Hoppa till innehåll

Gör så här när en båtskada kommer plötsligt

Vid ersättningsservicen hos Sparbankens försäkringar får du hjälp och anvisningar i skadesituationer.

Båt

Har du kört på grund eller har din båt skadats i en storm? Kontakta vår ersättningsservice, så får du anvisningar av oss.

När en båtskada inträffar, gör en skadeanmälan.

Vid båtskador hjälper vi dig 24/7 på numret 010 194 677.

Akuta nödsituationer till sjöss

Till havs är sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70.

På insjövatten ring det allmänna nödnumret 112.

 • Uppge ditt namn (båtens namn) och kontaktuppgifter.
 • Uppge exakt olycksplats.
 • Berätta vad som har hänt.
 • Hur många människor är i fara, är någon skadad?
 • Berätta vilken slags hjälp som behövs.
 • Bryt inte samtalet förrän du får lov.

Ytterligare information om båtskador

Om du stöter på grund och din båt börjar läcka, gör så här:

 • Försök täppa till läckorna så bra som möjligt och bedöm om du själv kan köra båten till hamnen.
 • Om du behöver hjälp och befinner dig till havs, ring sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller om du är på insjövatten till 112.
 • När du larmar, berätta alla uppgifter som är relevanta: finns det skadade, i vilket skick är båten och exakt position (helst koordinaterna i telefonen) samt vilken slags hjälp som behövs.

När man har fått båten i land, bör den flyttas till en båtverkstad så snabbt som möjligt. Som märkesverkstäder och för reparation av armerad plast rekommenderar vi till exempel Leevene (Helsingfors och Åbo), Top-Boat och Jouko Lindgren Oy. Verkstaden beräknar kostnaden för att reparera båten och skickar beräkningen till oss. Därefter kan du göra en fritt formulerad skadeanmälan.

Kollisionsskyddet ersätter skador som skett när båten rört sig till sjöss och som orsakats av grundkänning, grundstötning, kollision eller annan motsvarande plötslig yttre händelse.

Om din båt har sjunkit under natten på grund av storm när den varit förtöjd vid bryggan, kontakta en båtverkstad innan du bärgar båten och försäkra dig om att verkstaden kan ta emot båten för reparation genast efter att den bärgats. Detta bör göras för att undvika följdskador.

Låt flytta båten till verkstaden genast efter bärgningen och ge verkstaden alla nödvändiga uppgifter. Verkstaden ger båten och motorn första hjälpen och skickar en beräkning av reparationskostnaderna till försäkringsbolaget.

Gör därefter en fritt formulerad skadeanmälan.

Stormskyddet ersätter plötslig och oförutsedd skada som orsakats den försäkrade båten till följd av storm eller exceptionella väderfenomen, såsom oväder eller tromber. Som storm betraktas en vind vars hastighet är över 15 meter i sekunden (medelvind under 10 minuter) och som uppmätts på den närmaste väderstationen från skadeplatsen då tidpunkten för händelsen kan fastställas exakt.

Om din båt skadas under uppläggning eller transport, gör en fritt formulerad skadeanmälan, där det framgår hur och varför båten skadats.

Vi rekommenderar att du tar foton på den skadade båten och de skadade ställena och sänder dem till Sparbankens försäkringar på begäran. Vid transportskada kan du också bifoga ett foto på transport-/skadesituationen.

För båten så snabbt som möjligt till en båtverkstad, som utreder skadorna och skickar en beräkning av reparationskostnaderna till oss. Som märkesverkstäder och för reparation av armerad plast rekommenderar vi till exempel Leevene (Helsingfors och Åbo), Top-Boat och Jouko Lindgren Oy.

Transport- och uppläggningsskyddet ersätter direkt skada som har orsakats av en plötslig och oförutsedd yttre händelse när den försäkrade båten har sjösatts, torrsatts, förvarats på land eller transporterats på land.

Om skadan har orsakats av ett fel eller en försummelse som begåtts av en extern part som utfört ett arbete, ska du i första hand söka ersättning hos den som är ansvarig för skadan.

Om din båt har blivit föremål för stöld eller skadegörelse, gör så snabbt som möjligt en fritt formulerad skadeanmälan. Anmäl också skadorna på båten och utrustningen till polisen och sänd en kopia av brottsanmälan till oss.

För båten så snabbt som möjligt till en båtverkstad för reparation. Verkstaden skickar då en beräkning av kostnaderna för att reparera skadorna till oss. Som märkesverkstäder och för reparation av armerad plast rekommenderar vi till exempel Leevene (Helsingfors och Åbo), Top-Boat och Jouko Lindgren Oy.

Stöld- och skadegörelseskyddet ersätter skador som orsakats av stöld, skadegörelse eller inbrott eller försök därtill.

Om det börjar brinna på din båt till sjöss, gör så här:

 • stäng omedelbart av motorn,
 • stäng av strömmen på huvudströmbrytaren,
 • rikta en pulversläckare mot brandhärden på cirka två meters avstånd och försök släcka branden genom att tömma släckaren på brandhärden.

Om du är i en farled eller nära kajen, be andra båtfarare bogsera din båt till kajen eller kontakta sjöräddningen 0294 1000 eller på insjövatten 112.

Gör därefter en fritt formulerad skadeanmälan. När du har gjort en skadeanmälan, flytta eller låt flytta din båt så snabbt som möjligt till en verkstad. Som märkesverkstäder och för reparation av armerad plast rekommenderar vi till exempel Leevene (Helsingfors och Åbo), Top-Boat och Jouko Lindgren Oy.

Verkstaden beräknar kostnaderna för att reparera båten.

Brandskyddet ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller direkt blixtnedslag.

Om du orsakar en annan part sakskada eller personskada med din båt och du enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för skadan, handläggs skadan som en ansvarsskada, som täcks av ansvarsförsäkringen. Beskriv händelseförloppet så exakt som möjligt i en fritt formulerad skadeanmälan och bifoga också uppgifter om alla som varit delaktiga i skadan.

Om din båt får ett tekniskt fel och din båtresa avbryts på grund av detta, gör så här:

 • Om du är i en farled eller nära kajen, be andra båtfarare bogsera din båt till kajen eller kontakta sjöräddningen 0294 1000 eller på insjövatten 112.

Du observerar väl att båtförsäkringen inte ersätter bogsering på grund av ett tekniskt fel.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7