Hur kan vi hjälpa dig?

Läs svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om reseförsäkring

Reseförsäkring - Försäkringsfrågor

Under resor är riskerna och skötseln av ärenden alltid annorlunda än i din dagliga livsmiljö. Genom reseförsäkring kan du förbereda dig för både personskador och sakskador under resa. Till exempel kostnaderna för och tillgången till sjukvård varierar i olika länder. Vid allvarlig sjukdom kan kostnaderna bli mycket stora särskilt när man måste ordna sjuktransport till Finland från ett annat land utöver vården.

Reseförsäkringen kan innehålla resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringar.

Resenärförsäkringen ger skydd vid sjukdom eller olycksfall under resa, bestående med på grund av olycksfall och dödsfall på grund av olycksfall. Den säkerställer också tillgången till snabb hjälp. Resenärförsäkringen ersätter också annullering av resa, avbrott av resa och försening från resa enligt försäkringsvillkoren.

Resenärförsäkringen bör gärna kompletteras med resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringar. I försäkringsvillkoren kan du se närmare vad reseförsäkringen ersätter om du råkar ut för någonting under resan. Reseförsäkringen gäller i enlighet med de valda skydden.

Resgodsförsäkring

Reseförsäkringens resgodsskydd gäller på dina utlandsresor och på resor i Finland som du gör utanför din dagliga livsmiljö, dvs. på över 50 km avstånd från din bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad.

Ja. Reseförsäkringens resgodsskydd omfattar vanliga föremål som är avsedda för daglig användning i hushållet eller på fritiden. Bräckage av sportredskap eller -utrustning ersätts dock inte om redskapet eller utrustningen använts för sitt ändamål. Resgods är försäkrat till högst det försäkringsbelopp per resa som anges i försäkringsbrevet.

Försäkrade är försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren, såvida inte annat antecknats i försäkringsbrevet.

Resgodsförsäkringen ersätter kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar om ditt resgods är minst tolv timmar försenat när det anländer till destinationen. Ersättningen uppgår till högst 100 euro per dygn och högst 500 euro per försäkrad.

Resenärförsäkring - Försäkringsfrågor

I resenärförsäkringen är dina barn eller andra barn under 18 år, som stadigvarande bor i samma hushåll som du, avgiftsfritt försäkrade i din försäkring när de reser tillsammans med dig. Desstuom ingår barnbarn i sina mor- eller farföräldrars försäkring när de reser tillsammans med sina mor- eller farföräldrar. Om dina barn reser utan dig behöver de en egen resenärförsäkring.

Resenärförsäkring kan beviljas person som har en stadigvarande hemort i Finland och som också är stadigvarande bosatt i Finland. Person som vistas utomlands i över sex månader per år anses inte vara stadigvarande bosatt i Finland.

Fortlöpande resenärförsäkring gäller året runt på semester- och arbetsresor överallt i världen som varar i högst tre månader. Tidsbegränsad resenärförsäkring gäller däremot på semester- och arbetsresor i en bestämd region under en bestämd tid.

Resenärförsäkringen gäller på dina utlandsresor. I Finland gäller försäkringen på resor som du gör utanför din dagliga livsmiljö, dvs. på över 50 km avstånd från din bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad eller från en bostad eller fritidsbostad som ägs av en person som bor i samma hushåll som du. Försäkringen gäller inte på resa mellan ovan nämnda ställen även om resan är längre än 50 km.

Resenärförsäkringen gäller inte om sjukdomen eller skadan har orsakats då du har deltagit i en tävling eller match som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening eller i träning inför sådan tävling eller match, eller när du har tränat enligt träningsprogram eller i träning som är typisk för den aktuella grenen. Försäkringen gäller inte heller i samband med vissa riskfyllda idrottsgrenar och -aktiviteter som räknas upp i försäkringsvillkoren. Begränsningarna gäller inte personer under 17 år.

Resenärförsäkring - Ersättningsfrågor

Om du blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall under resa, ska du uppsöka läkare eller sjukhus. Sparbankens försäkringar har avtalsvårdställen och -läkare på de vanligaste resmålen, som direktfakturerar oss när du visar upp ditt resenärförsäkringskort. Vissa andra vårdställen kan också godta resenärförsäkringskortet som betalningsinstrument. Om resenärförsäkringskortet inte godtas, ska du själv betala kostnaderna. Bevara kvittona och alla andra handlingar som hänför sig till skadan och ansök om ersättning hos oss.

