Siirry sisältöön

Takaisin

Omat vakuutukset -palvelun käyttöehdot

Käyttöehdot 28.9.2021 alkaen

1. Yleistä

Omat vakuutukset -palvelu on Suomen Vahinkovakuutus Oy:n (”jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) digitaalinen asiointipalvelu, jolla palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) voi hoitaa Suomen Vahinkovakuutus Oy:n myöntämiin vakuutuksiin liittyviä vakuutus- ja vahinkoasioitaan sähköisesti verkossa. Palveluntarjoajan Omat vakuutukset -palvelussa sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

Omat vakuutukset -palvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla.

2. Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Palveluntarjoajana on Suomen Vahinkovakuutus Oy (2432824-6).

3. Käyttöehtoihin sitoutuminen

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Omat vakuutukset -palvelun käyttämistä. Omat vakuutukset -palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy nämä Käyttöehdot kirjautuessaan ensimmäisen kerran Omat vakuutukset -palveluun käyttöehtojen käyttöönoton jälkeen.

Omat vakuutukset -palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas on vähintään 15-vuotias ja hänellä on Omat vakuutukset -palvelun käyttöön tarvittava tunnistautumistapa käytössään. Omat vakuutukset -palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

4. Digitaalisten palveluiden sisältö ja muuttaminen

Palveluntarjoaja määrittää Omat vakuutukset -palvelussa kulloinkin tarjottavat palvelut. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluvalikoimaan, palvelujen sisältöön ja toimintaan sekä digitaalisten palveluiden käytön edellytyksenä oleviin teknisiin vaatimuksiin. Digitaaliset palvelut saattavat poiketa palveluvalikoimaltaan ja ominaisuuksiltaan niistä palveluista ja tuotteista, jotka ovat tarjolla muissa palvelukanavissa.

Omat vakuutukset -palvelun kautta voidaan tarjota myös yhteyksiä (linkkejä) muiden kuin Palveluntarjoajan palveluihin tai Omat vakuutukset -palvelun kautta voidaan välittää tai tarjota kolmannen osapuolen palveluja. Suomen Vahinkovakuutus ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta eikä ulkopuolisten antamien tietojen oikeellisuudesta. Omat vakuutukset -palvelussa tehdyt oikeustoimet, toimeksiannot, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat Asiakasta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakkaan antamissa yhteystiedoissa tai Omat vakuutukset -palvelussa tehtyjä toimia koskevissa tiedoissa on virheitä tai puutteita eikä vahingosta, joka Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu tiedon häviämisestä tai muuttumisesta tietoverkossa. Palveluntarjoaja ei vastaa tunnistepalvelun tarjoajan tarjoaman tunnistepalvelun toimimattomuudesta tai muiden kolmansien osapuolien palveluiden toimimattomuudesta, jotka voivat vaikuttaa heikentävästi Omat vakuutukset -palvelun toimivuuteen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Digitaalisten palveluiden käyttäminen

5.1 Tunnistautuminen Omat vakuutukset -palveluun

Omat vakuutukset -palvelun käyttäminen edellyttää Asiakkaan tunnistamista. Asiakkaan tunnistaminen tapahtuu vahvalla tunnistautumisella. Asiakas voi tunnistautua Omat vakuutukset -palveluun tunnistepalvelun tarjoajan tarjoamilla tunnuksilla, jonka kanssa Palveluntarjoaja on tehnyt sopimuksen.

Palveluntarjoaja ei vastaa pankkitunnisteiden tai mobiilivarmenteen toimimattomuudesta.

Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa Palveluntarjoajalle, Asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos Asiakas on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa Palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

5.2 Asiakkaan yhteystiedot

Asiakas vastaa siitä, että Omat vakuutukset -palvelussa ovat hänen voimassa olevina yhteystietoinaan osoite, sähköpostiosoite, tilinumero ja matkapuhelinnumero.

