Hur kan vi hjälpa dig?

Läs svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om fordonsförsäkringar

Fordonsförsäkring - Att ta en försäkring

Alla fordon som används i trafik och som kräver registrering behöver en lagstadgad trafikförsäkring. Även oregistrerade fordon, såsom motocrosscyklar behöver en trafikförsäkring. Du kan också välja en frivillig kaskoförsäkring för ditt registrerade fordon. Kaskoförsäkringen täcker skadorna på ditt eget fordon.

Mer detaljerade uppgifter om kaskoförsäkringarna och innehållet i delskydden finns i produktfakta.

Du kan teckna trafik- och kaskoförsäkringar i vår webbservice eller genom att ringa vår försäljningstjänst på 010 194 684 (vardagar 8–18). Du kan teckna en försäkring genast när du köpt ett fordon och vet registernumret. Om du försäkrar ett oregistrerat fordon, behöver du förutom tillverkningsnumret också fordonets övriga identifieringsuppgifter som finns i fordonets dokument.

För att flytta din nuvarande försäkring till Sparbankens försäkringar kan du teckna en försäkring i vår webbservice. Du kan också ringa vår försäljningstjänst på 010 194 684 (vardagar 8–18). Bolagsbytet kräver inga andra åtgärder av dig, eftersom uppgifterna om att försäkringen flyttats förmedlas automatiskt till Trafi och ditt tidigare försäkringsbolag.

Om det är ett finansbolag som äger ditt fordon, meddelar vi automatiskt ägaren om bytet av försäkringsbolag. Bolagsbytet kräver inga andra åtgärder av dig, eftersom uppgifterna om att försäkringen flyttats förmedlas automatiskt även till Trafi.

Du kan teckna en finländsk trafik- och kaskoförsäkring redan på förhand, då du tänker hämta ett fordon du köpt utomlands. Du måste emellertid känna till fordonets exakta identifieringsuppgifter, såsom tillverkningsnummer, cylindervolym och fordonets årsmodell, när du tecknar försäkringen. Du kan teckna försäkringen genom att ringa vår försäljningstjänst på 010 194 684 (vardagar 8–18). Om du tecknar försäkringen på förhand, kom ihåg att också beställa ett Green Card, dvs. ett grönt kort som bevis på att bilen har en giltig trafikförsäkring.

Du kan också teckna en finländsk trafik- och kaskoförsäkring först för hemresan då du handlat en bil utomlands. I så fall kan vi dock inte skicka ett grönt kort till dig som bevis på att du har en giltig försäkring.

Du kan också importera fordonet till Finland med utländska registerskyltar och försäkringar. Du måste bara försäkra dig om att de gäller på hemresan till Finland. När du ansöker om ett tillfälligt förflyttningstillstånd av Tullen innan fordonet registreras i Finland måste du emellertid se till att du har en gällande finländsk trafikförsäkring.

Förutom med trafikförsäkringen kan du försäkra ditt importerade fordon med en kaskoförsäkring. Hos Sparbankens försäkringar kan du få en S-, L- eller XL-kaskoförsäkring för ditt fordon beroende på fordonets typ och ålder.

Trafik- och kaskoförsäkringen upphör alltid på överlåtelsedagen, då fordonet byter ägare. Den nya ägaren är skyldig att försäkra och registrera fordonet inom sju dagar efter överlåtelsedagen. Din försäkring för fordonet upphör då den nya ägaren har registrerat fordonet i sitt namn.

Kom ihåg att alltid uppgöra ett vederbörligt köpebrev då du säljer ditt fordon. Om den nya ägaren inte har försäkrat eller registrerat fordonet inom sju dagar efter överlåtelsedagen, kan du göra en separat överlåtelseanmälan, varvid din försäkring kan upphöra på basis av överlåtelseanmälan.

