Hur kan vi hjälpa dig?

Läs svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om båtförsäkring

Vanliga frågor om båtförsäkring

Du kan försäkra båtar för privat bruk med utombordare, båtar med inombordare och båtar med inombordsmotor vars värde, inklusive utrustningen, är 1 000-30 000 euro.

Båtförsäkringen kan innehålla följande skydd efter ditt val:

 • kollisionsskydd, skydd vid grundstötning och skydd vid grundkänning
 • stormskydd
 • brandskydd
 • stöldskydd
 • skadegörelseskydd
 • transportskydd
 • dockningsskydd
 • ansvarsförsäkring.

Närmare information finns i produktfakta om båtförsäkringen.

Premien påverkas av bl.a. båttyp, försäkringens omfattning, bonus, motorns prestanda, besiktning, släckningssystem och vald självrisk.

Båtförsäkringen gäller i Norden samt på Östersjön och dess vikar.

Försäkringen gäller inte om du

 • användar båten i förvärvssyfte
 • med din motorbåt deltar i hastighetstävling eller i träning inför sådan tävling
 • överskrider maximieffektiviteten i tillverkarens motorrekommendationer.

Objekt i båtförsäkringen är den båt, de motorer och den vid användningen ändamålsenliga utrustning som antecknats i försäkringsbrevet. Med båt avses en helhet som utöver skrov och motor kan omfatta rigg och segel. Försäkringen omfattar också

 • förvaringsvagga, presenning för vinterförvar samt docknings- och förvaringsutrustning sammanlagt upp till 1.000 euro
 • fast installerade spöhållare
 • verktyg som förvaras i båten upp till högst 500 euro
 • släpjolle med en längd på högst 4 meter samt motor med högst 10 hästkrafter avsedd för jollen. Försäkringsavtalen innehåller en separat post på motorn.

Med båtförsäkring kan inte följande försäkras:

 • hyrda båtar och båtar som används till uthyrning
 • båtar som används i förvärvssyfte
 • specialmålning, tejper och utsmyckningar som inte har något samband med båtens användningsändamål
 • anordningar som strider mot säkerhets- eller myndighetsföreskrifter eller som har installerats i strid med dem
 • föremål som hör till hemlösöret
 • båtar vars maximieffektivitet överskrider maximieffektiviteten i tillverkarens motorrekommendationer.

Inte ens försäkring kan ersätta all egendom. Genom egen aktsamhet, god sjömanssed och bondförnuft kan du förhindra många skador som du inte kan köpa försäkringsskydd för. Mer information finns i försäkringsvillkoren.

Det är enkelt att teckna båtförsäkring via vår webbservice eller genom att ringa vår telefontjänst på 010 194 684. För teckningen av försäkringen behövs uppgifter om båten och dess motor (bl.a. märke, modell, tillverkningsnummer, tillverkningsår och motorns prestanda). Dessutom behöver du uppge gängse värde för båten, dess motor och den fasta utrustningen. Med gängse värde avses det belopp till vilket din båt kan säljas. Uppgifterna om båten finns i registreringshandlingarna.

När båten har besiktats får du rabatt på premien. Årliga besiktningar av båten utförs av besiktningsmannen på din båtklubb.

Ja. Du får en personlig bonus på premien för till bonus berättigande försäkringar för varje skadefri försäkringsperiod. Bonusen ökar med 10 procentenheter per år upp till 70 procent. Med en till bonus berättigande försäkringsperiod avses en minst 7 månader lång oavbruten försäkringsperiod, under vilken vi inte har betalat ut sådan ersättning från försäkringen som inverkar på bonusen. Bonusen minskar med 20 procentenheter om ersättning har betalats från kollisions- eller docknings- och transportskyddet

När du ansöker om ersättning för en skada avdras den valda självrisken från ersättningsbeloppet. Du kan själv välja självriskbeloppet. Alternativen är 200, 500, 1 000 eller 5 000 euro.

Som tilläggssjälvrisk sänks skadebeloppet med 20 procent, om

 • skadan har drabbat en båt till sjöss mellan den 1 december och den 31 mars och skadan kan ersättas utifrån kollisionsskyddet eller stormskyddet
 • skadan har drabbat segel eller rigg i anslutning till segeltävlingsevenemang eller träning för sådant evenemang
 • båten har beviljats besiktningsrabatt, men båten inte årligen har besiktats i enlighet med Segling och Båtsport i Finland rf:s besiktningsbestämmelser före utgången av juni.

Här finns kortfattade anvisningar för låsning av båt. Information om rekommenderade låsmodeller och övrig information finns på http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/Venelukot.pdf

 • Båten ska ha ett lås som hindrar användning av båten.
 • Om båten förvaras på trailer som är avsedd för transport ska trailern vara låst.
 • Båtens utrymmen ska hållas låsta och båtutrustningen ska förvaras i ett låst utrymme eller vara fäst så att det krävs verktyg för att lösgöra den.
 • Nycklar till båten eller förvaringsskyddet får inte lämnas i båten eller i närheten av dess förvaringsplats.
 • Utrustning och utombordsmotorer som lösgjorts från båten ska förvaras i ett låst utrymme.
 • Utombordsmotorn ska vara fastbultad eller fastlåst i båtens akterspegel. Motorn ska låsas om den förvaras i ett ställ. Som lås rekommenderas av försäkringsbolagen godkända lås för utombordsmotorer.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7