Hur kan vi hjälpa dig?

Läs svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring - Försäkringsfrågor

I Finland inträffar varje år cirka en miljon olycksfall som orsakar en åkomma. Olycksfall kan drabba oss alla när som helst. Om du inte har något skydd genom lagstadgade försäkringar (t.ex. olycksfallsförsäkring för skolelever eller arbetstagare) är det bra att teckna en egen olycksfallsförsäkring.

För din olycksfallsförsäkring kan du välja ersättningar och ersättningsbelopp för vårdkostnader, bestående men på grund av olycksfall och dödsfall på grund av olycksfall.

Olycksfallsförsäkring kan beviljas person som har ett gällande FPA-kort och en stadigvarande hemort i Finland och som också är stadigvarande bosatt i Finland. Person som vistas utomlands i över sex månader per år anses inte vara stadigvarande bosatt i Finland.

Olycksfallsförsäkringen gäller i arbetet och skolan samt på fritiden. Vid olycksfall i arbetet eller skolan ska ersättning dock först sökas utifrån skolans, kommunens eller arbetsgivarens lagstadgade försäkring. Din egen försäkring gäller i enlighet med de valda skydden.

Olycksfallsförsäkringen gäller inte om sjukdomen eller skadan har orsakats då du har deltagit i en tävling eller match som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening eller i träning inför sådan tävling eller match, eller när du har tränat enligt träningsprogram eller i träning som är typisk för den aktuella grenen. Försäkringen gäller inte heller i samband med vissa riskfyllda idrottsgrenar och -aktiviteter som räknas upp i försäkringsvillkoren. Begränsningarna gäller inte personer under 17 år.

Olycksfallsförsäkring - Ersättningsfrågor

Om du drabbas av ett olycksfall ska du uppsöka vård så fort som möjligt. Du kan välja vårdställe själv eller uppsöka vård hos något av Sparbankens försäkringars avtalsvårdställen, som direktfakturerar oss kostnaderna. Läs mer!

Glöm inte att ta med ditt FPA-kort på vårdstället. De flesta vårdanstalter kan dra av FPA-ersättningen direkt från fakturans slutsumma och då behöver du inte i efterhand ansöka om ersättning.

Läs mer och ansök om ersättning.

Du kan ansöka om ersättning utifrån olycksfallsförsäkringen för till exempel

  • undersökningar, vård och mediciner som ordinerats av läkare
  • vårddagsavgifter på sjukhus samt poliklinikbesök
  • hälsovårdscentralens avgifter
  • kostnader för resor till och från vård och undersökningar.

Alla handlingar och verifikat som hänför sig till skadan ska bevaras i ett år. Du behöver inte skicka några verifikat till Sparbankens försäkringar på eget initiativ, utan vi begär dem av dig vid behov.

Ersättningsansökan ska göras inom ett år efter att du fick kännedom om möjlighet att få ersättning.

Varje myndig försäkrad ska själv ansöka om ersättning för sin egen skada. Om en minderårig försäkrad drabbas av en skada, ska hans eller hennes vårdnadshavare ansöka om ersättning.

Du kan få en betalningsförbindelse, eller en förhandsbedömning av skadans ersättningsbarhet, för vissa enskilda större undersökningar och ingrepp, såsom magnetundersökning eller operation. När du har lämnat skadeanmälan till oss, kan du ansöka om betalningsförbindelse genom att till oss lämna ett läkarutlåtande med uppgifter om skadans status, det ingrepp eller den undersökning som planerats och en kostnadskalkyl.

Bedömningen görs så fort som möjligt. Du kan välja ett vårdställe som passar dig bäst. När du har fått betalningsförbindelsen kan vårdstället skicka vårdfakturan direkt till oss. Ta med ditt FPA-kort på vårdstället för avdraget av FPA-ersättningen.

FPA-ersättningen ska ha dragits av från de vårdkostnader som du ansöker om ersättning för hos oss. Ta med ditt FPA-kort vid läkarmottagning. Vanligen avdrar läkarstationerna och apoteken FPA-andelen från kostnaderna direkt.

Om den ännu inte har dragits av, ska du först ansöka om ersättning enligt sjukförsäkringslagen hos FPA och sedan hos oss. Ta kopior av kostnadsverifikaten innan du skickar dem till FPA, eftersom vi kan behöva kopior för ersättningsbeslutet. FPA-ersättning ska sökas inom sex månader från betalningen av kostnaderna.

Skador som orsakas av bitning på tand eller tandprotes ersätts inte enligt olycksfallsförsäkringsvillkoren, även om en yttre faktor bidragit till detta.

Ja. Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader för nödvändiga resor till och från lokal läkare eller vårdanstalt.

Olycksfallsförsäkringen ersätter högst femton gånger fysioterapi, om du har drabbats av ett olycksfall som är ersättningsbart enligt försäkringsvillkoren. Fysioterapin ska ha ordinerats av läkare och vara nödvändig med tanke på behandlingen av skadan.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7