Kotivakuutuksen suojeluohjeet

Kotivakuutuksen suojeluohjeet

Vakuutetun ja vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa annettuja suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla vahingon synty pyritään estämään tai vahingon laajuutta pienentämään.

Suojeluohjeissa irtaimen esineen valvonnalla tarkoitetaan esineen jatkuvaa silmälläpitoa. Rakennuksen valvonnalla puolestaan tarkoitetaan rakennuksessa käyntiä vähintään kerran kuukaudessa.

PALOTURVALLISUUS

 1. Viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava.
 2. Tulisijan ja hormien valmistajan antamia suojaetäisyyksiä ja asennusohjeita on noudatettava.
 3. Tulisijojen ja hormien säännöllisestä nuohouksesta on huolehdittava. Pääsääntöisesti tulisijat hormeineen on nuohottava kerran vuodessa (pelastuslaki ja sisäministeriön asetus nuohouksesta).
 4. Tulisijasta poistettu tuhka on säilytettävä kannellisessa metalliastiassa.
 5. Kulotuksesta on aina ilmoitettava ennakkoon sille hätäkeskukselle, jonka alueella kulotus tapahtuu. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen maastoon on kielletty.
 6. Palavien nesteiden ja nestekaasun käytössä ja säilytyksessä ei saa ylittää palavista nesteistä annetun asetuksen säännöksiin tai lupiin perustuvia määriä (asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista). Nestekaasua ei saa säilyttää kellaritiloissa.
 7. Asuinhuoneistossa sekä asuin- ja vapaa-ajanrakennuksessa on oltava viranomaismääräysten mukaiset toimintakuntoiset palovaroittimet.
 8. Vialliset sähkölaitteet ja asennukset on korjattava viipymättä. Niitä ei saa käyttää ennen kuin ne on korjattu.
 9. Sähköasennuksia ja sähkölaitteiden korjauksia saavat tehdä vain hyväksytyt asennus- ja huoltoliikkeet.
 10. Tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja. Tupakanpoltto vuoteessa on kielletty. Tupakat on sammutettava palamattomaan astiaan.
 11. Avotulen ja kynttilän palamista on valvottava. Ulkotulia saa polttaa vain palamattomalla alustalla.
 12. Kuivattaminen kiukaan yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
 13. Tulitöitä ei saa tehdä autotalli-, varasto-, kellari- tai muissa vastaavissa tiloissa. Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja joista aiheutuu palovaara. Tällaisia töitä ovat muun muassa kaasu- ja kaarihitsaus, polttoleikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Jos tulityön tilapäinen tekeminen on välttämätöntä, alkusammutuskalustoksi on varattava vähintään kuuden kilogramman toimintakuntoinen ja tarkastettu käsisammutin, sammutuspeite ja paineellinen vesiletku. Jos paineellista vesiletkua ei ole saatavilla, on varattava 50 litraa vettä irtoastioihin. Syttyvät kohteet on suojattava ja syttyvä irtotavara on poistettava. Paikkaa on vartioitava työn aikana ja sen jälkeen vähintään kaksi tuntia.
 14. Jäätyneitä putkia tai laitteita ei saa sulattaa avotulta käyttäen.
 15. Liettä ja uunia on käytettävä valvotusti. Huoneistosta poistuttaessa on varmistettava, että niistä on katkaistu virta.

SUOJELUTOIMET MURTOJA JA VARKAUKSIA VASTAAN

 1. Vakuutuksen kohteen säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden sisäänpääsyteiden on oltava lukitut. Säilytettäessä omaisuutta niin kutsutuissa yhteistiloissa, joihin esimerkiksi taloyhtiön asukkailla on pääsy, omaisuuden on oltava erikseen lukittuna.
 2. Avaimia ei saa jättää eikä piilottaa asunnon tai säilytystilojen läheisyyteen. Avaimiin ei saa merkitä nimeä tai osoitetta, joka voi paljastaa avaimen löytäjälle omaisuuden sijainnin. Jos avain on joutunut ulkopuolisten haltuun, lukko on välittömästi vaihdettava tai sarjoitettava uudelleen. Varkausvahingon estämiseksi avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi olettaa avainten olevan.
 3. Hotellihuoneeseen, hyttiin tai muihin vastaavanlaisiin tiloihin ei saa jättää koruja tai muita arvokkaita tai varkauksille alttiita esineitä, elleivät ne ole siellä kiinteässä erikseen lukittavassa tilassa.
 4. Ulkona tai mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava. Jos mukana oleva omaisuus jää ilman vakuutetun valvontaa, se on lukittava tai jätettävä lukittuun tilaan. Arvokasta tai varkauksille altista omaisuutta, kuten arvoesineitä ja elektronisia laitteita, ei saa jättää lukittuunkaan ajoneuvoon, veneeseen, matkailuperävaunuun tai telttaan ilman valvontaa. Lisäksi omaisuus on sijoitettava tai peitettävä niin, ettei sivullinen näe sitä tilaan murtautumatta.
 5. Polkupyörän on varkauden välttämiseksi oltava lukittuna asianmukaisella lukolla.
 6. Kun lastenvaunuja ja puutarhagrilliä säilytetään asunnon, majoitustilojen tai niiden säilytystilojen ulkopuolella, niitä on valvottava tai niiden on oltava lukittuina siten, että niiden siirtäminen selvästi vaikeutuu.
 7. Jos matkatavaravakuutuksella vakuutettuina olevia suksia, lumilautoja tai muita urheiluvälineitä joudutaan jättämään ulos tai yleisessä käytössä oleviin tiloihin ilman valvontaa, niiden on oltava lukittuina tätä tarkoitusta varten olevaan telineeseen tai muuhun sopivaan kiinteään kohteeseen.
 8. Kun venettä säilytetään ulkona, se on lukittava laituriin tai muuhun kiinteään esineeseen. Perämoottori on lukittava veneen peräpeiliin lukolla, ja veneen tilat on pidettävä lukittuina. Myös veneeseen kuuluvia varusteita on säilytettävä lukitussa tilassa.
 9. Pankki- tai luottokorttia tai muuta vastaavaa maksukorttia ja siihen kuuluvaa tunnuslukua ei saa säilyttää lähekkäin.

