Tapaturmavakuutusehdot

Voimassa 1.9.2016 alkaen.

1 Vakuutuksen voimassaolo

1.1 Voimassaolo

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkittyjen, valittujen turvien mukaisesti. Korvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattumishetkellä voimassaolevien tapaturmavakuutusehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Korvaaminen edellyttää, että vakuutustapahtuma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana.

Vakuutusturva muodostuu vakuutuskirjaan merkityn sopimuksen sisällöstä, tapaturmavakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista.

1.2 Voimassaoloaika ja -alue

Vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa ympäri vuorokauden sekä työssä että vapaa-aikana. Suomen rajojen ulkopuolella tapaturmavakuutuksen turvat ovat voimassa kuusi kuukautta matkan alkamisesta. Vakuutus on voimassa valittujen turvien mukaisesti. Tapaturmavakuutuksen vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta.

1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon

Vakuutus päättyy vuoden kuluttua sen vakuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuutettu on muuttanut ulkomaille. Jos muutto ulkomaille on pysyvä, vakuutus päättyy kuitenkin heti muuttopäivänä.

1.4 Voimassaolo urheiltaessa sekä riskialttiissa lajeissa ja toiminnoissa

Tapaturmavakuutus on voimassa urheiltaessa silloin, kun urheilua harrastetaan oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Vakuutus ei ole voimassa kohdassa 1.4.1 mainitussa kilpaurheilussa eikä kohdassa 1.4.2 mainituissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa.

Kohdassa 1.4.1 ja 1.4.2 mainitut rajoitukset eivät koske alle 17-vuotiaita. Alle 17-vuotiailla vakuutus on voimassa kaikessa urheilutoiminnassa lukuun ottamatta kohdassa 1.4.3 mainittua ammattiurheilua. Rajoitukset ovat voimassa sen vakuutuskauden lopusta lukien, jonka aikana vakuutettu täyttää 17 vuotta.

1.4.1 Voimassaolo kilpaurheilussa

Vakuutus ei ole voimassa, jos vamma on aiheutunut vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin kilpaurheilun tasosta riippumatta. Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti taikka lajille ominaisissa harjoituksissa.

1.4.2 Voimassaolo riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa

Vakuutus ei ole voimassa seuraavissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa:

 • kiipeilylajeissa, kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily, paitsi seinäkiipeily, jossa käytetään suoja- ja turvalaitteita
 • jäätikkövaelluksella
 • taistelu-, kamppailu-, kontakti- ja itsepuolustuslajeissa
 • voimailulajeissa, kuten painonnosto, kehonrakennus tai vastaava
 • moottoriurheilussa
 • urheilu-, laite- ja vapaasukelluksessa
 • ilmailulajeissa, kuten laskuvarjohyppy, riippu- ja varjoliito, purje- ja kuumailmapallolento, base- ja benjihyppy, tuulitunneliharjoittelu, lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella tai vastaavalla
 • siipi- ja leijapurjehduksessa
 • nopeus-, syöksy- tai kumparelaskussa, freestylehiihdossa tai lasketeltaessa merkittyjen rinteiden ulkopuolella
 • amerikkalaisessa ja australialaisessa jalkapallossa tai rugbyssa
 • lacrossessa
 • alamäkiluistelussa tai -pyöräilyssä
 • valtameriveneilyssä
 • ulkomailla vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävillä vaelluksilla tai retkillä.
1.4.3 Voimassaolo ammattiurheilussa

Ammatikseen urheilevan vakuuttamisesta säädetään lailla urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. Säästöpankin vakuutusten tapaturmavakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa.

2 Muita vakuutusturviin liittyviä säännöksiä

2.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat, ellei toisin ole sovittu, vakuutuskirjassa mainitut henkilöt, joilla on voimassaoleva Kela-kortti, joiden kotikuntalain mukainen vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka myös asuvat vakituisesti Suomessa. Vakituisesti Suomessa asuvaksi ei katsota vakuutettua, joka oleskelee yli kuusi kuukautta kalenterivuodesta ulkomailla. Jos vakuutettu ei kahtena vuonna peräkkäin täytä näitä vaatimuksia, vakuutus päättyy vuoden kuluttua sen vakuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuutettu ensimmäisen kerran lähti ulkomaille yli puoleksi vuodeksi.

