Villkor, produktfakta och försäkringshandlingar.

Grundfakta om försäkringen

Försäkringsplikt

Ägaren och innehavaren av ett fordon är skyldiga att försäkra fordonet från och med överlåtelsedatumet för ägande- eller besittningsrätten. Trafikförsäkringen ska tecknas inom sju dagar från överlåtelsedatumet för fordonet. Om ett fordon har flera ägare eller innehavare ansvarar de gemensamt för att en försäkring tecknas.

Försäkringstagaren ska vara den som faktiskt använder fordonet. Då motsvarar uppgifterna i försäkringen den faktiska användningen av fordonet. Försäkringsbreven och fakturorna kommer också direkt till rätt person, och eventuella skadesituationer kan skötas smidigt.

Försäkringsavtal och försäkringsbrev

Ditt försäkringsskydd grundar sig på ett försäkringsavtal, som utgörs av försäkringsvillkor, försäkringsbrev och de val du gjort när du tecknat försäkringen. Försäkringsskyddets omfattning, självriskbeloppet och försäkringspremien grundar sig på dina val.

I försäkringsbrevet anges det huvudsakliga innehållet i försäkringsavtalet och uppgifter om det försäkrade fordonet. Läs alltid noggrant igenom försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren, eftersom de tillsammans utgör innehållet i din försäkring.

Upplysningsplikt

Innan ett försäkringsavtal beviljas ska försäkringstagaren ge Sparbankens försäkringar korrekt och fullständig information om det fordon som försäkras och den som äger och innehar det. Om det sker förändringar i de ovan nämnda uppgifterna under försäkringsperioden eller om du upptäcker felaktig eller bristfällig information ska du utan dröjsmål meddela försäkringsbolaget om dessa.

Om försäkringstagaren har agerat bedrägligt när försäkringsavtalet ingicks är avtalet inte bindande för Sparbankens försäkringar. Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har försummat sin upplysningsplikt kan ersättningen sänkas eller avslås helt.

Försäkringen börjar och upphör

Försäkringen börjar gälla genast eller vid den önskade tidpunkten, men tidigast då du har gjort försäkringsansökan i nättjänsten eller per telefon.

Försäkringsavtalet upphör till exempel

  • om du säger upp försäkringen för ett avställt fordon via sidan Mina försäkringar
  • säljer ditt fordon
  • byter försäkringsbolag.

Den frivilliga kaskoförsäkringen upphör till exempel

  • om du säger upp försäkringen skriftligt
  • om du försummar att betala premien.

Ändringar i avtalet

Sparbankens försäkringar meddelar årligen om eventuella väsentliga ändringar i avtalets innehåll eller i premierna. Du i din tur ska meddela om du till exempel flyttar utomlands eller om det sker andra förändringar som kan påverka premien eller de ersättningar som betalas utifrån försäkringen. Exempel på andra förändringar av det här slaget är att fordonets användningsändamål eller fordonsuppgifterna ändras.

Premien ska betalas inom utsatt tid

Vi skickar premiefakturan till dig i god tid, senast 30 dygn före förfallodagen. Om premien eller en del av den inte har betalats på förfallodagen skickas en påminnelse. Om premien inte betalas trots påminnelsen, skickar Sparbankens försäkringar ett meddelande om uppsägning. Då har du ännu 14 dygn på dig att betala premien. Försäkringspremien uppbärs för hela den tid under vilken försäkringen gällt, det vill säga fram till utgången av uppsägningstiden.

Ansökan om ersättning

Det lönar sig att anmäla skador så fort som möjligt. Du kan anmäla en skada på vår webbplats, per telefon eller vid behov även per post. Vid ansökan om ersättning behövs uppgifter om skadefallet och den skadade personen eller egendomen. Vi meddelar dig vilka uppgifter vi behöver för att fatta ett ersättningsbeslut. Rätten till försäkringsersättning kan föråldras. Ersättning ska sökas inom ett år efter att ersättningssökanden har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den därav föranledda skadepåföljden. I alla fall ska ersättningskravet framföras inom tio år från skadefallet eller, om försäkringen gäller skadeståndsskyldighet, efter att skadepåföljden uppkommit.

Sökande av ändring

Om du är missnöjd med vårt beslut ska du först kontakta oss. Dessutom kan du få gratis rådgivning hos Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden.

Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors telefon 09 6850 120 fine.fi

Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors telefon 029 566 5249 kuluttajariita.fi

Du kan också lämna ditt ärende till tingsrätten för avgörande. Du kan väcka talan vid tingsrätten på din hemort, på skadeorten eller vid Esbo tingsrätt inom tre år efter att vi har gett vårt beslut.

Behandling av konfidentiella uppgifter

I försäkringsverksamheten ingår hantering av kundernas personuppgifter. Vi skaffar nödvändiga uppgifter av kunden själv, av instanser som kunden har befullmäktigat, till exempel vårdanstalter, ur offentliga register som förs av myndigheter och ur Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen samt sörjer för våra kunders integritetsskydd.

För att säkerställa en hög kvalitet hos vår kundservice spelar vi in telefonsamtalen med våra kunder.

Finansinspektionen övervakar bolagets verksamhet

Tillsynsmyndighet för Suomen Vahinkovakuutus Oy:s verksamhet är Finansinspektionen.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7