Se lista över utländska vårdanstalter som direktfakturerar oss i tjänsten Mina försäkringar.

Läs mer om ersättningar

Från resenärförsäkringen kan du ansöka om ersättning för till exempel

  • undersökningar, vård och mediciner som ordinerats av läkare
  • vårddagsavgifter på sjukhus samt poliklinikbesök
  • hälsovårdscentralens avgifter
  • kostnader för resor till och från ersättningsbar vård och undersökningar under resa
  • kostnader för annullering eller avbrytande av resa eller försening från resa.

Alla handlingar och verifikat som hänför sig till skadan ska bevaras i ett år. Du behöver inte skicka några verifikat på eget initiativ, utan vi begär dem av dig vid behov.

Ersättningsansökan ska göras inom ett år efter att du fick kännedom om möjlighet att få ersättning.

Resenärförsäkringen är personlig. Varje myndig försäkrad ska själv ansöka om ersättning för sin egen skada. Om en minderårig försäkrad drabbas av en skada, ska hans eller hennes vårdnadshavare ansöka om ersättning.

Du kan få en betalningsförbindelse, eller en förhandsbedömning av skadans ersättningsbarhet, för vissa enskilda större undersökningar och ingrepp, såsom magnetundersökning eller operation. När du har lämnat skadeanmälan till oss, kan du ansöka om betalningsförbindelse genom att till oss lämna ett läkarutlåtande med uppgifter om skadans status, det ingrepp eller den undersökning som planerats och en kostnadskalkyl.

Bedömningen görs så fort som möjligt. Du kan välja ett vårdställe som passar dig bäst. När du har fått betalningsförbindelsen kan vårdstället skicka vårdfakturan direkt till oss. Ta med ditt FPA-kort på vårdstället för avdraget av FPA-ersättningen.

FPA-ersättningen ska ha dragits av från de vårdkostnader som du ansöker om ersättning för hos oss. Ta med ditt FPA-kort vid läkarmottagning. Vanligen avdrar läkarstationerna och apoteken FPA-andelen från kostnaderna direkt.

Om den ännu inte har dragits av, ska du först ansöka om ersättning enligt sjukförsäkringslagen hos FPA och sedan hos oss. Ta kopior av kostnadsverifikaten innan du skickar dem till FPA, eftersom vi kan behöva kopior för ersättningsbeslutet. FPA-ersättning ska sökas inom sex månader från betalningen av kostnaderna.

Vid tandskada som orsakats av bitning ersätts endast vård- och resekostnader under resa upp till 200 euro, även om en yttre faktor bidragit till skadan. Kostnader som uppstår efter resa ersätts inte.

Du kan inte få ersättning för förstörd resa. Däremot kan du få ersättning för förlorade resdagar om du har fått oavbruten vård på sjukhus i över ett dygn till följd av resesjukdom eller reseolycksfall som ersätts från din försäkring.

Om du plötsligt och oförutsett blir sjuk efter att du bokat en resa och på läkarordination inte får resa, ersätter resenärförsäkringen de utgifter för avbokning högst till 4 000 euro an en resa som researrangören, transportbolaget eller annan serviceproducent enligt lagen om paketresor eller sina villkor inte ersätter.

Du kan boka tid hos läkare även efter resan och ansöka om ersättning för kostnader från resenärförsäkringen. Observera dock att en sjukdom under resa ersätts endast om du har uppsökt vård senast inom 14 dygn efter resan. Det enda undantaget kan vara en smittsam sjukdom under resa som visar symptom först senare på grund av en lång inkubationstid.

Vid sjukdom under resa ersätts vårdkostnader enligt försäkringsvillkoren i högst 90 dygn efter att läkarvården inletts. Vid olycksfall under resa ersätts vårdkostnader i högst 3 år efter att olycksfallet inträffat.

Resenärförsäkringen ersätter kostnader för resor till och från vård och undersökningar som ersätts från försäkringen. Resekostnader som uppstår efter resa ersätts inte.

Resenärförsäkringen ersätter högst femton gånger fysioterapi, om du under resan har drabbats av ett olycksfall som är ersättningsbart enligt försäkringsvillkoren. Fysioterapin ska ha ordinerats av läkare och vara nödvändig med tanke på behandlingen av skadan.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7