2.2 Edunsaajat

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Kuolemantapausturvan vakuutusmäärä maksetaan omaisille ja muut vakuutuskorvaukset vakuutetulle itselleen, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa vakuutusyhtiöön. Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut. Edunsaajamääräys ja sitä koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

2.3 Vakuutusmaksun määräytyminen

Vakuutusturvaan ja -maksuun tulee vuosittain muutoksia vakuutetun iän perusteella. Jotta vakuutusturva pysyy ajan tasalla, vakuutusmäärät ja -maksut on sidottu indeksiin. Tapaturmavakuutuksen laajuus ja vakuutusmäärät voivat muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutetun iän vuoksi vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa mainitulla tavalla.

2.4 Indeksitarkistukset

Vakuutusmaksut tarkistetaan indeksillä vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa. Indeksin tarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden syyskuun pistelukua. Tapaturmavakuutus tarkistetaan kuluttajahintaindeksin terveyshyödykeryhmän mukaisesti.

3 Vakuutusturvat ja vakuutusturviin liittyvät rajoitukset

3.1 Tapaturma

Tapaturma on ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Tapaturmana ei korvata

 • puremasta tai pistosta aiheutunutta tartuntatautia tai sairautta seurauksineen
 • hampaalle tai hammasproteesille puremisesta aiheutunutta vammaa, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
 • nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen, hauiksen pitkänpään jänteen tai olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut tapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
 • tapaturman psyykkisiä seurauksia.
3.1.1 Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Tästä vakuutusturvasta maksetaan korvausta vakuutetulle sattuneen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta.

Korvausta maksetaan, jos tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on vähintään haittaluokka 1 (5 prosenttia). Korvaaminen edellyttää, että tapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana ja tapaturma on vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Pysyvä haitta on lääketieteellisesti arvioitu yleinen haitta, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa määriteltäessä otetaan huomioon vamman laatu mutta ei vammautuneen yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia.

Pysyvän haitan suuruus määritellään sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteella. Yksi haittaluokka vastaa viiden prosentin haitta-astetta. Esimerkiksi haittaluokan 2 mukainen haitta-aste on 10 prosenttia ja suurin, haittaluokan 20 mukainen haitta-aste tarkoittaa 100 prosentin haittaa.

Korvaus on määritellyn haittaluokan mukaisen prosenttiluvun osoittama osa tapaturman sattumishetkellä olleesta vakuutusmäärästä. Tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus voidaan maksaa, kun haitta on muodostunut pysyväksi. Korvaus voidaan kuitenkin maksaa aikaisintaan, kun tapaturman sattumisesta on kulunut yksi vuosi. Pysyvä haitta määritellään viimeistään kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta. Pysyvän haitan korvausta ei makseta, jos pysyvä haitta ilmenee myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta.

Pysyvän haitan korvauksena maksetaan enintään haittaluokan 20 (100 prosenttia) mukainen korvaus, minkä jälkeen turva kyseisen tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta päättyy.

3.1.2 Tapaturman aiheuttama kuolema

Tästä vakuutusturvasta maksetaan edunsaajille vahingon sattumishetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä vakuutetun kuoltua tapaturmaisesti.

Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta.

3.2 Voimanponnistus ja äkillinen liike

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

3.3 Vakuutusturvia koskevat yleiset rajoitukset

3.3.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen

Tapaturmavakuutuksesta ei korvata vammaa, haittaa tai kuolemaa, joka on aiheutunut

 • vakuutetun sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
 • vakuutetun itsemurhasta tai itsemurhayrityksestä
 • leikkaus-, hoito- tai muusta lääkinnällisestä toimenpiteestä, ellei toimenpidettä ole suoritettu vakuutuksesta korvattavan vamman hoitamiseksi
 • myrkytyksestä, joka johtuu ravinnoksi nautitusta aineesta tai vakuutetun käyttämästä lääkeaineesta, alkoholista tai muusta huumaavasta aineesta.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vakuutustapahtumasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumaa, vaikka se olisi ollut oireeton ennen vakuutustapahtumaa. Jos vammaan tai vamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut korvattavasta vakuutustapahtumasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan hoitokulu-, haitta- ja kuolemantapauskorvauksia vain siltä osin kuin niiden on katsottava korvattavasta vakuutustapahtumasta aiheutuneiksi.

