Tre försäkringar i ett paket

Försäkringspaketet Kombo är en försäkringshelhet som är avsedd för vuxna i åldern 18–28 år. I paketet ingår reseförsäkring, olycksfallsförsäkring och valfri hemförsäkring.

Kombo – En ungdomsförsäkring till ett förmånligt pris

Ungdomarnas egen försäkring Kombo

Försäkringar behöver inte vara något svårt. Oberoende av om du står i begrepp att teckna din första egna försäkring eller om du annars bara vill sköta dina försäkringsärenden så smidigt som möjligt är Kombo valet för dig. Kombo är ett försäkringspaket som alltid inkluderar reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Försäkringspaketet Kombo är en försäkringshelhet som är avsedd för vuxna i åldern 18–28 år.

Dessutom kan du inkludera en valfri hemförsäkring. De flesta hyresvärdar förutsätter att hyresgästen har en giltig hemförsäkring, så det lönar sig verkligen att överväga att inkludera en hemförsäkring i din egen Kombo!

Hemförsäkringen täcker även smartapparater

Med Kombos hemförsäkring kan du försäkra lösöret i en bostad på mindre än 60 kvadratmeter till ett värde av högst 20 000 euro. Lösöre är bl.a. möbler, kläder och elektronik. Med en lösöresförsäkring skyddar du även till exempel smartapparater mot skador.

Om du bor i ett studentrum eller delar bostad med flera andra försäkrar du bara ditt eget lösöre utifrån den yta du förfogar över. Det är enkelt att inkludera en hemförsäkring i Kombo, och du får genast veta hur stor den totala försäkringspremien blir.

Läs mer om vilka skydd som ingår i hemförsäkringen:

Skydd

Brandskyddet ersätter skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd brand. Plötsliga och oförutsedda rök- och sotskador kan också ersättas som brandskador.

Översvämningsskyddet kan ersätta skador som orsakats av översvämning till följd av exceptionellt ösregn, översvämning i vattendrag eller av havsvatten som medfört att vatten har trängt in i byggnaden direkt från markytan.

Bräckageskyddet ersätter sakskador som har uppkommit till följd av en plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ersätter även direkta bräckage som orsakats av ett elektriskt fenomen, till exempel bräckage i hushållsmaskiner när blixten slår ner i närheten av huset.

Bräckageskyddet kan ersätta skadan till exempel när smartapparater faller och glaset i skärmen går sönder eller när glasögon går sönder i en överraskande situation som avviker från det normala.

Naturskadeskyddet omfattar situationer som avviker från normala naturfenomen – vanligast är stormar. Som storm betraktas vind med en hastighet på över 20 m/s.

Naturskadeskyddet ersätter plötsliga och oförutsedda direkta sakskador till följd av stormvind, föremål som lossnat på grund av stormvind eller en exceptionellt häftig hagelskur. Om till exempel en stormvind fäller ett träd på en byggnad och skadar den kan skadorna ersättas av naturskadeskyddet.

Brottsskyddet ersätter oförutsedda och direkta sakskador som har orsakats av stöld eller stöldförsök, rån eller skadegörelse. Brottsskyddet omfattar även skador som har orsakats av olovligt intrång i ett låst förvaringsutrymme för lösöre med en nyckel som har tagits i besittning i samband med rån eller inbrott. En brottsanmälan om skadan ska alltid göras hos polisen.

Läckageskyddet ersätter direkta sakskador till följd av läckage som orsakats av ett plötsligt och oförutsett bräckage i fast VVSEA-anläggning, -teknik eller -rörsystem i byggnaden eller hushållsmaskiner som kopplats till dem (till exempel diskmaskin eller tvättmaskin).

De vanligaste skadorna av det här slaget är bräckage i diskmaskinen som medför att vatten läcker ut och skadar byggnadens konstruktion.

Om en skada som ersätts av hemförsäkringen repareras i ditt hem och du blir tvungen att flytta hemifrån under reparationsarbetet ersätts de extra kostnaderna för det tillfälliga boendet av skyddet vid avbrott i boende. Ersättning för tillfälligt boende betalas i högst tolv månader.

