Matkavakuutusehdot

Voimassa 1.9.2016 alkaen.

1 Matkavakuutuksen yhteiset ehdot

Matkavakuutukseen voi sisältyä matkustaja- ja matkatavaravakuutus. Matkatavaravakuutukseen sisältyy aina myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus. Valitut turvat on merkitty vakuutuskirjaan. Matkavakuutuksen voimassaolon ehtoja sovelletaan kaikkiin näihin vakuutuksiin.

1.1 Voimassaolo

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkittyjen, valittujen turvien mukaisesti. Korvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattumishetkellä voimassaolevien matkavakuutusehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Korvaaminen edellyttää, että vakuutustapahtuma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana. Vakuutusturva muodostuu vakuutuskirjaan merkityn sopimuksen sisällöstä, matkavakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista.

1.2 Voimassaoloaika ja -alue

Vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa kolme kuukautta matkan alkamisesta. Vakuutus on voimassa sekä loma- että työmatkoilla. Matka sisältää menon matkakohteeseen, oleskelun siellä ja paluun.

Matkavakuutuksen jatkuvat vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 80 vuotta.

Määräaikainen matkavakuutus tulee voimaan, kun vakuutus on maksettu, ja on voimassa valitun ajan. Määräaikainen matkavakuutus on voimassa valitulla matkustusalueella valittujen turvien mukaisesti.

Jos matkavakuutus otetaan kesken matkan, vakuutusturva on voimassa aikaisintaan sen ottamishetkestä lukien.

Vakuutus on voimassa ulkomaanmatkoilla. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka tehdään vakuutetun päivittäisen elinympäristön ulkopuolelle yli 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla matkan pituudesta riippumatta.

Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvan henkilön omistamalla asunnolla tai vapaa-ajan asunnolla eikä näiden paikkojen välisillä matkoilla matkan pituudesta riippumatta.

Jatkuvassa matkavakuutuksessa yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla tai Suomessa ei katsota katkeavan alle 14 vuorokauden mittaisen kotipaikkakunnalla käynnin vuoksi, jos tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen.

1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon

Vakuutus päättyy vuoden kuluttua sen vakuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuutettu on muuttanut ulkomaille.Jos muutto ulkomaille on pysyvä, vakuutus päättyy kuitenkin heti muuttopäivänä.

1.4 Voimassaolo urheiltaessa sekä riskialttiissa lajeissa ja toiminnoissa

Matkavakuutus on voimassa urheiltaessa silloin, kun urheilua harrastetaan oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Vakuutus ei ole voimassa kohdassa 1.4.1 mainitussa kilpaurheilussa eikä kohdassa 1.4.2 mainituissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa.

Kohdassa 1.4.1 ja 1.4.2 mainitut rajoitukset eivät koske alle 17-vuotiaita. Alle 17-vuotiailla vakuutus on voimassa kaikessa urheilutoiminnassa lukuun ottamatta kohdassa 1.4.3 mainittua ammattiurheilua. Rajoitukset ovat voimassa sen vakuutuskauden lopusta lukien, jonka aikana vakuutettu täyttää 17 vuotta.

1.4.1 Voimassaolo kilpaurheilussa

Vakuutus ei ole voimassa, jos sairaus tai vamma on aiheutunut vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin kilpaurheilun tasosta riippumatta. Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti taikka lajille ominaisissa harjoituksissa.

1.4.2 Voimassaolo riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa

Vakuutus ei myöskään ole voimassa seuraavissa riskialttiissa urheilulajeissa ja toiminnoissa:

 • kiipeilylajeissa, kuten vuori-, seinä-, kallio- tai jääkiipeily, paitsi seinäkiipeily, jossa käytetään suoja- ja turvalaitteita
 • jäätikkövaelluksella
 • taistelu-, kamppailu-, kontakti- ja itsepuolustuslajeissa
 • voimailulajeissa, kuten painonnosto, kehonrakennus tai vastaava
 • moottoriurheilussa
 • urheilu-, laite- ja vapaasukelluksessa
 • ilmailulajeissa, kuten laskuvarjohyppy, riippu- ja varjoliito, purje- ja kuumailmapallolento, base- ja benjihyppy, tuulitunneliharjoittelu, lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella tai vastaavalla
 • siipi- ja leijapurjehduksessa
 • nopeus-, syöksy- tai kumparelaskussa, freestylehiihdossa tai lasketeltaessa merkittyjen rinteiden ulkopuolella
 • amerikkalaisessa ja australialaisessa jalkapallossa tai rugbyssa
 • lacrossessa
 • alamäkiluistelussa tai -pyöräilyssä
 • valtameriveneilyssä
 • ulkomailla vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävillä vaelluksilla tai retkillä.

1.4.3 Voimassaolo ammattiurheilussa

Ammatikseen urheilevan vakuuttamisesta säädetään lailla urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. Matkavakuutus ei ole voimassa ammattiurheilussa.

1.5 Vakuutusmaksun määräytyminen

Vakuutusturvaan ja -maksuun tulee vuosittain muutoksia vakuutetun iän perusteella. Jotta vakuutusturva pysyy ajan tasalla, vakuutusmäärät ja -maksut on sidottu indeksiin. Matkavakuutuksen laajuus ja vakuutusmäärät voivat muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutetun iän tai eläkkeelle siirtymisen johdosta näissä ehdoissa tai vakuutuskirjassa mainitulla tavalla.

1.6 Indeksitarkistukset

Vakuutusmaksut tarkistetaan indeksillä vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa. Indeksin tarkistuslukuna käytetään edellisen kalenterivuoden syyskuun pistelukua. Matkustajavakuutus tarkistetaan kuluttajahintaindeksin terveyshyödykeryhmän mukaisesti. Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus tarkistetaan kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

Matkustajavakuutus

1 Matkustajavakuutukseen liittyviä ehtoja

1.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat, ellei toisin ole sovittu, vakuutuskirjassa mainitut henkilöt, joilla on voimassaoleva Kela-kortti, joiden kotikuntalain mukainen vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka myös asuvat vakituisesti Suomessa. Vakituisesti Suomessa asuvaksi ei katsota vakuutettua, joka oleskelee yli kuusi kuukautta kalenterivuodesta ulkomailla. Jos vakuutettu ei kahtena vuonna peräkkäin täytä näitä vaatimuksia, vakuutus päättyy vuoden kuluttua sen vakuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuutettu ensimmäisen kerran lähti ulkomaille yli puoleksi vuodeksi.

Vakuutettuina ovat myös vanhempansa mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset, vakuutetun mukana matkustavat samassa taloudessa vakinaisesti asuvat tämän alle 18-vuotiaat sisarukset sekä vakuutetun lapsenlapset, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden matkustajavakuutuksen perusteella. Näillä henkilöillä on ne vakuutusturvat, jotka on valittu vakuutuskirjassa vakuutetuksi mainituille henkilöille, lukuun ottamatta tapaturmaisen pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuolemantapauksen korvauksia.

1.2 Lähiomainen

Lähiomaisella tarkoitetaan

 • vakuutetun avio- tai avopuolisoa tai rekisteröityä puolisoa
 • vakuutetun omia ja hänen avio- tai avopuolisonsa tai rekisteröidyn puolisonsa lapsia ja sijais-, kasvatti-, otto- ja lapsenlapsia
 • vakuutetun ja hänen avio- tai avopuolisonsa tai rekisteröidyn puolisonsa vanhempia, appi-ja isovanhempia, sisaruksia ja puolisisaruksia
 • vakuutetun miniöitä ja vävyjä
 • yhtä matkakumppania, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan
 • enintään yhtä matkakohtaisesti ilmoitettua henkilöä.

1.3 Edunsaaja

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Kuolemantapausturvan vakuutusmäärä maksetaan omaisille ja muut vakuutuskorvaukset vakuutetulle itselleen, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa vakuutusyhtiöön. Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut. Edunsaajamääräys ja sitä koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti vakuutusyhtiölle.

2 Vakuutusturvat ja vakuutusturviin liittyvät rajoitukset

2.1 Matkasairaus

Matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaatinut äkillinen ja odottamaton sairaus, jonka ensioireet ovat ilmaantuneet tai jonka yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan muuten katsotaan saaneen alkunsa matkan aikana.

Matkasairauden korvattavuus edellyttää, että lääkärinhoitoon on hakeuduttu matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Tätä 14 vuorokauden määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta tartuntatauteihin, joiden itämisaika on sitä pidempi. Matkasairautena ei pidetä sellaista sairautta, jonka oireita on ollut ennen matkaa tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.

Matkasairauden tutkimisesta ja hoitamisesta aiheutuneita ja vakuutusehdoissa mainittuja muita kuluja korvataan enintään siihen asti, kun ensimmäisestä lääkärissäkäynnistä on kulunut 90 päivää.

Matkasairautena ei korvata

 • hammassairautta
 • vuoristotautia
 • sairautta, joka on aiheutunut vakuutetun käyttämästä lääkeaineesta, alkoholista tai muusta huumaavasta aineesta
 • raskaudentilaa, synnytystä tai raskauden keskeyttämistä tai näihin liittyviä sairauksia tai komplikaatioita, ellei kyseessä ole matkan aikana tapahtunut välitöntä hoitoa vaativa äkillinen raskaudentilan muutos, joka ei yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan ole ollut todennäköinen tai odotettavissa
 • lapsettomuuden hoitoa ja tutkimusta.

2.2 Matkatapaturma

Matkatapaturma on matkalla sattunut ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Matkatapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut korvataan enintään siihen asti, kun tapaturman sattumisesta on kulunut kolme vuotta.

Matkatapaturmana ei korvata

 • puremasta tai pistosta aiheutunutta tartuntatautia tai sairautta seurauksineen
 • hampaalle tai hammasproteesille puremisesta aiheutunutta vammaa, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
 • nikamavälilevytyrää, vatsan tai nivusalueen tyriä, akillesjänteen, hauiksen pitkänpään jänteen tai olkapään kiertäjäkalvosimen repeämää eikä nivelten tavantakaisia sijoiltaan menemisiä, ellei vamma ole aiheutunut matkatapaturmasta, jossa tervekin kudos vaurioituisi
 • matkatapaturman psyykkisiä seurauksia, ehtokohdassa 3.6 mainittuja kriisiterapian kuluja lukuun ottamatta.

2.2.1 Matkatapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Tästä vakuutusturvasta maksetaan korvausta vakuutetulle sattuneen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta. Korvausta maksetaan, jos tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan haittaluokka on vähintään haittaluokka 1 (5 prosenttia). Korvaaminen edellyttää, että matkatapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana ja tapaturma on vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Pysyvä haitta on lääketieteellisesti arvioitu yleinen haitta, joka aiheutuu vakuutetulle vammasta. Haittaa määriteltäessä otetaan huomioon vamman laatu mutta ei vammautuneen yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia.

Pysyvän haitan suuruus määritellään sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteella. Yksi haittaluokka vastaa viiden prosentin haitta-astetta. Esimerkiksi haittaluokan 2 mukainen haitta-aste on 10 prosenttia ja suurin, haittaluokan 20 mukainen haitta-aste tarkoittaa 100 prosentin haittaa.

Korvaus on määritellyn haittaluokan mukaisen prosenttiluvun osoittama osa vakuutusmäärästä. Matkatapaturman aiheuttaman pysyvän haitan korvaus voidaan maksaa, kun haitta on muodostunut pysyväksi. Korvaus voidaan kuitenkin maksaa aikaisintaan, kun tapaturman sattumisesta on kulunut yksi vuosi. Pysyvä haitta määritellään viimeistään kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta. Pysyvän haitan korvausta ei makseta, jos pysyvä haitta ilmenee myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta.

Pysyvän haitan korvauksena maksetaan enintään haittaluokan 20 (100 prosenttia) mukainen korvaus, minkä jälkeen turva kyseisen tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta päättyy.

Vakuutetun mukana matkustavan, kohdassa 1.1 mainitun alle 18-vuotiaan lapsen osalta turva sisältyy vakuutukseen vain, jos se on sisällytetty myös vakuutetun vakuutukseen Vakuutusmäärä on 10 000 euroa jokaista vakuutetun mukana matkustavaa lasta kohden edellyttäen, että vakuutetun vakuutusmäärä on vähintään 10 000 euroa. Jos vakuutetun vakuutusmäärä on pienempi, on lapsen vakuutusmäärä vastaavasti samansuuruinen.

2.2.2 Matkatapaturman aiheuttama kuolema

Tästä vakuutusturvasta maksetaan edunsaajille kuolinhetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä vakuutetun kuoltua tapaturmaisesti matkan aikana. Korvauksen maksaminen edellyttää, että matkatapaturma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana ja tapaturmainen kuolema on vakuutusehtojen mukaan korvattava. Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta.

Vakuutetun mukana matkustavan, kohdassa 1.1 mainitun alle 18-vuotiaan lapsen osalta turva sisältyy vakuutukseen vain, jos se on sisällytetty myös vakuutetun vakuutukseen. Vakuutusmäärä on 5 000 euroa jokaista vakuutetun mukana matkustavaa lasta kohden edellyttäen, että vakuutetun vakuutusmäärä on vähintään 5 000 euroa. Jos vakuutetun vakuutusmäärä on pienempi, on lapsen vakuutusmäärä vastaavasti samansuuruinen.

2.3 Muut korvattavat vakuutustapahtumat

2.3.1 Ennen matkaa olleen sairauden paheneminen

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulla ennen matkaa olleen sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen matkan aikana. Tällöin korvataan matkan aikana annettu akuutti ensiapuluonteinen hoito enintään seitsemän vuorokauden ajalta. Muita kustannuksia, kuten matkan keskeytymiskuluja, ei korvata.

Hoitokuluja korvataan vain, jos sairauden paheneminen ei yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan ole ollut todennäköistä tai odotettavissa. Sairauden odottamattomana pahenemisena ei pidetä sellaisen sairauden pahenemista, jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä.

2.3.2 Ennen matkaa olleen vamman paheneminen

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulla ennen matkaa olleen vamman äkillinen ja odottamaton paheneminen matkan aikana. Tällöin korvataan matkan aikana annettu akuutti ensiapuluonteinen hoito enintään seitsemän vuorokauden ajalta. Muita kustannuksia, kuten matkan keskeytymiskuluja, ei korvata. Hoitokuluja korvataan vain, jos vamman paheneminen ei yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan ole ollut todennäköistä tai odotettavissa. Vamman odottamattomana pahenemisena ei pidetä sellaisen vamman pahenemista, jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä.

2.3.3 Voimanponnistus ja äkillinen liike

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

2.3.4 Äkillisen hammassäryn ja hammasvaurion aiheuttamat hoitokulut

Äkillisen hammassäryn välttämättömästä ensiapuhoidosta matkan aikana aiheutuneet hoito- ja matkakulut korvataan yhteensä enintään 200 euroon asti. Korvattavuus edellyttää, että särky on alkanut ja hoito annettu matkan aikana.

Hampaalle tai hammasproteesille puremisesta aiheutuneesta vauriosta, vaikka siihen olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä, korvataan matkan aikana aiheutuneet hoito- ja matkakulut yhteensä enintään 200 euroon asti. Korvattavuus edellyttää, että puremisesta aiheutunut vamma on sattunut ja hoito annettu matkan aikana.

Matkatapaturman aiheuttaman hammasvamman hoitokuluista korvataan hammaslääkärin antamien tai määräämien tarpeellisten hoitojen ja tutkimusten kustannukset vakuutusehtojen mukaisesti.

2.4 Matkan peruuntuminen, matkan keskeytyminen, matkalta myöhästyminen ja luonnonilmiöturva

Vakuutuksesta korvataan matkustajavakuutusehtojen kohdassa 3 määriteltyjä kustannuksia matkan peruuntumisesta, matkan keskeytymisestä ja matkalta myöhästymisestä. Matkustajavakuutus sisältää myös kohdan 3 mukaiset luonnonilmiö- ja kriisiterapiaturvat.

2.5 Vakuutusturvia koskevat yleiset rajoitukset

2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtuminen korvattavuuteen

Matkustajavakuutuksesta ei korvata vammaa, haittaa tai kuolemaa, joka on aiheutunut

 • vakuutetun sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta vakuutustapahtumasta
 • vakuutetun itsemurhasta tai itsemurhayrityksestä
 • leikkaus-, hoito- tai muusta lääkinnällisestä toimenpiteestä, ellei toimenpidettä ole suoritettu tästä vakuutuksesta korvattavan vamman hoitamiseksi
 • myrkytyksestä, joka johtuu ravinnoksi nautitusta aineesta tai vakuutetun käyttämästä lääkeaineesta, alkoholista tai muusta huumaavasta aineesta.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vakuutustapahtumasta riippumatonta sairautta, vammaa, vikaa tai tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumaa, vaikka se olisi ollut oireeton ennen vakuutustapahtumaa. Jos vammaan tai vamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötävaikuttanut korvattavasta vakuutustapahtumasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan hoitokulu-, haitta- ja kuolemantapauskorvauksia vain siltä osin kuin niiden on katsottava korvattavasta vakuutustapahtumasta aiheutuneiksi.

2.5.2 Raskaus, synnytys ja lapsettomuus

Hoitokulukorvauksia ei makseta, jos hoitokulut johtuvat

 • raskaudentilasta tai synnytyksestä, lukuun ottamatta kohdassa 3.1 mainittuja kustannuksia
 • raskauden ehkäisystä, raskauden keskeyttämisestä, lapsettomuuden tutkimuksesta tai hoidosta, keinohedelmöityksestä, sterilisaatiosta tai sikiön tilan tutkimisesta.

2.5.3 Sota ja aseellinen selkkaus

Vakuutusturvat eivät ole voimassa vakuutetun osallistuessa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen eivätkä vakuutetun palvellessa kansainvälisissä kriisinhallinta- tai siihen liittyvissä tehtävissä.

