Siirry sisältöön

Mitä tapaturmavakuutus kattaa?

Tapaturmavakuutus turvaa sinut ja perheesi tapaturmien varalta. Sujuva hoitoon pääsy nopeuttaa parantumista.

Mitä tapaturmavakuutus kattaa?

Mikä on tapaturma?

Tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman. Tapaturma sattuu tahtomattasi ja johtuu aina ulkoisesta tekijästä. Tapaturma voi olla esimerkiksi kaatuminen tai putoaminen, josta aiheutuu murtuma.

Lisäksi tapaturmaksi katsotaan:

 • hukkuminen
 • lämpöhalvaus
 • auringonpistos
 • paleltuminen
 • kaasumyrkytys
 • ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vamma
 • vahingossa nauttimasi aineen aiheuttama myrkytys.

Suomessa yleisimmät tapaturmat ovat kaatumiset, putoamiset ja myrkytykset (THL, 2016).

Tapaturman hoitokulut

Tapaturman hoitokuluina korvataan lääkärin määräämät tarpeelliset tutkimukset ja hoidot. Hoitokuluista maksetaan korvauksia enintään tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä.

Tapaturman hoitona korvataan esimerkiksi:

 • lääkärin määräämiä lääkkeitä sekä hoito- ja tutkimuskuluja
 • sairaalan hoitopäivämaksuja
 • kohtuullisia matkakuluja korvattaviin hoitoihin ja tutkimuksiin
 • tapaturman aiheuttaman vamman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeisen välttämättömän lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset, kuitenkin enintään 15 hoitokertaa sisältävä hoitojakso tapaturmaa kohden
 • lisäksi lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä korvataan käytössäsi rikkoutuneiden silmälasien, turvakypärän, kuulolaitteen ja hammasproteesin korjauskustannukset tai rikkoutunutta vastaavan esineen hankintakustannukset 500 euroon asti.

Voimanponnistus ja äkillinen liike

Tapaturmavakuutuksesta korvataan erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja äkillisen liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, jota lääkäri on hoitanut kahden viikon kuluessa vammautumisestasi. Venähdysvammoista maksetaan korvausta enintään kuuden viikon ajalta vamman syntymisestä lähtien. Venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta

Voit tapaturman hoitokuluturvan lisäksi valita vakuutukseesi turvan tapaturman aiheuttamaa pysyvää haittaa varten. Haittakorvaus auttaa selviytymään esimerkiksi vammasta aiheutuvista ylimääräisistä kuluista tai ansioiden vähenemisestä. Jos valitset turvan, saat kertakorvauksen sinulle sattuneen tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta haitan vakavuuden mukaan. Pysyvän haitan suuruus määritellään sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteella.

Haittakorvaus maksetaan, kun haitasta on tullut pysyvä, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta. Pysyvän haitan korvaus maksetaan vamman vakavuuden mukaan. Haittaluokitus (1–20) perustuu vamman laatuun, eikä siihen vaikuta vakuutetun ammatti, harrastukset tai muunlaiset yksilölliset olosuhteet. Yksi haittaluokka vastaa viiden prosentin haitta-astetta. Esimerkiksi haittaluokan 4 mukaisesta haitasta maksetaan kertakorvauksena 20 prosenttia tapaturman sattumishetkellä voimassa olleesta vakuutusmäärästä.

Tällainen pysyvä haitta voi olla esimerkiksi peukalon menetys tai sokeutuminen.

Vakuutusta ottaessasi kannattaakin jo ottaa huomioon, että korvauksen suuruus määräytyy valitsemasi vakuutusmäärän ja vamman haittaluokituksen mukaisesti.

Tapaturmainen kuolema

Voit valita vakuutukseesi myös korvauksen tapaturman aiheuttamasta kuolemasta. Korvaus on vahingon sattumishetkellä voimassa ollut vakuutusmäärä, ja se maksetaan valitsemallesi edunsaajalle. Jos edunsaajaa ei ole nimetty, korvaus maksetaan omaisille. Korvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta.