Hoppa till innehåll

Tillbaka

Användarvillkor för tjänsten Mina försäkringar

Användarvillkor from 28.9.2021

1. Allmänt

Tjänsten Mina försäkringar är en digital ärendehanteringstjänst som tillhandahålls av Finska Skadeförsäkring Ab (nedan ”Tjänsteleverantören”). Med hjälp av tjänsten kan användaren (nedan ”Kunden”) sköta sina försäkrings- och skadeärenden i anknytning till försäkringar beviljade av Finska Skadeförsäkring Ab elektroniskt på nätet.

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) tillämpas på Tjänsteleverantörens tjänst Mina försäkringar.

Tjänsten Mina försäkringar riktas till och är avsedd att användas på den finländska marknaden.

2. Information om Tjänsteleverantören

Tjänsteleverantören är Finska Skadeförsäkring Ab (2432824-6).

3. Förbindelse att iaktta Användarvillkoren

Kunden ska omsorgsfullt ta del av dessa Användarvillkor innan Kunden använder tjänsten Mina försäkringar. Användningen av tjänsten Mina försäkringar förutsätter att Kunden godkänner dessa Användarvillkor när denne för första gången loggar in i tjänsten Mina försäkringar efter att ha tagit i bruk Användarvillkoren.

För att Kunden ska kunna använda tjänsten Mina försäkringar krävs att Kunden är minst 15 år och att han eller hon använder en autentiseringsmetod som behövs för att använda tjänsten. Rätten att använda tjänsten Mina försäkringar är personlig och kan inte överlåtas till tredje part.

4. Innehåll i och ändring av de digitala tjänsterna

Tjänsteleverantören fastställer vilka tjänster som erbjuds vid respektive tidpunkt i tjänsten Mina försäkringar. Tjänsteleverantören har rätt att ändra tjänsteurvalet, tjänsternas innehåll och funktion samt de tekniska kraven som är en förutsättning för användningen av de digitala tjänsterna. Serviceurvalet och egenskaperna hos de digitala tjänsterna kan avvika från de tjänster och produkter som erbjuds via andra servicekanaler.

Via tjänsten Mina försäkringar kan också tillhandahållas kontakter (länkar) till andra än Tjänsteleverantörens tjänster eller också kan tredje parters tjänster förmedlas eller erbjudas via tjänsten Mina försäkringar. Finska Skadeförsäkring ansvarar inte för innehållet i eller tillgången till sådana utomstående tjänsteleverantörers tjänster eller för att uppgifter som ges av utomstående är korrekta.

Rättshandlingar och viljeförklaringar som gjorts, uppdrag som lämnats och meddelanden som skickats i tjänsten Mina försäkringar är bindande för Kunden. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som beror på fel eller brister i kontaktuppgifterna som Kunden lämnat eller i uppgifterna om åtgärder som Kunden vidtagit i tjänsten Mina Försäkringar eller för skada som eventuellt förorsakas Kunden på grund av att uppgifter försvinner eller ändras i datanätet.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för att en autentiseringstjänst som tillhandahålls av en leverantör av autentiseringstjänster inte fungerar eller för att andra tjänster som tillhandahålls av tredje parter inte fungerar, då dessa kan försämra funktionen i tjänsten Mina försäkringar, såvida inte tvingande lagstiftning föranleder något annat.

5. Användning av de digitala tjänsterna

5.1 Identifiering i tjänsten Mina Försäkringar

Kunden måste identifiera sig för att använda tjänsten Mina försäkringar. Kunden loggar in med hjälp av stark autentisering. Kunden kan identifiera sig i tjänsten Mina försäkringar med hjälp av identifieringsuppgifter som tillhandahålls av en leverantör av autentiseringstjänster med vilken Tjänsteleverantören har ingått avtal.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för att bankkoder eller mobil ID inte fungerar. Kunden förbinder sig att förvara identifieringsuppgifterna separat från varandra och omsorgsfullt, så att de inte hamnar i utomståendes besittning. Kunden ansvarar för rättshandlingar som vidtagits med hjälp av identifieringsuppgifterna, tills den som beviljat identifieringsuppgifterna har mottagit ett meddelande om att identifieringsuppgifterna har hamnat i utomståendes besittning och den som beviljat identifieringsuppgifterna har haft skälig tid på sig att spärra användningen av tjänsterna. Kunden ansvarar för eventuella skador som orsakas Tjänsteleverantören, Kunden eller utomstående till följd av obehörig användning av identifieringsuppgifterna, tills den som beviljat identifieringsuppgifterna har mottagit ovan nämnda meddelande och spärrat användningen av identifieringsuppgifterna.

Om Kunden har förvarat identifieringsuppgifterna vårdslöst eller på annat sätt genom sitt handlande bidragit till att identifieringsuppgifterna har hamnat i utomståendes besittning, ansvarar Kunden för den skada som orsakats Tjänsteleverantören.

5.2 Kundens kontaktuppgifter Kunden ansvarar för att dennes gällande kontaktuppgifter, det vill säga adress, e-postadress, kontonummer och mobiltelefonnummer, finns i tjänsten Mina försäkringar.