Korvausta ei makseta vahingosta, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta selkkauksesta tai muusta vastaavasta konfliktista, vaikka vakuutettu itse ei olisikaan osallistunut mainittuihin toimiin. Jos vakuutettu on aloittanut matkansa Euroopan talousalueen ulkopuolelle ennen aseellisten toimien alkamista eikä itse ole osallistunut niihin, tätä ehtokohtaa sovelletaan vasta, kun aseellisten toimien alkamisesta on kulunut 14 vuorokautta. Jos kyseessä on suursota, sovelletaan tätä ehtokohtaa heti. Suursodalla tarkoitetaan kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välistä sotaa.

Vakuutussopimuslaissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta, kun vakuutettuna olevan Suomen kansalaisen tai Suomessa asuvan henkilön kuolema tai työkyvyttömyys aiheutuu Suomeen kohdistuvasta aseellisesta hyökkäyksestä tai sodasta.

2.5.4 Rikollinen toiminta

Korvausta ei makseta vahingosta, joka on aiheutunut vakuutetun rikollisesta toiminnasta.

2.5.5 Ydinvahinko

Korvausta ei makseta, jos sairaus, vamma, haitta tai kuolema on aiheutunut ydinaseesta, ydinvahingosta tai muusta siihen rinnastettavasta tapahtumasta, riippumatta asianomaisen vahinkoa aiheuttaneen tapahtuman syistä tai sen syntymiseen vaikuttaneista seikoista.

3 Korvaukset

3.1 Korvaus hoitokuluista

Tästä vakuutusturvasta korvataan vakuutuskirjassa ja -sopimuksessa määritellyllä matkalla turvan voimassaoloaikana sattuneen vakuutustapahtuman aiheuttamia hoitokuluja siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain, kuten liikennevakuutus-, sairausvakuutus- tai tapaturmavakuutuslain, perusteella. Jos vakuutusyhtiö maksaa hoitokuluja, jotka ovat korvattavia jonkin lain perusteella, vakuutusyhtiöllä on oikeus hakea maksetuista korvauksista takaisin lainmukainen osuus. Vain sellaiset hoitokulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan, ovat korvattavia.

Matkasairauden, matkatapaturman ja muun korvattavan vakuutustapahtuman hoitokulujen korvaaminen edellyttää, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin määräämiä ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilön toteuttamia. Lisäksi hoitokulujen tulee olla kohtuullisia ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia sekä kyseessä olevan sairauden tai vamman hoidon kannalta tarpeellisia ja välttämättömiä.

Jos korvattavaksi haettu kustannus ylittää huomattavasti maan normaalin, yleisesti hyväksytyn ja noudatetun paikallisen kohtuullisen tason, korvaus maksetaan tämän kohtuullisen tason mukaan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus kuljettaa vakuutettu hoitoon joko Suomeen tai muualle, jos hoito matkakohteessa ei ole riittävää vamman tai sairauden tilan huomioiden tai sen kustannukset muodostuvat Suomessa annettavaan vastaavan tasoiseen hoitoon nähden merkittävästi kalliimmiksi. Jos vakuutettu ei suostu siirtoon, korvataan hoitokuluista vain se osa, joka vastaa kustannuksia toisessa paikallisessa hoitolaitoksessa tai kuljetusta Suomeen ja hoitoa Suomessa.

Hoitokulujen korvattavuus edellyttää lisäksi, että vakuutettu kuuluu hoitokulujen syntyessä Suomen sosiaaliturvan piiriin ja että hänellä on siitä osoituksena voimassa oleva Kela-kortti.

Korvattavia hoitokuluja ovat kohtuulliset

 • maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • kustannukset lääkärin määräämistä apteekissa myytävistä lääkkeistä, joilla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa
 • kustannukset matkatapaturman aiheuttaman hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista. Matkatapaturmassa vahingoittuneiden hampaiden hoito korvataan enintään tapaturmaa edeltäneeseen tilaan.
 • ulkomailla vakuutusyhtiöön soitetut, vahinkoasian hoitamiseksi tarpeelliset puhelinkulut enintään 50 euroon asti
 • lääkärinhoitoa vaatineen matkatapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulolaitteen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai rikkoutunutta vastaavan hankintakustannukset enintään 500 euroon asti rikkoutunutta esinettä kohden, jos matkatapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja jälleenhankinta on tehty viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tapaturmasta
 • kulut ensimmäisistä näkökykyä heikentäneen matkatapaturman vuoksi määrätyistä silmälaseista
 • matkatapaturman vuoksi lääkärin määräämän ensimmäisen lääkinnällisen välineen, kuten ortopedisen tuen, hankintakustannukset
 • sidetarpeet
 • matkatapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisen välttämättömän lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset, kuitenkin enintään 15 hoitokertaa sisältävä hoitojakso tapaturmaa kohden
 • tästä vakuutusturvasta korvatun matkatapaturman aiheuttaman tapaturmavamman hoidon kannalta tarpeellisen plastiikkakirurgisen hoidon tai leikkauksen kustannukset. Plastiikkakirurgisesta hoidosta tai leikkauksesta on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.
 • matkan aikana aiheutuvat välttämättömät matkakustannukset hoitoon hakeutumisesta. Yksityisauton käytöstä korvataan kuluja enintään 0,25 euroa/km.

Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluiksi katsotaan lisäksi välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset

 • lääketieteellisesti arvioiden välttämättömästä sairaankuljetuksesta Suomeen ja siinä välttämättömästi tarvittavasta saattajasta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset vakuutusyhtiön ennen järjestelyjen alkamista antaman suostumuksen mukaisesti
 • yhden lähiomaisen välittömät matka- ja majoituskustannukset vakuutetun luokse ja takaisin Suomeen enintään seitsemältä vuorokaudelta, jos vakuutettu on korvattavan matkatapaturman tai matkasairauden vuoksi hoitavan lääkärin mukaan hengenvaarallisessa tilassa. Tästä on sovittava etukäteen vakuutusyhtiön kanssa.

Korvausta ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat

 • raskaudentilasta, synnytyksestä tai raskauden keskeyttämisestä tai näihin liittyvistä sairauksista tai komplikaatioista, ellei kyseessä ole matkan aikana tapahtuva äkillinen ja välitöntä hoitoa vaativa raskaudentilan muutos, joka yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa

 • kuntoutuksesta tai fysikaalisesta hoidosta, lukuun ottamatta korvattavaksi mainittuja fysikaalisen hoidon kustannuksia

 • vakuutustapahtuman yhteydessä kadonneista henkilökohtaisista apuvälineistä, kuten silmälaseista, hammasproteeseista ja kuulolaitteista

 • puhe-, psyko-, ravinto-, toiminta- tai neuropsykologisesta taikka muusta näihin verrattavasta terapiasta, tutkimuksesta, hoidosta tai kuntoutuksesta, lukuun ottamatta ehtokohdassa 3.6 mainittuja kriisiterapian kuluja

 • hammassairauden, hampaiden tai purentaelinten tutkimuksesta tai hoidosta, lukuun ottamatta korvattaviksi mainittuja hampaiden hoitokustannuksia matkan aikana

 • näkökyvyn heikentymisestä tai taittovirheen tutkimisesta, hoidosta tai korjaamisesta leikkauksella, ellei kyse ole korvattavan tapaturman hoidosta

 • silmälasien tai piilolasien hankinnasta, lukuun ottamatta korvattaviksi mainittuja silmälasien korjaus- tai hankintakustannuksia

 • lääkinnällisen välineen, tekojäsenen tai muun apuvälineen hankinnasta, lukuun ottamatta korvattavissa hoitokuluissa mainittua matkatapaturmavamman vuoksi määrättyä ensimmäistä lääkinnällistä välinettä, kuten ortopedistä tukea tai sidosta

 • kodinhoidosta, ruokailukuluista, saattajan kuluista, ansionmenetyksestä, tulkkauskuluista, vaatteista tai muista välillisistä kustannuksista

 • hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos- tai vitamiinivalmisteen taikka antroposofisen tai homeopaattisen tuotteen hankkimisesta ja niihin liittyvistä tutkimuksista ja hoidoista

 • kosmeettisesta tai plastiikkakirurgisesta hoidosta, toimenpiteestä tai leikkauksesta tai niiden aiheuttamista komplikaatioista tai myöhemmistä korjaustoimenpiteistä, lukuun ottamatta korvattaviksi mainittuja plastiikkakirurgisen hoidon kustannuksia

 • huumausaineen, alkoholin, lääkeaineen, nikotiinin tai muun aineen käytön aiheuttaman riippuvuuden hoidosta

 • muista kuluista, joita ei ole mainittu korvattaviksi hoitokuluiksi kohdassa 3.1.

3.2 Korvaus matkan peruuntuessa

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkalle lähtö estyy kokonaan. Matkan peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Korvattavia ovat vain sellaiset matkan peruuntumiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan ja joista ei ole tai ei olisi ollut takaisinsaantioikeutta.

Matkan peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on

 • ennen matkan varaamista vakuutetulla olleen sairauden tai vamman äkillinen ja odottamaton paheneminen, jos sairauden tai vamman paheneminen ei yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan ole ollut todennäköistä tai odotettavissa

 • vakuutetun lähiomaisen kuolema tai odottamaton, äkillinen ja vakava sairastuminen tai tapaturma, joka pakottavasti estää matkalle lähdön

 • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Korvauksen maksaminen edellyttää, että matkavakuutus on tehty viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja peruuntumisen syy ei ole ilmennyt ennen vakuutusturvan tekemistä tai matkan varaamista. Lisäksi edellytetään, ettei peruuntumisen syy ole ilmennyt ennen vakuutusmaksun maksamista niissä matkustajaturvissa, joissa maksaminen on voimaantulon edellytys.

Matkan peruuntuessa matka tulee viipymättä peruuttaa matkanjärjestäjälle, kuljetusyhtiölle tai muulle palveluntuottajalle. Jos vakuutettu laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää vakuutetulle maksettavasta korvauksesta ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta matkanjärjestäjältä, kuljetusyhtiöltä tai muulta palveluntuottajalta saamatta jäänyt hyvitys.

Etukäteen maksetut kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän ehtojen mukaan vastuussa, korvataan matkan peruuntumisessa seuraavasti:

 • Valmismatkalain mukaisen pakettimatkan peruuntumisessa korvataan yleisten valmismatka-ehtojen mukaisesti toimistokulut.

 • Yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitetun erityisehtojen mukaisen matkan peruuntumisessa korvataan kohtuulliset kulut enintään 4 000 euroon asti matkaa ja vakuutettua kohden.

Jos kysymyksessä ei ole valmismatkalain mukainen matka, korvataan ennen matkan alkamista maksetuista matkaan liittyvistä kustannuksista se osuus, jota matkanjärjestäjä ei matkaehtojensa tai kuljetusyhtiö tai muu palveluntuottaja omien ehtojensa mukaan ole velvollinen hyvittämään vakuutetulle. Korvauksia maksetaan enintään 4 000 euroon asti vakuutettua ja matkaa kohden.

3.3 Korvaus matkan keskeytyessä

Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että alkanut matka muuttuu pakottavasti vakuutetun vakavan matkasairauden, vakavan matkatapaturman tai kuoleman vuoksi.

Matkan keskeytyminen korvataan myös silloin, kun keskeytymisen syynä on

 • vakuutetun lähiomaisen vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen, tapaturma tai kuolema

 • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut äkillinen, odottamaton ja merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Matkan keskeytymisen pakottavuus arvioidaan sairauden ja tapaturman osalta lääketieteellisin perustein.

Matkan keskeytymisestä korvataan

 • välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset matkan aikana, ei kuitenkaan liikennevälineen kotiinkuljetuskustannuksia eikä ruokailu- tai ravintokustannuksia

 • matkakustannukset uudesta menomatkasta matkakohteeseen, jos tämä on vakuutusturvan voimassaoloaikana välttämätöntä opiskelun tai ulkomailla sovitun työsuhteen jatkumisen vuoksi. Korvauksia maksetaan enintään 2 000 euroa.

 • vakuutetun etukäteen erikseen maksamat matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut, retket ja matkat kohteessa, kuitenkin yhteensä enintään 2 000 euroa vakuutettua kohden

 • ennenaikaisen matkalta paluun takia menetetyt matkapäivät

 • menetetyt matkapäivät sairaalahoidon ajalta vakuutetulle, joka on joutunut matkan aikana yli vuorokaudeksi yhtäjaksoisesti sairaalahoitoon tästä vakuutuksesta korvattavan matkasairauden tai matkatapaturman vuoksi. Jos sairaalahoitoon joutunut on alle 18-vuotias ja sairauden tai vamman hoito vaatii lääkärin määräyksestä huoltajan hoitoapua sairaalassa, suoritetaan huoltajalle vastaavasti korvaus menetetyistä matkapäivistä. Samalta ajalta korvausta suoritetaan ainoastaan yhdelle huoltajalle ja vain yhden matkustajavakuutuksen perusteella.

Menetettyjen matkapäivien korvausta maksetaan sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkalta paluun vuoksi enintään 30 vuorokaudelta. Korvausta maksetaan 50 euroa jokaiselta vakuutetun menettämältä matkapäivältä. Matkapäivät lasketaan matkan alkamishetkestä täysinä 24 tunnin ajanjaksoina. Menetetyt matkapäivät lasketaan täysinä 24 tunnin ajanjaksoina sairaalahoidon alkamisesta tai matkan keskeytymisestä siihen saakka, kun sairaalahoito päättyi, tai enintään siihen ajankohtaan asti, jolloin matkan piti päättyä. Jos viimeinen näin laskettu täysi ajanjakso ylittyy 12 tunnilla, lasketaan myös tämä yhdeksi matkapäiväksi. Menetettyjen matkapäivien arvo voi olla enintään ennen matkan alkamista maksetun matkan arvo.

Vain sellaiset matkan keskeytymiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan, ovat korvattavia. Korvausta ei suoriteta siltä osin kuin vakuutettu saa korvauksen samasta syystä toisesta vakuutuksesta, matkanjärjestäjältä, kuljetusyhtiöltä tai muulta palveluntuottajalta.

3.4 Korvaus matkalta myöhästyttäessä

Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. Matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutetun käyttämä yleinen tai yksityinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy äkillisen ja odottamattoman sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisen määräyksen johdosta.

Vakuutuksesta ei korvata myöhästymistä, jos vakuutettu ei ole lähtenyt matkalle riittävän ajoissa ottaen huomioon ennen matkan alkamista vallinneet olosuhteet.

Matkalta myöhästymisestä korvataan matkan jatkamisesta alkuperäiseen määränpäähän aiheutuvat ylimääräiset, kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskulut, ei kuitenkaan liikennevälineen kuljetuskustannuksia eikä ruokailu- tai ravintokustannuksia. Ylimääräisinä kuluina maksetaan enintään 2 000 euroa vakuutettua kohden. Vain sellaiset matkalta myöhästymiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan, ovat korvattavia. Jos vakuutettu ei korvattavan myöhästymisen vuoksi voi ollenkaan jatkaa matkaansa, maksetaan menetetyistä matkapäivistä korvaus kohdan 3.3 menetettyjen matkapäivien korvausten mukaisesti. Menetettyjen matkapäivien arvo voi olla enintään ennen matkaa maksetun matkan arvo.

Korvausta on haettava ensisijaisesti matkanjärjestäjältä, kuljetusyhtiöltä tai muulta palveluntuottajalta. Korvausta ei makseta siltä osin kuin vakuutettu saa korvauksen samasta syystä toisesta vakuutuksesta, matkanjärjestäjältä, kuljetusyhtiöltä tai muulta palveluntuottajalta.

3.4.1 Korvaus matkalla odottamisesta

Vakuutuksesta suoritetaan korvausta, jos vakuutettu joutuu vakuutusehtojen mukaisesti korvattavan myöhästymisen vuoksi odottamaan yhtäjaksoisesti yli kahdeksan tuntia ulkomaille suuntautuvan matkan tai sieltä paluun alkamispaikalla sen vuoksi, että yleistä kulkuneuvoa, jolla pitäisi matkustaa, ei voida käyttää kohdassa 3.4 mainituista syistä.

Korvauksena maksetaan enintään 50 euroa kultakin edellä mainitun odottamisajan jälkeen alkaneelta kahdeksan tunnin ajanjaksolta. Korvausta suoritetaan enintään 300 euroa vakuutettua kohti. Samalta ajalta ei voi saada korvausta sekä matkalla odottamisesta että menetetyistä matkapäivistä.

3.5 Luonnonilmiöturva

Jos alkuperäinen menomatka matkakohteeseen tai paluumatka kotiin estyy äkillisen ja ennalta arvaamattoman luonnonilmiön tai -katastrofin vuoksi, korvataan matkalla aiheutuneita ylimääräisiä, välttämättömiä ja kohtuullisia matka- ja majoituskuluja alkuperäiseen matkakohteeseen tai kotiin pääsystä. Näitä ylimääräisiä kuluja aiheutuu esimerkiksi tsunamin, tulivuoren tuhkapilven, tulvan tai muun vastaavan poikkeuksellisen luonnonilmiön johdosta. Luonnonilmiön poikkeuksellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Korvausta maksetaan enintään 2 000 euroa vakuutettua kohden.

Korvausta on haettava ensisijaisesti matkanjärjestäjältä, kuljetusyhtiöltä tai muulta palveluntuottajalta. Korvausta ei suoriteta siltä osin kuin vakuutettu saa korvauksen samasta syystä toisesta vakuutuksesta, matkanjärjestäjältä, kuljetusyhtiöltä tai muulta palveluntuottajalta.