Enklast gör du en överlåtelseanmälan via den elektroniska registreringen i tjänsten Mina försäkringar. Du kan också logga in på Trafis e-tjänst eller göra en överlåtelseanmälan på närmaste besiktningsstation med registreringstjänster. För en elektronisk överlåtelseanmälan behöver du alltid ägarens namn och personbeteckning.

Den lagstadgade trafikförsäkringen ska alltid vara giltig då fordonet används i trafik. Försäkringen upphör automatiskt om du till exempel säljer fordonet eller byter försäkringsbolag.

Den frivilliga kaskoförsäkringen kan du säga upp skriftligen via tjänsten Mina försäkringar. Du kan också själv ändra omfattningen på kaskoförsäkringens skydd på webben eller genom att ringa vår kundservice på 010 194 683 (vardagar 9–17).

Om fordonet är avställt och du inte tänker använda det, kan du säga upp försäkringen via den elektroniska registreringen i Mina försäkringar. Vi rekommenderar dock att du behåller försäkringen, bl.a. för att försäkra dig mot brand eller stöld.

Trafikförsäkringen är lagstadgad, det vill säga den är en obligatorisk försäkring för alla fordon som används i trafik, även för oregistrerade fordon som en terränghjuling. Trafikförsäkringen täcker personskador i trafiken och motpartens egendomsskador.

Kaskoförsäkringen är frivillig, men vi rekommenderar att du tecknar en sådan för alla registrerade fordon. Kaskoförsäkringen täcker plötsliga och oförutsedda skador på ditt eget fordon, enligt den omfattning du väljer på kaskoförsäkringen. Du kan välja mellan S-, L- och XL-kaskoförsäkring beroende på fordonets typ och ålder.

Det är inte möjligt att bara teckna en kaskoförsäkring. Alla kaskoförsäkringspaket hos Sparbankens försäkringar innehåller också alltid en trafikförsäkring.

Försäkringsobjektet är ett i försäkringsbrevet antecknat motorfordon samt i fordonet fast installerad standardutrustning som är avsedd att användas i trafik. I fråga om motorcykel, moped och snöskoter är också utrustning som väsentligt hör till användningen av fordonet försäkrade, såsom hjälm. Till ovan nämnda standardutrustning hör också vanlig fast installerad tilläggsutrustning avsedd för användning i trafik, med vissa begränsningar.

Brand- och stöldförsäkringsobjekt är också takräcke, takbox och en uppsättning sommar- eller vinterdäck som hör till det försäkrade fordonet och som inte lagras i fordonet.

Kaskoförsäkringsobjekt är inte

 • utrustning eller konstruktioner avsedda för tävlingsbruk,
 • specialmålning eller tejper,
 • reservdelar till fordonet,
 • anordningar som strider mot säkerhets- eller myndighetsföreskrifter eller som har installerats i strid med dem,
 • andra mobiltelefoner än fast installerade biltelefoner i bilar,
 • bränsle och smörjmedel,
 • eftermonterade kjolpaket,
 • tilläggsutrustning, konstruktioner och delar som kräver ändringsbesiktning eller som inte är ändringsbesiktade.
 • Radio-, kassettband- och CD-spelare samt annan ljudåtergivningsanordning, TV-, video-, DVD- och bilnavigationsutrustning och biltelefoner som har efterinstallerats i bilar utgör försäkringsobjekt upp till 3 000 euro, dock högst värdet av fordonet. I maximiersättningen ingår också installation och installationstillbehör.

Med avställning avses att ett fordon registrerat i Finland tillfälligt tas ur bruk. Du kan avställa ett fordon i Sparbankens försäkringars Mina försäkringar, på Trafis webbplats och på besiktningsstationer med registreringstjänster.

Ingen premie uppbärs för försäkringen för den tid som bilen eller motorcykeln är avställd. Du får också premieåterbäring på kaskoförsäkringen under avställningstiden. Om det finns en giltig kaskoförsäkring för ditt fordon, gäller alltid skydd enligt S-kaskoförsäkringen under avställningstiden. I fråga om L- och XL-kaskoförsäkringens delskydd beror försäkringens giltighet på försäkringsskyddets omfattning.