5.3 Ilmoitukset ja vakuutus- ja vahinkoasiakirjojen toimitus

Palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle ilmoituksen Omat vakuutukset -palveluun saapuneista viesteistä ja tapahtumista asiakkaan valinnan mukaisesti Omat vakuutukset -palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon. Viestin katsotaan tulleen perille, kun Palveluntarjoaja on sen lähettänyt. Ilmoitusviestit ovat maksuttomia. Asiakas voi myös valita Omat vakuutukset -palvelussa, ettei halua ilmoitusviestejä sähköpostitse tai tekstiviestitse. ¬ Asiakkaan vakuutus- ja vahinkoasiakirjat toimitetaan Omat vakuutukset -palveluun palvelun kulloinkin käytössä olevassa laajuudessa. Vakuutusasiakirjat ovat asiakkaan saatavilla Omat vakuutukset -palvelussa vähintään 25 kuukautta asiakirjojen lähettämisestä. Vakuutustarjoukset ovat asiakkaalle näkyvillä Omat vakuutukset -palvelussa vain niiden voimassaoloajan. Vahinkoasiakirjat ovat asiakkaan saatavilla Omat vakuutukset -palvelussa kolme vuotta viimeisimmästä korvauspäätöksestä. Vakuutuskirjojen osalta asiakkaan näkyvillä Omat vakuutukset -palvelussa ovat voimassa olevien vakuutusten vakuutuskirjat. Asiakkaalla on oikeus valita, että Palveluntarjoaja postittaa vakuutus- ja vahinkoasiakirjat myös asiakkaan laskutusosoitteeseen.

Asiakas voi muuttaa ilmoituksia ja vakuutus- ja vahinkoasiakirjojen toimittamista koskeviaan valintojaan Omat vakuutukset -palvelussa tai ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

5.4 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan Omat vakuutukset -palvelun käyttöä varten tarvittavat laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokuluista, toimivuudesta sekä yhteensopivuudesta Omat vakuutukset -palvelun kanssa.

Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

5.5 Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen

Omat vakuutukset -palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa lukuun ottamatta Omat vakuutukset -palvelun huollosta, päivityksistä, häiriöistä ja muista vastaavista syistä aiheutuneita katkoksia. Palveluntarjoaja ei takaa, että Omat vakuutukset -palvelu on jatkuvasti Asiakkaiden käytössä. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, joka Asiakkaalle tai sivulliselle saattaa aiheutua sen vuoksi, ettei Omat vakuutukset -palvelu ole käytössä tiettynä hetkenä. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Omat vakuutukset -palvelun käyttöaikaa.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta ja keskeyttää Asiakkaan palvelu välittömästi, jos

  1. lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat,
  2. on syytä epäillä, että palvelua käytetään luvattomasti tai väärin tai vastoin sopimusehtoja,
  3. on perusteltu aihe epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai
  4. asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelujen, järjestelmien, Palveluntarjoajan tai muiden verkkopalvelujen käyttäjien turvallisuuden.

5.6 Turvallisuus ja osapuolten vastuu

Kunkin palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.

Tehdessään uusia sopimuksia Omat vakuutukset -palvelun avulla Asiakkaan tulee ennen sopimuksen tekemistä tutustua asianomaisen tuotteen tai palvelun esitteisiin, tuoteselosteisiin, palvelu- ja tuotekohtaisiin ehtoihin ja muuhun informaatioon, jota Palveluntarjoaja pitää Asiakkaan saatavilla Omat vakuutukset -palvelussa. Vahvistaessaan tutustuneensa informaatioon Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon tarjolla olevasta informaatiosta. Jos Omat vakuutukset -palvelun käyttöehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten ehtojen kanssa, määräytyy sopimuksen sisältö palvelukohtaisten ehtojen perusteella.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka teknisten vikojen, huolto- tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, ettei Palvelujen käyttö onnistu Asiakkaan laitteilla. Palveluntarjoaja ei vastaa Omat vakuutukset -palvelun käyttämisen yhteydessä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa tiedostojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, eikä Verkkopalveluja koskevien sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista. Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos Asiakas tämän laiminlyö, vastaa hän itse vahingosta siltä osin kuin se olisi voitu välttää.