3.6 Kriisiterapia

Vakuutus korvaa kohtuullisia ja lääketieteellisesti arvioiden välttämättömiä psykiatrin tai lääkärin määräämän psykologin antaman psykoterapian kuluja, jotka aiheutuvat jostakin seuraavasta äkillisestä ja odottamattomasta matkan aikana sattuneesta tapahtumasta:

 • ryöstöstä, uhkauksesta tai raiskauksesta, josta tehdään ilmoitus poliisille tapahtumapaikkakunnalla
 • vakavasta matkasairaudesta tai -tapaturmasta
 • muusta traumaattisesta tapahtumasta, kuten luonnonkatastrofista, terrori-iskusta tai liikenneonnettomuudesta
 • perheenjäsenen kuolemasta (vakuutetun avio- tai avopuoliso, rekisteröity puoliso tai lapsi).

Terapiakulut on hyväksytettävä vakuutusyhtiössä etukäteen. Terapiaa korvataan enintään viisi käyntikertaa kuuden kuukauden kuluessa terapian tarpeeseen johtaneesta tapahtumasta.

3.7 Korvaus vainajan kotiinkuljetus- tai hautauskustannuksista

Jos vakuutettu kuolee ulkomaanmatkan aikana, korvataan vainajan kohtuulliset kuljetuskustannukset ulkomailta Suomeen tai enintään niitä vastaavat hautauskustannukset matkakohteessa ulkomailla. Nämä kustannukset korvataan kuolinsyystä riippumatta.

4 Hoitokulukorvauksen hakeminen

Korvaukseen oikeutetun on itse maksettava hoitoon liittyvät kulut ja sen jälkeen haettava sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä. Korvauksen hakijan on säilytettävä Kelan korvauslaskelma, kopiot Kelalle toimitetuista kuiteista ja alkuperäisinä ne kuitit, joista Kela ei maksa korvausta. Pyydettäessä nämä on toimitettava vakuutusyhtiölle. Korvausta on haettava vakuutusyhtiöstä viimeistään vuoden sisällä kulujen aiheutumisesta.

Jos oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen on menetetty edellä mainitun kuuden kuukauden määräajan laiminlyönnin tai muun syyn johdosta, vakuutusyhtiön maksamasta korvauksesta vähennetään se osuus, jonka Kela olisi maksanut sairausvakuutuslain perusteella.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutukseen sisältyvät myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset.

1 Matkatavaravakuutukseen liittyviä ehtoja

1.1 Vakuutuksen sisältö

Matkatavaravakuutus sisältää matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset.

1.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt, ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty. Vakuutetuilla on oltava voimassa oleva Kela-kortti ja kotikuntalain mukainen vakinainen kotipaikka Suomessa. Vakituisesti Suomessa asuvaksi ei katsota vakuutettua, joka oleskelee yli kuusi kuukautta kalenterivuodesta ulkomailla. Jos vakuutettu ei kahtena vuonna peräkkäin täytä näitä vaatimuksia, vakuutus päättyy vuoden kuluttua sen vakuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuutettu ensimmäisen kerran lähti ulkomaille yli puoleksi vuodeksi.

Matkatavaravakuutus

1 Vakuutettu omaisuus

Vakuutus antaa turvaa vakuutetuille matkatavaroille vakuutuksen voimassaoloaikana sattuvien esinevahinkojen varalta.

Matkatavaroilla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, jotka vakuutettu on ottanut mukaansa matkalle tai hankkinut matkalla. Vakuutukseen sisältyy lisäksi sellainen vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Matkatavarat ovat vakuutettuina yhteensä enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti matkaa kohden. Rahat, arvopaperit sekä muut asiakirjat kuten passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti sekä muut niihin rinnastettavat ovat vakuutettuina enintään 300 euroon asti. Korut, kellot sekä muut arvoesineet ovat matkavakuutuksessa vakuutettuina enintään 500 euroon asti.

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • muuttotavarat ja erilliset rahtitavaralähetykset
 • luottokortit tai muut maksuvälineet
 • käsikirjoitukset, tutkielmat, opinnäytteet ja muut vastaavanlaiset asiakirjat
 • tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot ja ohjelmat
 • eläimet ja kasvit
 • moottoriajoneuvot, perävaunut, asuntoperävaunut, muut moottorikäyttöiset kulkuvälineet tai veneet eivätkä niiden osat ja varusteet
 • ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus.

2 Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. Tapahtuman äkillisyys ja ennalta arvaamattomuus arvioidaan objektiivisesti yleisen elämänkokemuksen, tapahtumankulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Matkatavarat on vakuutettu vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään saakka matkaa kohden. Tämä vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus.

2.1 Vakuutusmäärästä riippumattomat korvaukset

Kadonneen matkatavaran etsimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvataan, jos matkatavara on ollut luovutettuna hotellin, kuljetusliikkeen, liikenneyrityksen, matkanjärjestäjän tai muun vastaavan haltuun.

Välttämättömyystarvikkeiden hankintakulut korvataan, kun asianmukaisesti kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään 12 tuntia vakuutetun ulkomaan matkakohteeseen saapumisesta. Korvauksena maksetaan enintään 100 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin enintään 500 euroa matkustajaa kohti. Kustannukset korvataan yksilöityjä tositteita vastaan.

Varkaus-, murto- tai ryöstötapauksissa ulkomailla korvataan passin, viisumin tai matkalippujen hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset matka-, puhelin- ja yöpymiskustannukset enintään 500 euroon asti. Vakuutuksesta ei korvata ruokailukustannuksia.

Vakuutuksesta korvataan matkalla sattuneen vakuutettua kohdanneen luonnonkatastrofin tai palovahingon johdosta ja rikoksen uhriksi joutumisesta aiheutunut henkinen vamma. Hoitokuluina korvataan kustannukset psykiatrin antamasta tai lääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin antamasta psykoterapiasta enintään viideltä psykoterapiakäynniltä vakuutustapahtumaa kohti. Kustannusten korvaaminen edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu kolmen kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Kustannuksia korvataan siltä osin kuin terapiaa on annettu kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Kustannukset korvataan tositteita vastaan.

Varkaus- ja ilkivaltavahingoissa autosta, matkailuautosta, perävaunusta, asuntoperävaunusta tai veneestä anastetut matkatavarat korvataan enintään 1 500 euroon asti lukuun ottamatta tietokonepelejä ja CD-, DVD-, Blu-ray- tai vastaavia levyjä, joita korvataan enintään 200 euron arvosta.

3 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut matkatavaran katoamisesta tai unohtamisesta

 • hyönteisten, rottien, hiirien, myyrien, näätien, oravien, jänisten eikä kanien aiheuttamaa vahinkoa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut tavanomaisesta naarmuuntumisesta tai kolhiintumisesta

 • vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä, kuten varkausvahinkoa, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa ja -olosuhteita ei voida tarkoin määritellä

 • urheiluvälineen ja -varusteen rikkoutumista, kun sitä käytetään tarkoitukseensa

 • matkapuhelimen varkausvahinkoa, jos vakuutettu ei ole ilmoittanut puhelimensa ID-numeroa ja IMEI-tunnusta operaattorille puhelimen lukitsemiseksi niin, ettei sitä voi käyttää eikä myydä eteenpäin

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pakkasesta, jäästä, jäätymisestä, kuivuudesta, kuumuudesta, kosteudesta, aallokosta, lumesta tai sateesta, lukuun ottamatta rankkasade- tai vesistötulvan aiheuttamaa vahinkoa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran tavanomaisesta käytöstä, puutteellisesta päällyksestä ja suojauksesta, kulumisesta, hankaantumisesta, naarmuuntumisesta, likaantumisesta, värjääntymisestä, syöpymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että esine on saatettu alttiiksi sellaiselle lämpötilalle, kosteudelle tai muulle vastaavalle olosuhteelle, jota esineen ei ominaisuuksiltaan tulisi kestää

 • vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisen toimenpiteestä

 • vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella.

4 Suojeluohjeet

4.1 Suojeluohjeiden merkitys

Vakuutetun on noudatettava vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa annettuja suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai että se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimia, joilla vahingon synty pyritään estämään tai vahingon laajuutta pienentämään.

4.2 Suojelutoimet varkauksia ja murtoja vastaan

4.2.1 Omaisuus rakennuksessa, asunnossa, majoitustiloissa ja niiden säilytystiloissa

Irtaimiston säilytyspaikkojen ovien, ikkunoiden, luukkujen ja muiden sisäänpääsyteiden on oltava suojaavasti suljetut varkauden ja murtautumisen varalta. Sulkeminen on tehtävä siten, ettei säilytyspaikkaan tunkeutuminen ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.

Asunnon ja majoitus- tai säilytystilojen avaimia ei saa jättää eikä piilottaa mainittujen tilojen läheisyyteen. Lukko on välittömästi vaihdettava tai sarjoitettava, jos on aihetta olettaa, että avain on asiattoman hallussa.

Kun omaisuutta säilytetään hotellihuoneessa, hytissä tai niitä vastaavassa majoitustilassa, yli 500 euron arvoisten esineiden tai laitteistojen on oltava kiinteässä erikseen lukittavassa tilassa. Arvoesineiksi suojeluohjeissa luetaan muun muassa korut, jalometalliesineet, turkikset, arvokokoelmat ja taide-esineet.