Hos Sparbankens försäkringar är försäkringar för motorcyklar, mopeder och snöskotrar samt båtar prissatta enligt årstid. Detta innebär att försäkringspremierna koncentreras till körsäsongen, dvs. för motorcyklar och mopeder från maj till september och för snöskotrar från december till mars. På motsvarande sätt är försäkringspremierna lägre utanför den egentliga körsäsongen.

Om fordonet är avställt, beror beloppet på försäkringspremiens återbäring på under vilken årstid bilen eller motorcykeln är avställd.

Även om försäkringspremierna koncentreras till körsäsongen, faktureras dina försäkringspremier i jämna rater enligt de betalningsrater du valt.

Den maximala bonusen för trafikförsäkringen hos Sparbankens försäkringar är 83 procent och startbonus utan tidigare skadehistorik är 40 procent. Det som är nytt är att bonusen är personlig, i stället för den tidigare fordonsspecifika bonusen. Med andra ord kan du få samma bonus för alla bilar som du försäkrar.

Bonusreformen gäller också motorcyklar, dvs. den som äger flera motorcyklar kan på motsvarande sätt få samma bonus för alla motorcyklar som den personen försäkrar. Bilar och motorcyklar har dock egna bonussystem och därför kan inte deras bonus kombineras.

Maximal bonus på trafikförsäkringen är möjlig efter 11 skadefria år. Det lönar sig att komma ihåg att man måste använda bilen i trafik minst 120 dagar per år, för att få bonus. På motsvarande sätt ska motorcyklar användas i trafik 90 dagar per år.

Du ska alltid teckna en trafikförsäkring för fordonet inom sju dagar efter överlåtelsedagen. Vid försummelse att teckna en trafikförsäkring inom utsatt tid uppbär Trafikförsäkringscentralen (TFC) en förhöjd premie av fordonets ägare eller innehavare.

Du kan läsa mer om försummelse av försäkringsplikten på TFC:s webbplats.

För skada som har förorsakats av ett oförsäkrat fordon betalas ingen ersättning för personskador på ägaren eller innehavaren av det oförsäkrade fordonet och inte heller för personskador på föraren om denne har vetat eller borde ha vetat att fordonet var oförsäkrat.

Trafikförsäkringens bonus

Bonusen sänker premien på din trafikförsäkring. Den maximala bonusen för din nya försäkring kan vara upp till 83 procent. Om du saknar skadehistorik är startbonus för en ny försäkring 40 procent.

Bonusen och skadehistoriken gäller för bilar och motorcyklar, med undantag för museifordon. Uppgifter om skadehistoriken för bilar och motorcyklar kan inte flyttas mellan olika fordonstyper.

Trafikförsäkringens bonus fastställs utifrån uppgifterna om försäkrings- och skadehistorik som används av försäkringsbolagen. Bonusprocenten fastställs utifrån skadorna och giltighetstiden för försäkringstagarens alla bil- eller motorcykelförsäkringar. Uppgifterna erhålls automatiskt från alla finländska försäkringsbolag.

Trafikförsäkringens bonus är personlig och kan inte överföras till en annan person eller ett annat fordon. Du får samma startbonus för alla bilar som du försäkrar hos Sparbankens försäkringar.

I försäkringar som börjat gälla efter den 1 januari 2017 fastställs bonus alltid utifrån alla uppgifter om försäkringstagarens försäkrings- och skadehistorik. Bonusen är alltså personlig och kan inte överföras från en försäkring till en annan. Du kan få samma startbonus för alla bilar eller motorcyklar som du försäkrar hos Sparbankens försäkringar.