5.7 Asiakkaan huomautukset

Asiakkaan tulee tehdä mahdolliset Omat vakuutukset -palvelua koskevat huomautukset Palveluntarjoajalle viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tässä määrittelyn aikarajan puitteissa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen.

6. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen viestintä

Sähköpostitse ja tekstiviestitse tapahtuva viestintä on suojaamatonta, emmekä käsittele koskaan arkaluontoisia asioita, kuten terveydentilaa koskevia tietoja, näissä viesteissä.

Mikäli Asiakas haluaa lähettää Palveluntarjoajalle suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, Palveluntarjoaja suosittelee viestin lähettämistä Omat vakuutukset -palvelun kautta tai postitse.

Asiakas vastaa Omat vakuutukset -palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa Omat vakuutukset -palvelun kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut Palveluntarjoajalta kuittauksen tietojen toimittamisesta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.

7. Käyttöehtojen ja palvelujen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja, mahdollisia palveluja koskevia erityisiä ehtoja, palvelujen sisältöä, palveluvalikoimaa sekä hinnastoa ja päättää Omat vakuutukset -palvelun käyttöoikeuden tarjoaminen.

Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttöehtojen ja palveluja koskevien ehtojen muutoksista ja Omat vakuutukset -palvelun käyttöoikeuden tarjoamisen päättämisestä Omat vakuutukset -palvelussa tai Internet-sivuillaan vähintään 30 päivää ennen voimaantuloa. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen Palveluntarjoajan ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Omat vakuutukset -palveluun tai Internet-sivuille Asiakkaan saataville. Muutettuja ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa käyttöönotettuihin palveluihin.

Ehtomuutosten osalta Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainituin tavoin ja asiakas käyttää Omat vakuutukset -palvelua muutoksen jälkeen. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, tulee hänen lopettaa Omat vakuutukset -palvelun käyttäminen.

Palveluntarjoaja voi päättää Asiakkaan Omat vakuutukset -palvelun käyttöoikeuden ilman erillistä purku- tai irtisanomisilmoitusta, mikäli:

1) Asiakkaalla ei ole enää viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana ollut voimassa olevia Omat vakuutukset -palvelun piiriin kuuluvia vakuutuksia tai keskeneräisiä vahinkoja 2) Omat vakuutukset -palvelun käyttö on estetty tai keskeytetty kohdassa 5.5 mainitusta syystä tai 3) Asiakas muutoin olennaisesti rikkoo näitä ehtoja

Omat vakuutukset -palvelussa tarjottavien palvelujen irtisanominen ja purkaminen sekä muu päättäminen määräytyy näitä palveluja koskevien erillisten sopimusehtojen perusteella.

8. Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

Palveluntarjoaja tallentaa tiedot Omat vakuutukset -palvelussa asioinnista.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä löytyy Palveluntarjoajan myöntämien vakuutusten verkkosivuilta.

9. Oikeudelliset asiat

9.1 Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet Omat vakuutukset -palveluun, sen sisältöön, ulkoasuun ja sen välityksellä tuotettuun materiaaliin kuuluvat Palveluntarjoajalle, ellei toisin ole ilmoitettu.

Asiakas saa tallentaa tai tulostaa Omat vakuutukset -palvelussa olevaa aineistoa ainoastaan Asiakkaan omaa käyttöä varten. Omat vakuutukset -palvelussa olevan aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman Palveluntarjoajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

9.2 Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voinut välttää.

Palveluntarjoajan alihankkijaa kohdannut Ylivoimainen este katsotaan myös Palveluntarjoajan Ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä tehdä tai hankkia muualta.

9.3 Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Palveluun ja käyttöehtoihin liittyvää neuvontaa asiakas saa ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa käyttöehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

9.4 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta.

9.4.1 Erimielisyydet

Näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.