4.2.2 Omaisuus asunnon, majoitustilojen ja niiden säilytystilojen ulkopuolella

Mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava. Vakuutettu ei saa jättää mukanaan olevaa omaisuutta eikä matkatavaraa ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleisillä paikoilla, kuten kadulla, liikenneasemilla, toreilla, ravintoloissa, kauppaliikkeissä, majoitusliikkeiden auloissa, uimarannoilla, urheilukentillä, yleisissä kulkuneuvoissa, vierailukohteissa ja yleisötilaisuuksissa.

Jos mukana olevaa omaisuutta ei valvota, se on jätettävä lukittuun kiinteään säilytystilaan, johon tunkeutuminen ei ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.

Moottoriajoneuvon, perävaunun, veneen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuolisen tavarasäilön tai ajoneuvon tavaralaukun on oltava lukittuna, kun siinä säilytetään irtainta omaisuutta. Lisäksi omaisuus on sijoitettava tai peiteltävä siten, ettei sivullinen näe sitä tilaan murtautumatta. Tavarasäilö tai -laukku on lukittava tai kiinnitettävä ajoneuvoon tai perävaunuun niin, ettei sitä voi irrottaa ilman työkaluja. Kun perävaunussa säilytetään omaisuutta, perävaunun on oltava lukittuna laitteella, joka estää sen kytkennän vetoajoneuvoon, tai lukittuna siten, että sen siirtäminen selvästi vaikeutuu.

Kun lastenvaunuja säilytetään asunnon, majoitustilojen tai niiden säilytystilojen ulkopuolella, lastenvaunuja on valvottava tai niiden on oltava lukittuna siten, että niiden siirtäminen selvästi vaikeutuu.

Omaisuutta ei saa jättää telttaan ilman valvontaa.

Yleisissä kulkuneuvoissa rahat, muut maksuvälineet, arvopaperit ja arvoesineet on kuljetettava käsimatkatavarana. Arvoesineiksi luetaan muun muassa korut, jalometalliesineet, turkikset, arvokokoelmat ja taide-esineet.

Rahaa, muita maksuvälineitä ja arvopapereita ei saa jättää hotellihuoneeseen, hyttiin tai vastaavaan majoitustilaan, ja niitä on yleisissä kulkuneuvoissa kuljetettava käsimatkatavaroissa.

Tunnuslukua ei saa säilyttää pankki-, luotto- eikä vastaavan maksukortin lähellä. Korttia ei saa käyttää siten, että tunnusluku joutuu ulkopuolisen tietoon.

4.2.3 Urheilu- ja harrastusvälineet

Polkupyörän on varkauden välttämiseksi oltava lukittuna asianmukaisella lukolla.

Jos vakuutettuina olevia suksia, lumilautoja tai muita urheiluvälineitä joudutaan jättämään ulos tai yleisessä käytössä oleviin tiloihin ilman valvontaa, niiden on oltava lukittuina tätä tarkoitusta varten olevaan telineeseen tai muuhun sopivaan kiinteään kohteeseen.

4.3 Muut ohjeet

Esineen valmistajan, myyjän tai maahantuojan antamia käyttöohjeita on noudatettava.

Helposti rikkoutuvat esineet on yleisissä kulkuneuvoissa kuljetettava käsimatkatavarana.

Syövyttävät ja tahraavat aineet sekä nesteitä sisältävät pullot ja pakkaukset on pakattava suojaavasti ja erikseen muusta mukana olevasta omaisuudesta.

Jos esine on vahingoittunut tai kadonnut kuljetuksen tai säilytyksen aikana, tapahtumasta on tehtävä asianmukainen ilmoitus ja korvausvaatimus kuljetusliikkeen tai liikenneyrityksen edustajalle.

5 Korvaussäännöt

5.1 Korvauksen hakeminen

5.1.1 Selvitys vakuutustapahtumasta

Vahingon sattumisen jälkeen korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle. Korvauksen hakemisesta kerrotaan tarkemmin yleisissä sopimusehdoissa.

Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ne, joiden avulla voidaan todeta vahingon sattuminen ja sen suuruus sekä korvauksen saaja. Esimerkiksi poliisitutkintapöytäkirja, rikosilmoitus tai tosite vahingoittuneen esineen hankinnasta voivat olla tarpeen. Rikoksesta on ilmoitettava poliisille viipymättä.

5.1.2 Asiakirjat ja niiden kustannukset

Poliisitutkintapöytäkirja on pyydettäessä toimitettava vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö korvaa pyytämiensä poliisitutkintapöytäkirjojen ja muiden vahinkokäsittelyä varten pyytämiensä viranomaistodistusten lunastusmaksut.

Haettaessa korvausta polkupyörän varkausvahingosta, vakuutusyhtiölle on vahinkoilmoituksen yhteydessä toimitettava poliisin antama jäljennös tehdystä rikosilmoituksesta.

Jos vakuutusyhtiö pyytää vahinkokäsittelyä varten korjauskustannusarvion, korvataan siitä aiheutunut kustannus.

5.1.3 Vahingon tarkastaminen ja vahinkoesineen säilyttäminen

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen. Se, että vakuutusyhtiö tarkastaa tai arvioi vahingon, ei osoita vahingon kuuluvan vakuutuksesta korvattavaksi.

Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä. Vahingoittunut esine on pyydettäessä toimitettava vakuutusyhtiölle.

5.2 Korvauksen enimmäismäärät

Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan omaisuudesta enintään sen jälleenhankintahinnan tai nykyhinnan. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on korvauksen enimmäismäärä.

5.3 Korvauksen suorittamisvaihtoehdot

5.3.1 Korjaaminen

Vahingoittunut esine korvataan ensisijaisesti korjauttamalla se ja maksamalla korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Korjauskustannuksina korvataan kulut omaisuuden palauttamisesta vahinkoa edeltänyttä vastaavaan kuntoon. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut hinta.

Korjauskustannukset maksetaan sen hinnan mukaan, jolla vakuutusyhtiö olisi omaisuuden voinut korjauttaa. Korjauksen yhteydessä tehdyt perus- tai muut parannukset eivät ole korvattavia.

5.3.2 Kertakorvaus

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei korjata, vaikka se olisi mahdollista, maksetaan kertakorvauksena arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä, kuitenkin enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut hinta.

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei voida korjata, maksetaan kertakorvauksena enintään esineellä välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut uudishinta, josta on vähennetty vahingoittuneen esineen jäännöshinta, mahdollinen ikävähennys ja omavastuu. Tällöin vahingoittunut irtain esine siirtyy vakuutusyhtiön omistukseen.

5.3.3 Tilalle hankkiminen

Vakuutusyhtiö voi vaihtoehtoisesti korvata esinevahingon hankkimalla vaurioituneen tai varastetun esineen tilalle vastaavanlaisen ja samaan käyttöön tarkoitetun esineen. Tällöin vahingoittunut irtain esine siirtyy vakuutusyhtiön omaisuudeksi.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua hankkia tilalle vastaavanlaista esinettä, vaikka se olisikin mahdollista, rahakorvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla tilalle voitaisiin hankkia vastaavanlainen esine. Hankintahinnasta vähennetään ikävähennykset ja omavastuu.

5.4 Omavastuu ja muut vähennykset

5.4.1 Vähennysten laskemisjärjestys

Vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:

 1. mahdollisen veron määrä

 2. käyttöikään perustuva vähennys (ikävähennys)

 3. henkilön menettelyyn perustuva korvauksen alentaminen.

5.4.2 Verolainsäädännön vaikutus

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta säätelevät säädökset.

5.4.3 Ikävähennys

Käyttöikään perustuvasta vähennyksestä kerrotaan tarkemmin ehtokohdassa 6.6.2.

5.4.4 Omavastuu

Jos vakuutukseen on valittu omavastuu, se vähennetään korvattavan vahingon määrästä. Omavastuun suuruus määräytyy vakuutuskirjan ja näiden vakuutusehtojen mukaan.

Jos useaa vakuutuskohdetta korvataan saman vakuutustapahtuman perusteella ja vakuutusturvissa on erilaiset omavastuut, vähennetään vain suurin omavastuu.

5.5 Esinevahingon lisäksi korvattavat kustannukset

5.5.1 Vahingon rajoittamiskustannukset

Vakuutusmäärästä riippumatta vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon lisäksi kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan, tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

5.6 Vahingon korvaaminen

5.6.1 Uudis- ja nykyhinta sekä jäännösarvo

Matkatavaravahingossa korvauksen määrän perusteena on uudishinta, jolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai ominaisuuksiltaan vastaavan omaisuuden hankintakustannusta. Jos omaisuuden arvo on iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun vastaavan seikan vuoksi alentunut yli 50 prosenttia jälleenhankinta-arvosta, määritellään korvaus omaisuuden päivänarvon mukaan. Päivänarvolla tarkoitetaan omaisuuden käypää arvoa ennen vahinkoa. Ikävähennysten kohteena olevan omaisuuden arvo määritellään kuitenkin 6.6.2 kohdan mukaisesti esineiden iän perusteella.