Ersättning kan även fås för flyttkostnader och kostnader för förvaring av egendom under renoveringen. Av de kostnader som berättigar till ersättning av skyddet vid avbrott i boende ersätts högst 85 procent av ovan nämnda faktiska kostnader, om vilka har avtalats med försäkringsbolaget i förväg.

De vanligaste orsakerna till att en bostad är obeboelig är brandskador samt omfattande läckageskador som medfört att flera rum i bostaden måste renoveras samtidigt.

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som har åsamkats en utomstående och som du enligt lag är ersättningsskyldig för. Skadorna ska bero på oaktsamhet eller försummelse. Det maximala ersättningsbeloppet per skada är 200 000 euro. Försäkringen omfattar förutom dig även de personer som stadigvarande bor i samma hushåll som du.

Försäkringsobjekt är den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader för juridisk hjälp i tviste-, brott- eller ansökningsmål. Det maximala ersättningsbeloppet per försäkringsfall är 10 000 euro.

Reseförsäkring för bekymmersfria resor

Kombos reseförsäkring är en reskompis som det lönar sig att alltid ta med på resan. Man vet ju aldrig vad som kan inträffa på vägen. I reseförsäkringen ingår både resgods- och resenärförsäkring. Både du och ditt resgods är alltså skyddade.

Resenärförsäkringen ger dig skydd om du till exempel insjuknar under en resa eller om en resa annulleras. Med resgodsförsäkringen försäkrar du ditt resgods upp till 2 000 euro.

Läs mer om vilka skydd som ingår i reseförsäkringen:

Skydd
resenär
resgod

En resesjukdom är en krävande, akut och oväntad sjukdom som kräver läkarvård. De första symptomen har uppkommit under resan eller så anses sjukdomen annars ha börjat under resan. Resenären måste söka läkarvård under resan eller senast inom två veckor efter resans slut.

Undersöknings- och vårdkostnaderna för resesjukdom ersätts enligt försäkringsvillkoren och utan övre gräns för beloppet i euro högst till dess att 90 dagar har passerat sedan det första läkarbesöket.

Med reseolycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som äger rum under en resa, orsakar kroppsskada och inträffar utan din förskyllan till följd av en yttre orsak.

Undersöknings- och vårdkostnaderna för reseolycksfall ersätts enligt försäkringsvillkoren och utan övre gräns för beloppet i euro högst till dess att tre år har passerat sedan olycksfallet inträffade.

Resenärförsäkringen ersätter annullering av en resa om den planerade avfärden annulleras helt till följd av ett tvingande skäl. Skälet kan vara ett plötsligt och oväntat sjukdoms-, olycks- eller dödsfall som drabbar dig själv eller en nära anhörig och tvingande förhindrar avfärden. Tvingande skäl kan också vara en betydande skada som har drabbat din egendom i Finland och som förutsätter att du är närvarande på skadeplatsen. Som annulleringskostnader för resan ersätts de kostnader som återstår att betala för den försäkrade och som inte ersätts av researrangören, transportbolaget eller någon annan serviceproducent. Annulleringskostnaderna kan ersättas till ett belopp av högst 4 000 euro per resa och försäkrad.

Resenärförsäkringen ersätter avbrott på resa om en resa som redan har inletts avbryts av ett tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara ett plötsligt, oväntat och allvarligt sjukdoms-, olycks- eller dödsfall som drabbar dig själv eller en nära anhörig. Tvingande skäl kan också vara en betydande skada som har drabbat din egendom i Finland och som förutsätter att du är närvarande på skadeplatsen. Om resan avbryts ersätts till exempel nödvändiga extra rese- och logikostnader under resan samt de resdagar som den försäkrade har förlorat på grund av hemresan i förtid eller sjukhusvården. Tjänster och utflykter på resmålet som har betalats i förväg och inte utnyttjats kan också ersättas till ett belopp av högst 2 000 euro per försäkrad.