5.3 Meddelanden samt leverans av försäkrings- och skadedokument

Tjänsteleverantören skickar ett meddelande till Kunden om händelser och meddelanden som anlänt till tjänsten Mina försäkringar. I enlighet med Kundens val skickas meddelandet till den e-postadress och/eller det mobiltelefonnummer som Kunden uppgett i tjänsten Mina försäkringar. Meddelandet anses ha anlänt när Tjänsteleverantören har skickat meddelandet. Meddelandena är avgiftsfria. I tjänsten Mina försäkringar kan kunden också välja att han eller hon inte vill ha meddelanden per e-post eller sms.

Kundens försäkrings- och skadedokument skickas till tjänsten Mina Försäkringar i den omfattning denna service finns tillgänglig i tjänsten vid respektive tidpunkt. Kunden har tillgång till försäkringsdokumenten i tjänsten Mina försäkringar i minst 25 månader efter att dokumenten har skickats. Kunden kan se försäkringsofferter i tjänsten Mina försäkringar endast under offerternas giltighetstider. Kunden har tillgång till skadedokument i tjänsten Mina försäkringar i tre år från det senaste ersättningsbeslutet. Kunden kan se försäkringsbrev för gällande försäkringar i tjänsten Mina försäkringar. Kunden har också rätt att välja att Tjänsteleverantören postar försäkrings- och skadedokument till Kundens faktureringsadress.

Kunden kan ändra sina val angående meddelanden samt leverans av försäkrings- och skadedokument i tjänsten Mina försäkringar eller genom att kontakta Tjänsteleverantörens kundtjänst.

5.4 Utrustning, program och dataförbindelser

Kunden skaffar på egen bekostnad den utrustning samt de program och dataförbindelser som behövs för att använda tjänsten Mina försäkringar samt ansvarar för deras användnings- och underhållskostnader, funktion och kompatibilitet med tjänsten Mina försäkringar.

Tjänsteleverantören och Kunden ansvarar för egen del för adekvat dataskydd.

5.5 Vägrande och avbrytande av tjänsten

Tjänsten Mina försäkringar är i princip tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan, med undantag för avbrott på grund av underhåll, uppdateringar och störningar i tjänsten och andra motsvarande orsaker. Tjänsteleverantören garanterar inte att Kunden kontinuerligt har tillgång till tjänsten Mina försäkringar. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som orsakats Kunden eller utomstående på grund av att tjänsten Mina försäkringar inte är tillgänglig under en viss tidpunkt. Tjänsteleverantören har rätt att begränsa användningstiden för tjänsten Mina försäkringar.

Tjänsteleverantören har rätt att vägra tillhandahålla tjänsten och att avbryta tjänsten för Kunden med omedelbar verkan, om

  1. lagstiftningen eller myndighetsbeslut kräver detta,
  2. det finns skäl att anta att tjänsten används utan tillstånd, felaktigt eller i strid med avtalsvillkoren,
  3. det finns ett motiverat skäl att anta att tjänsten används för olaglig verksamhet, eller
  4. utrustning, program eller dataförbindelser som Kunden använder äventyrar säkerheten för nättjänsterna, systemen, Tjänsteleverantören eller andra användare av nättjänsterna.

5.6 Säkerhet och parternas ansvar

Innehållet i varje tjänst utformas enligt villkoren som gäller respektive tjänst eller produkt.

Innan Kunden ingår nya avtal med hjälp av tjänsten Mina försäkringar ska denne ta del av broschyrer om respektive produkt eller tjänst, produktbeskrivningar, tjänste- och produktspecifika villkor och annan information som Tjänsteleverantören tillhandahåller för Kunden i tjänsten Mina försäkringar. När Kunden bekräftar att denne tagit del av informationen anses Kunden ha fått kännedom om den tillgängliga informationen. Om Användarvillkoren för tjänsten Mina försäkringar strider mot de tjänstespecifika villkoren, bestäms innehållet i avtalet utifrån de tjänstespecifika villkoren.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som beror på tekniska fel, avbrott på grund av underhålls- eller installationsarbeten, störningar i datatrafiken eller fördröjning, ändring eller avbrott i informationen på grund av dessa, såvida inte tvingande lagstiftning föranleder något annat. Tjänsteleverantören ansvarar inte för att tjänsterna inte kan användas med Kundens utrustning. Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekta skador som uppstått i samband med användningen av tjänsten Mina försäkringar. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för förstörda eller förändrade filer eller kostnader för att återskapa dessa eller för skador orsakade av obehörig ändring av sidorna i nättjänsten.

Kunden ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om Kunden försummar detta, ansvarar denne själv för skadan till den del skadan hade kunnat undvikas.

5.7 Kundens anmärkningar

Kunden ska göra eventuella anmärkningar om tjänsten Mina försäkringar till Tjänsteleverantören utan dröjsmål, dock senast inom 30 dygn efter att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för anmärkningen. Om Kunden inte gör någon anmärkning inom den tidsfrist som anges här, anses Kunden ha godkänt åtgärden.