För bilens försäkring kan man använda historikuppgifterna om försäkringstagarens bilar och på motsvarande sätt för motorcykelns försäkring historikuppgifterna om motorcyklar. Bonusen kan alltså inte överföras till en annan fordonstyp.

Om du vill kan du i ett skriftligt meddelande överföra dina uppgifter om skadehistoriken till din partner. Från dödsboet kan uppgifter om en bortgången persons skadehistorik överföras bara till änkan eller änklingen. I detta fall måste alla delägare i dödsboet i ett skriftligt meddelande samtycka till att bonusen överförs.

I försäkringar som börjat gälla efter den 1 januari 2017 fastställs bonus alltid utifrån alla uppgifter om försäkringstagarens försäkrings- och skadehistorik. Du kan få samma startbonus för alla bilar eller motorcyklar som du försäkrar hos Sparbankens försäkringar.

Det går alltså inte och är inte heller nödvändigt att slå samman trafikförsäkringens bonus.

Utomlands med bilen

En trafikförsäkring som du tecknat hos oss och som beviljats för motorfordon gäller i alla stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I de stater utanför EES som hör till gröna kort-systemet gäller trafikförsäkringen i form av en ansvarsförsäkring utifrån det gröna kortet som utfärdats av försäkringsbolaget eller utan gröna kortet, när kortet inte är nödvändigt. Vid trafikskador som inträffat i dessa stater fastställs ersättningen enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffade.

En kaskoförsäkring som du tecknat hos oss gäller i länder som hör till gröna kort-systemet, med undantag för följande länder:

 • eografiska regioner i Ryssland som inte hör till Europa,
 • Vitryssland, Ukraina, Albanien, Kosovo, Serbien, Moldavien, Iran, Israel, Marocko, Bulgarien, Rumänien, Tunisien och Turkiet.

Försäkringen gäller utomlands under en högst 30 dagar lång oavbruten resa.

Självrisken vid kaskoskador som inträffat utomlands är högre än i Finland.

Green Card, dvs. det gröna kortet, är ett internationellt bevis på en giltig trafikförsäkring. Det rekommenderas att kortet medtas på resa utomlands med egen bil i de länder som hör till gröna kort-systemet.

En lista på länder där det gröna kortet är obligatoriskt hittar du på Trafikförsäkringscentralens webbplats. På TFC:s webbplats hittar du också en lista på länder där det rekommenderas att man har med det gröna kortet. Om du reser till ett land som inte hör till gröna kort-systemet, ska du teckna en trafikförsäkring vid landsgränsen.

Som kund hos Sparbankens försäkringar kan du enklast beställa Green Card, dvs. det gröna kortet, genom att logga in på Mina försäkringar och beställa kortet där. Du kommer väl ihåg att beställa det gröna kortet i god tid före resan, eftersom det skickas hem till dig per post.

Om ett finansbolag äger din bil, ska du skaffa ett tillstånd för att åka utomlands med bilen innan du åker iväg. Tillståndet får du hos finansbolaget.

När du åker utomlands med en bil, ska du alltid ha med dig registreringsbeviset. Om du inte är bilens ägare eller innehavare i registreringsbeviset, ska du ha en fullmakt av bilens ägare för att kunna föra den utomlands. Fullmakten får du från försäkringsbolaget. Om bilen ägs av ett finansbolag, behöver du tillstånd för att åka utomlands med bilen, och detta får du från finansbolaget.

Det lönar sig att alltid ta med följande dokument då du åker utomlands med bilen:

 • Green Card dvs. grönt kort (läs mer om det gröna kortet) eller en giltig trafikförsäkring som tecknas vid en landsgräns
 • Pappersversion av registreringsbevis
 • Körkort eller pass (beroende på land)
 • Reseförsäkring (kom ihåg att beställa ett reseförsäkringskort, om du inte redan har ett)

Vi rekommenderar också att du skyddar din bil med en gällande kaskoförsäkring.

