Hoppa till innehåll

Personskador

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Resenärskador

Anmäl en ny resenärskada genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. På samma gång kan du ansöka om ersättning för de kostnader som skadan orsakat dig. Vi handlägger ditt ärende så snabbt som möjligt och meddelar dig ersättningsbeslutet. Vid behov kontaktar vi dig.

Du kan ansöka om ersättning för kostnader i anslutning till en skada du anmält tidigare genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar.

Spara verifikaten som gäller skadan i minst ett år. Du observerar väl att du bör ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen för undersöknings- och vårdkostnader från FPA innan du sänder en ersättningsansökan till Sparbankens försäkringar.

I skadeärenden betjänar vi dig 24/7 också per telefon på numret 010 194 677.

Om du behöver akut hjälp på en resa kan du ringa till våra Nödtjänster som betjänar 24/7 på numret +358 800 950 35.

Ytterligare information om resenärskador

Resesjukdom är en plötslig och oväntad sjukdom som kräver läkarvård och vars första symptom har uppkommit eller enligt allmänt godkänd medicinsk uppfattning anses ha uppkommit under resa. Om du har haft symptom före resan, handlar det inte om en resesjukdom.

Om en sjukdom som den försäkrade hade före resan plötsligt och oväntat förvärras under resan, kan kostnaderna för akut vård på resmålet ersättas, men inga andra kostnader, såsom kostnader för avbrytande av resa.

Vårdkostnader vid resesjukdom som ersätts från reseförsäkringen är till exempel

  • läkararvoden,
  • vård, undersökningar och läkemedel som ordinerats av läkare,
  • sjukhusets vårddygns- och poliklinikavgifter,
  • hälsocentralsavgifter,
  • kostnader för resor till vård och undersökningar under resan.

Närmare information om ersättning av vårdkostnader och resesjukdom hittar du i reseförsäkringens försäkringsvillkor.

Om du plötsligt och oväntat insjuknar under resan, uppsök läkare eller sjukhus. På många resmål fakturerar vårdstället Sparbankens försäkringar direkt om du visar upp försäkringskortet eller -intyget. Du kan ta reda på närmaste vårdställe som fakturerar direkt 24/7 hos Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar på numret 010 194 677.

Om vårdstället inte godkänner försäkringskortet eller -intyget som betalningsmedel, kan du först betala kostnaderna själv och sedan göra en skadeanmälan och ansöka om ersättning för kostnaderna efter resan. I så fall ska du spara kvitton och andra handlingar som gäller vården, eftersom vi kan behöva dem vid skadehandläggningen.

Om kostnaderna är höga, kan du ringa Nödtjänster vid Sparbankens försäkringar för att eventuellt få en betalningsförbindelse för vården. Nödtjänster betjänar 24/7 på numret 0800 950 35.

Med reseolycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse under resa som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan till följd av inverkan av en yttre faktor.

Som reseolycksfall räknas också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning, plötslig skada till följd av betydande växling i lufttryck och förgiftning på grund av ämne som intagits av misstag, förutsatt att de inträffat utan den försäkrades förskyllan.

Försäkringen ersätter inte sjukdom, skada, lyte eller degeneration i stöd- och rörelseorganen som inte har något samband med reseolycksfallet, även om dessa inte har uppvisat några symptom före resan. Vårdkostnader vid reseolycksfall som ersätts från reseförsäkringen är till exempel

  • läkararvoden,
  • vård, undersökningar och läkemedel som ordinerats av läkare,
  • sjukhusets vårddygns- och poliklinikavgifter,
  • hälsocentralsavgifter,
  • kostnader för resor till vård och undersökningar under resan.

Närmare information om ersättning av vårdkostnader och reseolycksfall hittar du i reseförsäkringens försäkringsvillkor.

Om du råkar ut för en olycka under resan, uppsök läkare eller sjukhus. På många resmål fakturerar vårdstället Sparbankens försäkringar direkt om du visar upp försäkringskortet eller -intyget. Du kan ta reda på närmaste vårdställe som fakturerar direkt 24/7 hos Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar på numret 010 194 677.

Om vårdstället inte godkänner försäkringskortet eller -intyget som betalningsmedel, kan du först betala kostnaderna själv och sedan göra en skadeanmälan och ansöka om ersättning för kostnaderna efter resan. I så fall ska du spara kvitton och andra handlingar som gäller vården, eftersom vi kan behöva dem vid skadehandläggningen.