3.3.2 Sota ja aseellinen selkkaus

Vakuutusturvat eivät ole voimassa vakuutetun osallistuessa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen eivätkä vakuutetun palvellessa kansainvälisissä kriisinhallinta- tai siihen liittyvissä tehtävissä.

Korvausta ei makseta vahingosta, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta selkkauksesta tai muusta vastaavasta konfliktista, vaikka vakuutettu itse ei olisikaan osallistunut mainittuihin toimiin. Jos vakuutettu on aloittanut matkansa Euroopan talousalueen ulkopuolelle ennen aseellisten toimien alkamista eikä itse ole osallistunut niihin, tätä ehtokohtaa sovelletaan vasta, kun aseellisten toimien alkamisesta on kulunut 14 vuorokautta. Jos kyseessä on suursota, sovelletaan tätä ehtokohtaa heti. Suursodalla tarkoitetaan kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välistä sotaa.

Vakuutussopimuslaissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta, kun vakuutettuna olevan Suomen kansalaisen tai Suomessa asuvan henkilön kuolema tai työkyvyttömyys aiheutuu Suomeen kohdistuvasta aseellisesta hyökkäyksestä tai sodasta.

3.3.3 Rikollinen toiminta

Korvausta ei makseta vahingosta, joka on aiheutunut vakuutetun rikollisesta toiminnasta.

3.3.4 Ydinvahinko

Korvausta ei makseta, jos vamma, haitta tai kuolema on aiheutunut ydinaseesta, ydinvahingosta tai muusta siihen rinnastettavasta tapahtumasta, riippumatta asianomaisen vahinkoa aiheuttaneen tapahtuman syistä tai sen syntymiseen vaikuttaneista seikoista.

4 Korvaukset

4.1 Korvaus hoitokuluista

Tästä vakuutusturvasta korvataan turvan voimassaoloaikana sattuneen vakuutustapahtuman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain, kuten liikennevakuutus-, sairausvakuutus- tai tapaturmavakuutuslain, perusteella. Jos vakuutusyhtiö maksaa hoitokuluja, jotka ovat korvattavia jonkin lain mukaan, vakuutusyhtiöllä on oikeus hakea niistä takaisin lainmukainen osuus.

Vain sellaiset hoitokulut, jotka vakuutettu itse joutuisi maksamaan, ovat korvattavia. Vakuutuskirjaan on merkitty tästä vakuutusturvasta tapaturmaa kohden maksettava enimmäiskorvausmäärä. Hoitokuluja maksetaan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty määrä, minkä jälkeen turva tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta päättyy kyseisen tapaturmavamman osalta.

Hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin määräämiä ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilön toteuttamia. Lisäksi hoitokulujen tulee olla kohtuullisia ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia sekä kyseessä olevan vamman hoidon kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä. Jos korvattavaksi haettu kustannus ylittää huomattavasti maan normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatetun paikallisen kohtuullisen tason, korvaus maksetaan tämän kohtuullisen tason mukaan.

Ulkomailla annettu hoito korvataan ainoastaan silloin, kun se on lääketieteellisesti arvioituna välttämätöntä.

Hoitokulujen korvattavuus edellyttää lisäksi, että vakuutettu kuuluu hoitokulujen syntyessä Suomen sosiaaliturvan piiriin ja että hänellä on siitä osoituksena voimassaoleva Kela-kortti.