Uudishinnan mukaan määräytyvä korvaus edellyttää, että vahingoittunut omaisuus joko korjataan tai sen tilalle hankitaan uutta samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Korvaus maksetaan kahdessa erässä. Ensin maksetaan nykyhinnan mukainen korvaus. Lisäkorvaus, joka on uudishinnan ja nykyhinnan mukaisten korvausten erotus, maksetaan, kun vakuutusyhtiö on saanut selvityksen uuden esineen hankkimisesta.

Jos omaisuudella on arvoa vielä vahingon jälkeen, vähennetään tämä maksettavasta korvauksesta. Jäännösarvo määritellään samojen perusteiden mukaan kuin arvo ennen vahinkoa.

5.6.2 Korvausten ikävähennykset

Vanhoille esineille on joskus vaikea määrittää arvoa. Siksi osaan korvattavista esineistä sovelletaan ikävähennyksiä, joiden avulla esineelle lasketaan tämän hetken arvo sen iän mukaan. Korvattaessa alla lueteltua omaisuutta tehdään uudishinnasta esineen ikään perustuvat vuotuiset vähennykset.

Vähennys lasketaan uuden vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Ikävähennysten laskennassa ensimmäisenä käyttöönottovuotena pidetään sitä vuotta, jolloin esine on otettu käyttöön. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Ikävähennys tehdään myös vahinkovuodelta.

Jos vahingoittuneesta esineestä on esittää alkuperäinen ostokuitti tai muu tosite, jolla alkuperäinen ostohetki voidaan osoittaa, lasketaan rikkoutuneen esineen ikä ostopäivän ja vahinkopäivän välisen ajanjakson mukaan.

Kodinkoneiden, polkupyörien, perämoottoreiden ja moottorikäyttöisten työkoneiden sekä muiden koneiden ja laitteiden arvoksi jää aina vähintään 30 prosenttia vastaavanlaisen esineen uudishinnasta. Huonekalujen, optisten laitteiden, viihde-elektroniikan, matkapuhelimien, työkalujen, atk-laitteiden, harrastus- ja urheiluvälineiden sekä käyttövaatteiden, jalkineiden ja tekstiilien arvoksi jää aina 10 prosenttia vastaavan esineen uudishinnasta.

Taulukon esineryhmiin kuulumattoman alle viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä lasketaan sen uudishinnan mukaan ja yli viisi vuotta vanhan esineen vahingon määrä esineen nykyhinnan mukaan.

Taideteosten, korujen, soittimien, aseiden ja muiden arvoesineiden vahingon määrä lasketaan aina niiden nykyhinnan mukaan.

Korjauskustannuksia korvataan enintään edellä mainituilla tavoilla laskettuun vahingon määrään asti.

Esineen tai laitteen yksittäisen osan uudishinnasta tehdään ikävähennys koko laitekokonaisuuden iän mukaan, vaikka yksittäinen osa olisikin uudempi.

Vähennystä ei tehdä laskuun perustuvista korjauskustannuksista. Korjauskustannuksia korvataan enintään laskettuun vahingon määrään asti. Tämä tarkoittaa, että korjauskustannusta verrataan uuden vastaavan esineen hintaan, josta on tehty mahdolliset ikävähennykset, ja korvaus suoritetaan halvimman vaihtoehdon mukaan.

Esineryhmä1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.
kodinkoneet0102030405060707070707070
polkupyörät0102030405060707070707070
huonekalut0102030405060708090909090
optiset laitteet0102030405060708090909090
viihde-elektroniikka0102030405060708090909090
perämoottorit0102030405060707070707070
atk-laitteet0204060809090909090909090
silmä- ja aurinkolasit0102540557085909090909090
matka- ja älypuhelimet, tabletit0255075909090909090909090
työkalut0204060809090909090909090
harrastus- ja urheiluvälineet0102035506580909090909090
käyttövaatteet, jalkineet ja tekstiilit0103050709090909090909090
muut koneet ja laitteet0102030354045505560657070

5.6.3 Arvon alentuminen

Arvon alentumista ei korvata. Arvonalennuksella tarkoitetaan sitä, että vahingoittuneen omaisuuden käypä arvo on alentunut, vaikka omaisuus on vahingon jälkeen korjattu vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. Korvauksen määrää arvioitaessa ei oteta huomioon värisävyeroja eikä tunne- tai vastaavia arvoja.

Matkavastuuvakuutus

1 Korvattavat vahingot

Matkavastuuvakuutuksen perusteella korvataan vakuutuksenottajan tai hänen perheenjäsenensä yksityishenkilönä matkalla toiselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Korvauksen yläraja ja omavastuu on kerrottu vakuutuskirjassa. Korvaus edellyttää, että vahinko todetaan yhden vuoden sisällä vahingon aiheutumisesta.

Lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei ikänsä puolesta vielä olisi korvausvelvollinen. Vahinko korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän. Alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko kuitenkin korvataan.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun omistaman seuraeläimen puremalla aiheuttama henkilövahinko riippumatta siitä, onko vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutuksesta korvataan lisäksi tuottamuksesta riippumatta myös vahinko, jonka koira aiheuttaa yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa.

Vakuutuksesta korvataan myös tästä vastuuvakuutuksesta korvattavan, välittömästi uhkaamassa olevan vahingon torjunnasta ja korvausvastuun selvittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset.

2 Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa

 • joka on aiheutunut vakuutuksenottajalle itselleen tai muulle vakuutetulle

 • jonka lapsi tai seuraeläin aiheuttaa hoitajalleen tai hoitajan kotitalouteen kuuluvalle henkilölle, taikka vahinkoja, joista hoitaja tai joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa. Hoitajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka valvonnassa lapsi tai seuraeläin on.

 • joka on aiheutunut vakuutetun osallistumisesta peliin taikka osallistumisesta sellaiseen toimintaan, joka edellyttää fyysistä kontaktia tai joka yleisen kokemuksen mukaan muuten saattaa aiheuttaa osallistujan henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa

 • joka on muun eläimen kuin seuraeläimen aiheuttama

 • jonka vakuutettu on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan

 • joka on aiheutunut tappelun, pahoinpitelyn tai muun rikoksen yhteydessä

 • josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia

 • joka aiheutuu purjeveneen, rekisteröitävän veneen tai aluksen, vesiskootterin tai ilma-aluksen käyttämisestä taikka moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä. Vakuutuksesta ei myöskään korvata edellä mainituille kulkuvälineille itselleen näissä mainituissa tilanteissa aiheutunutta vahinkoa.

 • jonka vakuutettu aiheuttaa työharjoittelussa, toiminnallaan hankkiessaan tuloa tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan tai työharjoitteluun

 • joka aiheutuu työ-, virka- tai toimeksiantosuhteen perusteella käyttöön saadulle omaisuudelle

 • joka liittyy vakuutetun omistuksessa olevaan sijoitusasuntoon

 • joka aiheutuu omaisuudelle, joka on ollut vakuutetun hallussa tai jonka vakuutettu on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen tai muutoin työn kohteekseen sekä kuljettaakseen tai säilyttääkseen taikka muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehdittavakseen

 • joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu hänen lukuunsa on vuokrannut, lainannut tai muutoin ottanut hyödyksi käytettäväkseen

 • joka aiheutuu omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamasta kulumisesta tai omaisuuden huonosta hoidosta

 • joka aiheutuu työ- tai asennusvirheestä

 • joka aiheutuu siitä, että suihku-, käyttö- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt

 • joka aiheutuu kosteudesta tai homesienestä, joka on seurausta rakennustavasta, suunnittelu- tai rakennusvirheestä, rakennuksen tai rakenteen muusta ominaisuudesta tai muusta pysyvästä olosuhteesta

 • joka aiheutuu tuhoeläimistä ja johon vakuutettu on toiminnallaan tai huolimattomuudellaan vaikuttanut

 • josta vakuutettu on vastuussa kiinteistön omistajana tai haltijana, ellei suurin osa kiinteistöstä ole vakuutetun käytössä

 • joka aiheutuu seuraeläimen luontaisesta käyttäytymisestä

 • joka aiheutuu huumekasvien viljelystä.

3 Vahinkojen korvaaminen

Korvauksen määrittämisessä noudatetaan vahingonkorvauslain perusteita.

Omaisuusvahingoissa korvauksen perusteena käytetään vahingoittuneen omaisuuden käypää arvoa.

Henkilövahingoissa sairaanhoitokustannukset korvataan julkisen terveydenhuollon yleisen maksuluokan mukaisen taksan mukaan.

Seuraeläimille aiheutuneissa vahingoissa hoitokuluja korvataan enintään 1 500 euroa. Seuraeläimen kuolemantapauksissa korvataan vain seuraeläimen arvo. Muiden eläinten osalta korvataan hoitokuluja enintään eläimen arvoon asti ja kuolemantapauksissa vain eläimen arvo.

Jos vahinkoa kärsinyt on omalla myötävaikutuksellaan vaikuttanut vahinkoon, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun vastuulla oleva osa vahingosta. Jos useampi henkilö on yhdessä velvollinen korvaamaan saman vahingon, korvataan vakuutuksesta vain se osa vahingosta, joka vastaa vakuutetun osuutta vahingon aiheuttajana tai vakuutetun vahinkotapahtumasta saamaa hyötyä.