Dessutom lönar det sig att före resan kontrollera destinationslandets försäkringspraxis och självriskens storlek, eftersom den kan variera från land till land.

Spara SOS Internationals nödnummer 0800 950 30 i din telefon (numret betjänar 24/7 på finska). Vid ett skadefall utomlands, ta alltid fotografier och kalla på polis.

Trafikförsäkring - Ersättning

Personskador som du fått i samband med en trafikskada ersätts av den skyldiga partens trafikförsäkringsbolag. En lagstadgad trafikförsäkring är obligatorisk för alla motorfordon som är i trafik. Ta reda på vilket försäkringsbolag den skyldiga partens fordon är försäkrat i. Du kan själv meddela bolaget att det har skett en olycka.

Om du själv är skyldig till skadan, kontakta ditt eget försäkringsbolag så fort som möjligt.

Ibland är skuldfrågan oklar efter en skada, och för att avgöra ärendet blir man tvungen att vänta på att till exempel polisens utredningsprotokoll ska bli klart. I detta fall kan kostnaderna för personskador först ersättas ur din egen trafikförsäkring. När skuldfrågan är utredd kan försäkringsbolagen sinsemellan utreda ersättningarna som redan betalats, om motparten anses skyldig till skadan.

Om du fick personskador när detta hände och föraren smet från platsen, kontakta polisen och berätta om skadan. Polisen kan utreda om det till exempel fanns vittnen till händelsen, för att få fast en eventuell smitare.

Om smitaren inte blir fast, kontakta Trafikförsäkringscentralen (TFC) och meddela dem om skadan. Om den skyldiga inte blir fast, kan TFC ersätta dig för personskadorna.

I princip kan du välja. Lagen ändrades den 1 januari 2005 och efter det har personer som skadats i trafiken kunnat vända sig också till den privata sektorn för att sköta om en trafikskada.

Kontrollera dock alltid med försäkringsbolaget att det finns en betalningsförbindelse innan dyrare åtgärder vidtas (t.ex. magnetundersökningar, operationer osv.).

I framtida vård har försäkringsbolaget rätt att styra kunden till en viss vårdplats, till exempel till en samarbetspartner. Försäkringsbolagets rätt att välja vårdplats gäller dock inte akutvård direkt efter olyckan. Om du vill kan du kontrollera uppgifterna till försäkringsbolagets samarbetsläkarstationer redan innan du söker vård.

Om du har rätt att få ersättning för en trafikskada eller en arbetsolycka, ska du ansöka om ersättning direkt från vederbörande försäkringsbolag. Du behöver alltså inte ansöka om ersättning från FPA, men det gör inget om du redan har ansökt om detta.

Bäst och snabbast får du svar på betalningsförbindelsefrågan genom att skicka oss ett utlåtande av den vårdande läkaren och en kostnadskalkyl på den planerade undersökningen eller åtgärden.

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring som är obligatorisk för alla motorfordon. Försäkringstagaren kan inte själv välja eller bestämma att hans eller hennes försäkring inte ska användas. Personskador som du fått i samband med en trafikolycka ska alltså ersättas av den skyldiga partens försäkring.

En skadeanmälan ska göras senast inom tre år efter att du har fått kännedom om vilket försäkringsbolag personen med ersättningsansvar anlitar. Du kan ansöka om ersättning senast 10 år efter att kostnaden har uppstått. Ersättning för till exempel läkemedels-, läkar- eller resekostnader ska ansökas inom ett år efter att kostnaderna uppstått.

En närstående till en person som gått bort i en trafikolycka har rätt att ansöka om ersättning för begravningskostnaderna och övriga kostnader i anslutning till begravningen till ett rimligt belopp. Detta innebär ersättning för nödvändiga och oundvikliga utgifter, till exempel kista, gravplats, gravsten, minnesstund och dödsannonser, med beaktande av den avlidnas levnadsförhållanden.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7