Försäkringen ersätter försening vid resa om du på tur- eller returresan inte hinner till startplatsen för en flyg-, båt-, tåg- eller bussresa som du har bokat i förväg och som ingår i din ursprungliga resplan. Orsaken till förseningen kan vara ett plötsligt och oväntat väderfenomen, tekniskt fel, trafikskada, myndighetsföreskrift, naturkatastrof eller kriminell gärning som har drabbat ett allmänt eller privat fordon som den försäkrade använder på resan. I händelse av försening vid resa ersätts extra rese- och logikostnader som har uppkommit när den försäkrade har fortsatt resan till det ursprungliga resmålet, vilka inte ersätts av researrangören, transportbolaget eller någon annan serviceproducent. Förseningskostnader kan ersättas till ett belopp av högst 2 000 euro per resa och försäkrad. Den försäkrade har även möjlighet att få ersättning för väntetid under resan om hen på grund av en ersättningsgill försening oavbrutet väntar i mer än åtta timmar på den plats där tur- eller returresan för en utlandsresa börjar.

I reseförsäkringen ingår även naturskadeskydd. Den ersätter extra rese- och logikostnader som har uppstått under resan till resmålet eller hem igen. Dessa kostnader ersätts om din ursprungliga resa till resmålet eller din hemresa därifrån förhindras till följd av ett naturfenomen eller en naturkatastrof av oförutsägbart och exceptionellt slag.

Ersättning betalas till ett belopp av högst 2 000 euro per resa och försäkrad.

Resenärförsäkringen ersätter skäliga och på medicinska grunder nödvändiga kostnader för psykoterapi som orsakas av en plötslig och oväntad händelse som har inträffat under din resa. Psykoterapikostnaderna ersätts för högst fem besök.

Försäkringen skyddar föremål som har tagits med på eller skaffats under en resa. Resgodsförsäkringen har ingen självrisk. Om ditt resgods anländer till ditt resmål över 12 timmar senare än du, ersätter försäkringen kostnaderna för anskaffning av nödvändighetsartiklar.

Olycksfallsförsäkringen ger skydd i vardagen

Även om du är försäkrad på arbetet eller i skolan kan det inträffa ett och annat också på fritiden. Därför finns olycksfallsförsäkringen. När du har en giltig olycksfallsförsäkring får du ersättning för exempelvis vård och medicinering som har ordinerats av en läkare när ett överraskande missöde inträffar.

Kombos olycksfallsförsäkring täcker vårdkostnaderna vid ett olycksfall. Vårdkostnaderna ersätts till ett belopp på högst 20 000 euro per olycksfall. Dessutom ersätter Komboförsäkringen bestående men eller dödsfall till följd av olycksfallet. För ett bestående men på grund av ett olycksfall betalas en engångsersättning enligt hur allvarlig skadan är. Engångsersättningen är högst 40 000 euro per skada. Ersättning vid dödsfall till följd av ett olycksfall är 20 000 euro. Ersättningen betalas till den försäkrades anhöriga, såvida inte den försäkrade har uppgett en annan förmånstagare.

Vanliga frågor om Kombo

Ja. Till Kombo försäkringen hör alltid rese- och olycksfallsförsäkring, men hemförsäkringen är valfri.

Med Komboförsäkringens hemförsäkring kan du försäkra lösöret i en bostad som är högst 60 kvadratmeter stor. Om du bor i en studentbostad försäkrar du bara lösöret på dina egna kvadratmeter, inte i hela bostaden. Om det alltså i samma bostad bor till exempel tre andra personer, kan du dela bostadens totala yta på fyra, för att få det antal kvadratmeter för vilka du försäkrar ditt lösöre.

Mycket riktigt finns det försäkringspaket för unga i nästan alla försäkringsbolag. Förutom att jämföra priserna lönar det sig alltid att granska försäkringens innehåll noggrant och att fästa särskild vikt vid de maximala ersättningsbeloppen. Det kan finnas stora skillnader i dem beroende på försäkring.

Läs också igenom försäkringsvillkoren i lugn och ro, så att du vet vad du får för dina pengar. Det lönar sig att satsa på ett omfattande försäkringsskydd!

Hur väljer jag en försäkring som passar mig?

Det finns många olika ungdomsförsäkringar. Vilka jämförelser lönar det sig att göra när man väljer försäkring för första gången?

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7