Korvattavia hoitokuluja ovat kohtuulliset

 • maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • kustannukset lääkärin määräämistä apteekissa myytävistä lääkkeistä, joilla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa
 • kustannukset tapaturman aiheuttaman hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista. Hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltäneeseen tilaan.
 • välttämättömät matkakulut paikalliseen lääkäriin, hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen tapaturman vuoksi. Yksityisauton käytöstä korvataan kuluja enintään 0,25 euroa/km.
 • lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulolaitteen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai rikkoutunutta vastaavan hankintakustannukset enintään 500 euroon asti rikkoutunutta esinettä kohden, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja jälleenhankinta on tehty viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tapaturmasta
 • kulut ensimmäisistä näkökykyä heikentäneen tapaturmavamman vuoksi määrätyistä silmälaseista
 • lääkärin määräämän ensimmäisen lääkinnällisen välineen, kuten ortopedisen tuen, hankintakustannukset
 • sidetarpeet
 • tapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisen välttämättömän lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset, kuitenkin enintään 15 hoitokertaa sisältävä hoitojakso tapaturmaa kohden
 • tästä vakuutusturvasta korvatun tapaturman aiheuttaman tapaturmavamman hoidon kannalta tarpeellisen plastiikkakirurgisen hoidon tai leikkauksen kustannukset. Plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.

Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat

 • kuntoutuksesta tai fysikaalisesta hoidosta, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja fysikaalisen hoidon kustannuksia
 • puhe-, psyko-, ravinto-, toiminta- tai neuropsykologisesta taikka muusta näihin verrattavasta terapiasta, tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta
 • tapaturman yhteydessä kadonneista henkilökohtaisista apuvälineistä, kuten silmälaseista, hammasproteeseista ja kuulolaitteista
 • hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos- tai vitamiinivalmisteen taikka antroposofisen tai homeopaattisen tuotteen hankkimisesta ja niihin liittyvistä tutkimuksista ja hoidoista
 • matkakuluista, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja kustannuksia
 • päivähoidosta, koti- tai kodinhoidosta, puhelinkuluista, saattajan kuluista, ansionmenetyksestä, tulkkauskuluista, vaatteista, ruokailukuluista tai muista välillisistä kustannuksista
 • lääkinnällisen välineen, tekojäsenen tai muun apuvälineen hankinnasta, lukuun ottamatta korvattavissa hoitokuluissa mainittua tapaturmavamman vuoksi määrättyä ensimmäistä lääkinnällistä välinettä kuten ortopedistä tukea tai sidosta
 • kosmeettisesta tai plastiikkakirurgisesta hoidosta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden aiheuttamista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpiteistä, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja plastiikkakirurgisen hoidon kustannuksia
 • muista kuluista, joita ei ole mainittu korvattaviksi hoitokuluiksi kohdassa 4.1.

Jos korvattavaksi haettu kustannus ylittää huomattavasti normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatetun paikallisen kohtuullisen tason, korvaus maksetaan tämän kohtuullisen tason mukaan.

4.2 Korvaus haitta- ja kuolemantapauksissa

Haittakorvauksen käsittelyä varten vakuutusyhtiö tarvitsee lääkärinlausunnon tai vastaavan lääketieteellisen selvityksen vammasta. Kuolemantapauksen käsittelyssä vakuutusyhtiölle on toimitettava vakuutetun kuolintodistus ja virallinen edunsaajaselvitys. Lisäksi vakuutusyhtiön on pyydettäessä toimitettava muu viranomaisen selvitys kuoleman syystä.

5 Hoitokulukorvauksen hakeminen

Korvaukseen oikeutetun on itse maksettava hoitoon liittyvät kulut ja sen jälkeen haettava sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä. Korvauksen hakijan on säilytettävä Kelan korvauslaskelma, kopiot Kelalle toimitetuista kuiteista ja alkuperäisinä ne kuitit, joista Kela ei maksa korvausta. Pyydettäessä nämä on toimitettava vakuutusyhtiölle.

Korvausta on haettava vakuutusyhtiöstä viimeistään vuoden sisällä kulujen aiheutumisesta.

Jos oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on menetetty edellä mainitun kuuden kuukauden määräajan laiminlyönnin tai muun syyn johdosta, vakuutusyhtiön maksamasta korvauksesta vähennetään se osuus, jonka Kela olisi maksanut sairausvakuutuslain perusteella.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7