Vakuutuksesta korvataan enintään vahingon aiheuttaneiden henkilöiden pääluvun mukaan jaettu osuus kokonaisvahingosta, ellei vakuutettu näytä muuta toteen.

Jos alkoholi tai muu huumaava aine on vaikuttanut vahingon syntyyn, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana vakuutuskautta kohden on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi. Korvattavan vahingon määrästä vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

Edellä mainittujen lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata

 • sakkoa, sopimussakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta
 • kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen suorittamisesta.

Lisäksi korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan.

4 Vahingon selvittäminen

Vakuutetun on varattava vakuutusyhtiölle tilaisuus tarkastaa vahinko ja mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutettu velvollinen maksamaan vahingonkorvausta ilmoitetusta tapahtumasta, ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen peruste ja määrä ole ilmeisen oikea.

Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos perusteiltaan korvattava vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin. Vakuutusyhtiö hoitaa tällöin omalla kustannuksellaan oikeudenkäynnin vakuutetun puolesta siltä osin kuin siinä on kysymys vakuutustapahtumaan liittyvästä vahingonkorvauksesta vakuutusmäärän rajoissa. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvan oikeudenkäynnin kustannukset korvataan enintään 10 000 euroon asti.

Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vahingonkärsineen kanssa sopimuksen vahinkojen korvaamisesta vakuutusmäärän rajoissa, mutta vakuutettu ei siihen suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuvia kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

Matkaoikeusturvavakuutus

1 Korvattavat vahingot

Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvien henkilöiden välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäyntikulut riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät matkaan ja matkustamiseen. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksesta maksetaan vain vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle asianajajan tai lakimiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut. Sen sijaan vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei makseta.

Matkaoikeusturvavakuutuksen voimassaoloaika, korvauksen yläraja ja omavastuu kerrotaan vakuutuskirjassa.

Vakuutuksesta ei korvata muun muassa sellaisia riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka liittyvät muuhun kuin matkustamiseen. Vakuutuksesta ei myöskään korvata sellaisia matkalla sattuneita asioita, joilla on vain vähäinen merkitys tai jotka liittyvät ansiotoimintaan. Matkaan ja matkustamiseen ei katsota kuuluvan riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka liittyvät kiinteistön, huoneiston, veneen tai moottoriajoneuvon kauppaan.

Jos vakuutettu on syyllistynyt matkalla tahalliseen rikokseen tai törkeään huolimattomuuteen, ei myöskään siitä aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja korvata. Vakuutuksesta korvataan vain oman asianajajan tai lakimiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut. Vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei korvata.

2 Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa

 • jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys

 • jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa

 • joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta

 • joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 85 000 euroa

 • joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan tai takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta

 • joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen

 • joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon

 • joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia

 • joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen, taikka lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoon

 • jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen tai pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tai tehtävistä vapauttamisesta

 • joka koskee lähestymiskieltoa tai sen rikkomista

 • jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneessa syytejutussa vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset ja ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut.

 • joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta

 • jossa on kysymys rangaistusvaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa

 • jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta

 • joka koskee vakuutettua vastaanesitettyä, sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei ehtokohdan 3.4.2 mukaan korvata

 • joka koskee konkurssimenettelyä, ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa

 • jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä

 • joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus peittää vahingonkorvausriskin

 • josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta

 • jota käsitellään ryhmäkanteena

 • jossa on kysymys siitä, ovatko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattavia tästä oikeusturvavakuutuksesta.

3 Vahinkojen korvaaminen

3.1 Vakuutustapahtuma

Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, on oltava kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella. Yhdestä vakuutustapahtumasta on kyse myös silloin, kun vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeuden loukkaukseen tai joissa on kyseessä sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

3.2 Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan tai syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, oltava syntyneitä vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut vakuutetun osalta voimassa yhtäjaksoisesti. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

3.3 Yhteinen etu

Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta edusta tai vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista.

3.4 Korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut kohtien 3.4.1–3.4.3 mukaisesti.

3.4.1 Riita- ja hakemusasia

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Jos riidan saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttää jotakin oikeustoimea taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehtyä päätöstä, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

3.4.2 Rikosasia

Asianomistajana

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

Vastaajana

Vakuutuksesta korvataan kustannukset vakuutetun puolustuksesta. Näitä kustannuksia ei kuitenkaan korvata, jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.

Jos virallisen syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty siltä osin kuin se on koskenut edellä mainittua tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, korvataan kulut jälkikäteen.

Jos virallisen syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty kokonaan, ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset on vaadittava korvattavaksi valtion varoista oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun perusteella.

Jos vakuutettu syyttäjän valituksen johdosta muutoksenhakutuomioistuimessa tuomitaan tässä kohdassa mainitusta tahallisesta teosta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ei puolustus- ja oikeudenkäyntikuluja korvata.

3.4.3 Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty. Tämä edellytys koskee myös niitä asioita, joissa korkein oikeus on ensimmäinen muutoksenhakuaste. Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun tai tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

3.5 Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määritellään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavia kustannuksia määriteltäessä otetaan huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun maksettavaksi velvoittama vastapuolen kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisunsa perusteissa nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Jos riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on toistuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

3.5.1 Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

 1. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun perusteella valtion varoista suoritettavia oikeudenkäyntikuluja

 2. kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan

 3. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta taikka turvaamistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia. Turvaamistoimenpiteen hakemisesta aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin silloin, kun turvaamistoimenpide liittyy sitä haettaessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja käsitellään samassa tuomioistuimessa pääasian kanssa ja tästä pääasian oikeudenkäynnistä maksetaan korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia ei tällöinkään korvata.

 4. vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai puhelu- ja oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä

 5. oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia

 6. rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kustannuksia

 7. välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja

 8. julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuneita kustannuksia.

Edellä mainittujen lisäksi vakuutuksesta ei myöskään korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin oikeuden lainvoimaisella päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin oikeudenkäyntikulut

 • jos tästä on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan

 • jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää

 • jos vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan lautakunnan päätöstä, joka riidan keskeisiltä osilta on vakuutetulle myönteinen.

Sovittuja kuluja ei kuitenkaan näissäkään tapauksissa korvata.

3.6 Korvaamistapa

Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön maksamasta korvauksesta vähennetään kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, jos se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

Jos vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on ne vakuutetulle maksanut tai vakuutettu on muutoin saanut lukea ne hyväkseen, vakuutetun on palautettava ne vakuutusyhtiölle korkoineen siltä osin kuin ne vakuutusehtojen mukaan on luettava vakuutusyhtiön hyväksi.

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka on maksamatta vakuutuksesta korvausta maksettaessa, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle tämän maksamaan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksista itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät ehtokohdassa 2.5 mainitun enimmäiskorvauksen, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutus-yhtiön ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta.

3.7 Omavastuu ja muut vähennykset

3.7.1 Omavastuu

Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty 15 prosentin omavastuu mutta vähintään 200 euroa.

3.7.2 Henkilön menettelyn vaikutus

Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ilman perusteltua syytä ei vaadi vastapuolelta kulujaan, vakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä.

Vakuutetun asiaa hoitavan henkilön on oltava asianajaja tai muu lakimies. Vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia ei korvata, jos asiaa on hoitanut muu kuin tuomarinvirkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut henkilö.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus nimetä asiamies, jos vakuutusyhtiöllä on asiassa valvottavana yhteinen etu vakuutetun kanssa tai asia käsitellään ulkomailla.

Vakuutuksesta ei korvata

 1. kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä

 2. kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aiheuttanut jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä, esittämällä väitteen, jonka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin pitkittämällä oikeudenkäyntiä tahallaan tai huolimattomuudesta

 3. kustannuksia oikeudenkäynnistä, jos vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut oikeudenkäynnin ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, tai jos vakuutettu tai hänen asiamiehensä on muutoin aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin tahallisesti tai huolimattomuudesta

 4. kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty vanhentuneena, ennenaikaisena tai lakiin perustumattomana.

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asiansa hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää vakuutusyhtiötä sitovasti. Vakuutetun asiamiehelleen mahdollisesti maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta, vaan asiamiehen lasku on lähetettävä vakuutusyhtiölle korvauksen määrittelyä varten.

3.7.3 Verolainsäädännön vaikutus

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta säätelevät säädökset.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu arvonlisäverotuksessaan vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero ja vakuutusyhtiö maksaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista vakuutetun itse maksamaa laskua vastaan.

3.7.4 Vähennysten laskemisjärjestys

Omavastuu ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:

 1. mahdollisen veron määrä

 2. omavastuu

 3. henkilön menettelyyn perustuva korvauksen mahdollinen vähentäminen.

Laske vakuutuksen hinta ja osta verkkokaupasta

Verkkokauppa on avoinna 24/7