6. Kommunikation mellan Tjänsteleverantören och Kunden

Kommunikation som sker per e-post eller sms är oskyddad och vi behandlar aldrig känsliga ärenden, såsom uppgifter om hälsotillstånd, i sådana meddelanden. Om Kunden vill skicka skyddade uppgifter eller uppgifter om kundrelationen till Tjänsteleverantören, rekommenderar Tjänsteleverantören att meddelandet skickas via tjänsten Mina försäkringar eller per post.

Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnat via tjänsten Mina försäkringar är korrekta. Kunden ansvarar för att uppgifter och uppdrag som Kunden lämnat via tjänsten Mina försäkringar har kommit fram, tills det att Kunden har fått en kvittering av Tjänsteleverantören om att uppgifterna anlänt, såvida inte tvingande lagstiftning föranleder något annat.

7. Ändring av Användarvillkor och tjänster

Tjänsteleverantören har rätt att ändra dessa Användarvillkor, eventuella särskilda villkor som gäller tjänsterna, tjänsternas innehåll, tjänsteurvalet och prislistan samt rätt att sluta tillhandahålla användarrättigheten till tjänsten Mina försäkringar.

Tjänsteleverantören meddelar om ändringar i Användarvillkoren och villkoren som gäller tjänsterna samt om att användarrättigheten till tjänsten Mina försäkringar inte längre tillhandahålls i tjänsten Mina försäkringar eller på sin webbplats minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Kunden anses ha mottagit Tjänsteleverantörens meddelande senast den sjunde (7) dagen efter att meddelandet har gjorts tillgängligt för Kunden i tjänsten Mina försäkringar eller på webbplatsen. De ändrade villkoren tillämpas också på tjänster som tas i bruk innan de ändrade villkoren träder i kraft.

Kunden anses ha godkänt ändringen av villkoren, om ändringen har meddelats på ovan nämnda sätt och Kunden använder tjänsten Mina försäkringar efter ändringen. Om Kunden inte godkänner de ändrade villkoren, ska denne sluta använda tjänsten Mina försäkringar.

Tjänsteleverantören kan sluta tillhandahålla Kundens användarrättighet till tjänsten Mina försäkringar utan separat meddelande om hävning eller uppsägning, om

1) kunden under de senaste tolv (12) månaderna inte har haft gällande försäkringar eller oavslutade skador som omfattas av tjänsten Mina försäkringar, 2) användningen av tjänsten Mina försäkringar har spärrats eller avbrutits av en orsak som nämns i punkt 5.5, eller 3) kunden i övrigt väsentligen bryter mot dessa villkor.

Uppsägning, hävning eller annat upphörande av tjänster som tillhandahålls i tjänsten Mina försäkringar bestäms utifrån de separata avtalsvillkoren om tjänsterna i fråga.

8. Behandling av personuppgifter och lagring av uppgifter

Tjänsteleverantören lagrar uppgifter om ärendehanteringen i tjänsten Mina försäkringar.

Mer information om behandlingen av personuppgifter och användningen av kakor finns på Tjänsteleverantörens webbplats.

9. Juridiska ärenden

9.1 Immateriella rättigheter

Äganderätt, upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter till tjänsten Mina försäkringar, dess innehåll, layout och material som producerats via tjänsten Mina försäkringar tillhör Tjänsteleverantören, såvida inget annat meddelats.

Kunden får spara eller skriva ut material som finns i tjänsten Mina försäkringar endast för Kundens eget bruk. Kopiering, distribution, modifiering, länkning och allt slags kommersiellt utnyttjande eller utgivande av material i tjänsten Mina försäkringar är förbjudet utan separat skriftligt tillstånd av Tjänsteleverantören.

9.2 Force majeure

Tjänsteleverantören ansvarar inte för dröjsmål eller skada som beror på ett hinder som Tjänsteleverantören inte kan påverka och som Tjänsteleverantören inte skäligen kan förutsättas ha beaktat vid tidpunkten då avtalet ingicks och vars följder inte hade kunnat undvikas genom iakttagande av all omsorg. Force majeure som en underleverantör till Tjänsteleverantören har råkat ut för anses också vara force majeure för Tjänsteleverantören, om prestationen som är föremål för underleverans inte utan orimliga kostnader eller väsentlig fördröjning kan utföras eller anskaffas på annat håll.

9.3 Kundrådgivning och rättsskyddsmedel utanför domstol

Kunden får rådgivning om tjänsten och Användarvillkoren genom att kontakta Tjänsteleverantörens kundtjänst.

En konsumentkund kan hänskjuta en tvist om Användarvillkoren till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi/sv) eller konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv) för behandling.

9.4 Tillämplig lag och forum

På dessa Användarvillkor tillämpas Finlands lag, med undantag för lagvalsbestämmelser.

9.4.1 Tvister

Tvister som beror på dessa Användarvillkor behandlas i Västra Nylands tingsrätt eller den tingsrätt i Finland inom vars domkrets Kunden har sin hemort eller stadigvarande boningsort. Om Kunden inte bor i Finland, behandlas tvister i Västra Nylands tingsrätt.