja vahinkoja koskevat tiedot 20 vuotta vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen siten, että nämä vahinkohistoriatiedot voidaan tarvittaessa antaa vakuutuksenottajalle ja vakuutuksenottajan suostumuksella välittää toiselle vakuutusyhtiölle, elleivät vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö toisin sovi.

7.7 Vakuutusmaksun suorittaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 6. kohdan viidennen kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä maksulippuun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

7.8 Vakuutusmaksun viivästyminen

Vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Vakuutusmaksu viivästyskorkoineen peritään ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä ja noudattaen, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta on säädetty.

Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu ja maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

7.9 Vakuutusmaksun palauttaminen

7.9.1 Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä

Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti ajoneuvon vakuutusmaksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstäpoistosta on ilmoitettava etukäteen ajoneuvorekisteriin siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään. Autojen osalta liikennekäytöstäpoiston hyvitys on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden. Moottoripyörien vuodenaikahinnoitelluissa liikennevakuutuksissa hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto kohdistuu. Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstäpoiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Hyvitystä liikennekäytöstäpoiston ajalta annetaan vain seuraavien ajoneuvojen osalta

 • autot (M- ja N-luokat)
 • moottoripyörät (L3, L4 ja L5-luokat).

Hyvitystä liikennekäytöstäpoiston ajalta ei anneta esimerkiksi seuraavien ajoneuvojen osalta

 • perävaunut
 • traktorit ja työkoneet
 • mopot ja mopoautot
 • mönkijät
 • moottorikelkat.

Maksunpalautusta ei myöskään anneta, kun kyseessä on

 • museoajoneuvovakuutus
 • vientikilvellinen ajoneuvo
 • rekisteröimätön ajoneuvo
 • vakuutettu ajoneuvo, joka on ulkomailla.
7.9.2 Ajoneuvon käyttö liikennekäytöstäpoiston aikana

Mikäli ajoneuvoa käytetään liikennekäytöstäpoiston aikana, noudatetaan lainsäädännössä määrättyjä seuraamuksia. Vakuutusmaksu peritään takautuvasti liikennekäytöstäpoiston alkamispäivän ja liikenteeseen käyttöpäivän väliseltä ajalta kolminkertaisena. Tämän jälkeiseltä ajalta vakuutusmaksu peritään normaalisti.

7.9.3 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava vakuutusmaksu on 1/365 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden (pois lukien moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat).

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin liikennevakuutuslain 23 §:ssä mainittu euromäärä.

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu.

Vakuutusyhtiön on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta yhtiölle.

7.9.4 Vuodenaikahinnoitellut vakuutukset sopimuksen päättyessä

Kun kyseessä on moottoripyörän, mopon tai moottorikelkan vuodenaikahinnoiteltu vakuutus, vakuutusmaksut laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden, valittujen maksuerien mukaisesti. Maksunpalautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta liikennekäytöstäpoisto tai vakuutuksen päättyminen kohdistuu. Kts. kohta 7.9.1.

Vakuutukselta voidaan periä maksua myös liikennekäytöstäpoiston tai vakuutuksen päättymisen jälkeen, jos vakuutusmaksua ei ole vielä kokonaisuudessaan laskutettu.

8 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja.

8.1 Ehdot ja maksut

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus).

8.2 Vakuutusmaksu

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston perusteella liikennevakuutuslain 20 §:n 2 momentissa mainitun tarkoituksen turvaamiseksi siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksua voidaan lisäksi muuttaa korvaus- ja kustannustason muutosta vastaavasti tai jäljempänä mainitusta syystä.

Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuksenottajaryhmille erilaiseksi käyttäen vahinkoriskiä vastaavia erilaisia maksun määräytymisperusteita. Vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston nojalla määräytymisperusteita ja vakuutusmaksua voidaan muuttaa vahinkoriskiä vastaavaksi.

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun maksuvaatimuksen yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

9 Vakuutussopimuksen päättyminen

9.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

 1. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa liikennevakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Jos irtisanottava vakuutus koskee rekisteröintivelvollisuuden alaista ajoneuvoa, vakuutus irtisanotaan ottamalla uusi vakuutus liikennevakuutuslainsäädännön mukaisesti.

 2. Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa liikennevakuutuksen, kun ajoneuvo, jota ei ole merkittävä rekisteriin, tuhoutuu tai se on otettu pois liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteestä.

 3. Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennevakuutuksen lainsäädännön määräämällä tavalla.

9.2 Vakuutuksen päättyminen ilman irtisanomista

Vakuutus päättyy ilman irtisanomista, kun vakuutettu ajoneuvo siirtyy muulle uudelle omistajalle tai haltijalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle tai konkurssipesälle.

Kun liikennevakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirtyessä muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai, kun rekisteriin merkitty haltija on vakuutuksenottajana, ajoneuvon hallinnan vaihduttua tai palauduttua omistajalle, korvataan päättyneestä vakuutuksesta myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä tai ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta taikka palautumisesta omistajalle, jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa. Vakuutusyhtiön vastuuseen liikennevahingosta päättyneen vakuutuksen perusteella sovelletaan määräaikalakia.

Vakuutus päättyy ilman irtisanomista myös, kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä. Mikäli ajoneuvoa kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, vakuutuksenottajan on seitsemän päivän kuluessa ajoneuvon rekisteristä poistamisesta ilmoitettava kirjallisesti, ettei vakuutusta päätetä.

Vakuutus päättyy ilman irtisanomista lisäksi, kun ajoneuvo ilmoitetaan lopullisesti liikenteestä poistetuksi.

10 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Vahinkoa kärsineen oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuutusyhtiö on hänelle suorittanut, siirtyy vakuutusyhtiölle. Jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö taikka ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja, oikeus siirtyy kuitenkin vain, jos hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, tai jos kuljettaja on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa liikennevakuutuslain 48 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa.

11 Toimenpiteet vahingon satuttua

Vakuutuksenottajan on tehtävä liikennevahingosta, joka voi johtaa korvausvaatimukseen, viipymättä tapahtumasta tiedon saatuaan kirjallinen ilmoitus vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle. Jos mahdollista, vahingosta on ilmoitettava asianmukaista vahinkoilmoituslomaketta käyttäen. Vakuutuksenottaja on velvollinen toimittamaan vakuutusyhtiölle kaikki korvauskysymyksen käsittelemistä varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Mikäli korvausta vaaditaan vakuutuksenottajalta tai muulta vahinkoon osalliselta, on tämän ohjattava korvausvaatimus vakuutusyhtiölle.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7