SUOJELUTOIMET VUOTOVAHINKOJA VASTAAN

 1. LVISA-laitteiden sekä vesijohtoverkon jäätymisen ja vuotovahinkojen estämiseksi on rakennuksen riittävästä lämmityksestä huolehdittava. Jos rakennus jätetään kylmänä vuodenaikana ilman riittävää lämmitystä ja valvontaa yli viikon pituiseksi ajaksi, on pois lähtiessä suljettava pääsulkuventtiili tai kytkettävä käyttövesipumppu pois käytöstä.
 2. Pesukone on aina liitettävä vesijohtoverkostoon omalla sulkuventtiilillä ja hyväksytyllä paineenkestävällä täyttöletkulla. Pesukoneen poistoletku on asennettava kiinteästi viemäriverkostoon, ja pesukoneen toimintaa on valvottava. Pesukoneen sulkuventtiilin on oltava suljettuna, kun pesukonetta ei käytetä. Sitä ei saa jättää käyntiin, kun asunnosta poistutaan.
 3. Kylmälaitteen ja pesukoneen alle on laitettava turvakaukalo, jos tilassa ei ole lattiakaivoa tai lattian rakenne on sellainen, ettei mahdollinen vuoto tule välittömästi näkyviin.
 4. Lämminvesivaraajat on sijoitettava lattiakaivolliseen tilaan, ja lämminvesivaraajan varoventtiilin ylivuotoputki on liitettävä lattia- tai kuivakaivoon asianmukaisesti.
 5. Öljysäiliöt ja niihin liittyvät putkistot on tarkastettava vähintään kymmenen vuoden välein. Terässäiliöt on tarkastettava viiden vuoden välein. Pohjavesialueilla sijaitsevien rakennusten öljysäiliöt ja niihin liittyvät putkistot on tarkastettava vähintään viiden vuoden välein asiantuntijaliikkeen toimesta. Öljysäiliö, joka ei ole säiliöstandardin mukainen, on poistettava käytöstä. Käytöstä poistetuista lämmitysöljysäiliöistä on poistettava lämmitysöljy, tehtävä laitteistot vaarattomiksi ja poistettava täyttöyhteys seuraavan lämmityskauden alkuun mennessä. Ylitäytönestimessä tai itse öljysäiliössä havaitut viat on välittömästi korjattava.
 6. Kosteus- ja kastumisvahingoille altis tavara on kellarivarastossa säilytettäessä sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.
 7. Juomat ja muut nesteet on pidettävä niin kaukana elektronisista laitteista, etteivät ne kaatuessaan voi vahingoittaa laitetta.

SUOJELUTOIMET TULVA- JA LUONNONILMIÖVAHINKOJA VASTAAN

 1. Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien kulkeutuminen rakennukseen on estettävä vesieristyksin ja näiden vesien poistojärjestelmillä, joita ovat muun muassa pihamaan kallistukset rakennuksesta poispäin, salaojat, ojat ja sadevesikaivot sekä pumppaamot.
 2. Tontti ja rakennuspaikka on liitettävä kunnalliseen sade- tai hulevesiverkostoon, jos alueella on sellainen.
 3. Tontin ja rakennuspaikan ojat ja salaojat on pidettävä toimintakunnossa. Toimintakunto on tarkastettava vuosittain.
 4. Viemärijärjestelmä on pidettävä toimintakunnossa, ja viemäripumppujen kunnossapidosta on huolehdittava.
 5. Katolle kertynyt lumi on poistettava, jos lumen paino vaarantaa kattorakenteiden kantokykyä tai lumen putoaminen voi aiheuttaa vahinkoja.
 6. Vesikatto, katolla olevien laitteiden ja katon läpivientien kunto on tarkastettava keväisin ja syksyisin, ja havaitut viat on korjattava.
 7. Kosteus- ja kastumisvahingoille altis tavara on kellarivarastossa sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.
 8. Rakennuksen tuuletusraot on suojattava pieneläinverkolla niin, että se estää eläinten tunkeutumisen rakennuksen sisätiloihin ja rakenteisiin.
 9. Rakennukset on suojattava mahdollisuuksien mukaan rakennuksiin tehtävillä ukkossuojausrakenteilla.

SUOJELUTOIMET KULJETUSVAHINKOJA VASTAAN

 1. Kuljetettavana oleva omaisuus on pakattava kyseiselle tavaralle sopivalla tavalla niin, että se kestää tavanomaiset sään ja kuljetuksen rasitukset. Helposti rikkoutuvat esineet sekä korut ja arvotavarat on yleisissä kulkuneuvoissa kuljetettava käsimatkatavarana.
 2. Nesteet sekä tahraavat ja syövyttävät aineet on kuljetettava erikseen ja pakattava niin suojaavasti, etteivät ne voi vahingoittaa muita tavaroita.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7