Behandling av personuppgifter

Att bedriva försäkringsverksamhet förutsätter behandling av personuppgifter. Suomen Vahinkovakuutus Oy behandlar personuppgifter bl.a. när bolaget ingår och förvaltar försäkringsavtal samt vid skadereglering. Dessutom används personuppgifter vid marknadsföring riktad till kunderna.

Personuppgifter skaffas från kunden själv, instanser som kunden befullmäktigat, offentliga register som förs av myndigheter och Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

För att säkerställa en hög kvalitet hos vår kundservice spelar Suomen Vahinkovakuutus Oy in de telefonsamtal som bolaget för med sina kunder.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Dessutom iakttar vi branschens gemensamma regler för behandling av personuppgifter.

Suomen Vahinkovakuutus Oy sörjer för sina kunders integritet och lämnar ut uppgifter till utomstående endast med kundens samtycke eller när uppgifter ska lämnas utifrån lagbestämmelse.

För att förebygga och avslöja brottslighet lämnar Suomen Vahinkovakuutus Oy personuppgifter till försäkringsbranschens gemensamma skaderegister och missbruksregistret.

Suomen Vahinkovakuutus Oy har gjort upp registerbeskrivningar över de personregister som bolaget använder samt uppdaterar dem. Ta del av registerbeskrivningen över kundregistret intill. Om du vill ta del av andra registerbeskrivningar, kan du kontakta vår telefonservice.

Kunden har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom som har lagrats i ett personregister och korrigera eller komplettera eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Begäran om insyn ska lämnas skriftligen.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7