Om kostnaderna är höga, kan du ringa Nödtjänster vid Sparbankens försäkringar för att eventuellt få en betalningsförbindelse för vården. Nödtjänster betjänar 24/7 på numret 0800 950 35.

Med avbokning av resa avses att avresan helt förhindras. Då du redan är på resa och en utflykt eller en resa som bokats på resmålet annulleras, handlar det inte om avbokning av resa.

Försäkringen kan ersätta avbokning av resa då avbokningen beror på att den försäkrade eller en nära anhörig till den försäkrade råkar ut för ett allvarligt olycksfall, plötsligt och oväntat insjuknar allvarligt eller dör, vilket förhindrar avresan. I fråga om olycksfall och sjukdom bedöms den tvingande karaktären på medicinska grunder.

Med nära anhörig i reseförsäkringen avses till exempel den försäkrades barn, barnbarn, föräldrar, mor- och farföräldrar eller syskon. Närmare information om nära anhörig och ersättning vid avbokning av resa hittar du i reseförsäkringens försäkringsvillkor.

Om din resa avbokas, kontakta researrangören, transportbolaget eller annan tjänsteleverantör och ansök i första hand om gottgörelse av dem. Bered dig också på att sända ett läkarintyg över orsaken till att resan avbokades.

Med avbrott av resa avses att en påbörjad resa ändras på grund av tvingande skäl till följd av allvarlig resesjukdom, allvarligt reseolycksfall eller dödsfall som drabbar den försäkrade. Resan kan ändras på grund av tvingande skäl då den försäkrade hamnar på sjukhus på resmålet eller måste återvända till Finland under resan. Den tvingande karaktären bedöms alltid på medicinska grunder.

Avbrott av resa kan också ersättas, om avbrottet beror på att en nära anhörig till den försäkrade dör, råkar ut för en allvarlig olycka eller oväntat insjuknar i en allvarlig sjukdom.

Med nära anhörig i reseförsäkringen avses till exempel den försäkrades barn, barnbarn, föräldrar, mor- och farföräldrar eller syskon. Närmare information om nära anhörig och ersättning vid avbrott av resa hittar du i reseförsäkringens försäkringsvillkor.

Om din resa avbryts, bered dig på att sända betalningsverifikat, färdbiljetter, medicinska utredningar och andra handlingar i anslutning till skadehandläggningen till ersättningsservicen för handläggning av skadeärendet.

Om du hamnar på sjukhus på resmålet på grund av resesjukdom eller -olycksfall och din ursprungliga resplan ändras eller riskerar att ändras, kan du vid behov be om hjälp av Nödtjänster som betjänar 24/7 vid Sparbankens försäkringar genom att ringa 0800 950 35.

Med försening från resa avses att den försäkrade på tur- eller returresan inte hinner till startplatsen för flyg-, båt-, tåg- eller bussresa som den försäkrade har bokat på förhand enligt den ursprungliga resplanen.

Försening från resa ersätts om det allmänna eller privata fordon som den försäkrade använder blir försenat eller dess framfart förhindras på grund av plötsligt och oväntat väderförhinder, tekniskt fel, trafikolycka, kriminell gärning eller myndighetsföreskrift.

I händelse av försening från resa kan försäkringen ersätta extra och nödvändiga rese- och logikostnader som uppkommer för fortsatt resa till den ursprungliga destinationen. Dessutom kan du få ersättning för oavbruten väntan till exempel på en flygplats, om väntetiden överskrider åtta timmar. Närmare information om ersättning vid försening från resa hittar du i reseförsäkringens försäkringsvillkor.

Om du försenar dig från resan på grund av en orsak som kan ersättas enligt försäkringsvillkoren, bered dig på att sända oss verifikat om den ursprungliga resplanen, orsaken till förseningen och de extra kostnaderna som förseningen orsakat.

I en del situationer kan en resesjukdom eller ett reseolycksfall kräva specialtransport till hemlandet. I så fall kan till exempel ambulansflyg från resmålet till Finland komma att ersättas. Transporten ska alltid överenskommas på förhand med försäkringsbolaget och den måste vara medicinskt nödvändig.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7