Hoppa till innehåll

Skador i ditt hem, på ditt resgods och annan egendom som tillhör dig

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Skador på en byggnad

Allmänna anvisningar

De vanligaste skadorna i hemmet och fritidsbostaden är läckage-, brand- och sotskador samt i fråga om väderfenomen stormskador. Ibland är också hemmet och fritidsbostaden föremål för skador på grund av inbrott eller skadegörelse.

Om skadorna är stora eller om de kräver omedelbara åtgärder, anmäl skadan till oss genast. Vid mindre skador kan du följa anvisningarna nedan.

Anvisningar för skadeanmälan

 1. Ta en helhetsbild av byggnaden och mer detaljerade närbilder av byggnadens skadade del, så att skadorna syns tydligt på bilderna.
 2. Spara bilderna och bifoga dem när du gör skadeanmälan i webbservicen eller på begäran i tjänsten Mina försäkringar.
 3. Ta reda på skadornas omfattning. Du kan välja det alternativ som passar dig bäst:

a) Ersättning för eget reparationsarbete Ersättningshandläggningen försnabbas, om du själv kan bedöma skadans omfattning, utifrån vilken vi kan betala ersättning. Bedöm reparationskostnaderna för skadan på byggnaden separat för material och arbetstimmar och gör en lista över övriga krav. Du kan också ansöka om ersättning för förverkligade kostnader efter reparationsarbetena. Bokför arbetstimmarna, spara verifikaten på förverkligade reparations- och materialkostnader samt övriga krav. I fråga om elapparater och annat lösöre behöver vi uppgifter om apparatens märke, modell, ålder och pris.

b) Reparationsarbetet utförs av en bygg- eller annan reparationsfirma Du kan anlita en byggfirma för reparationsarbetet, men före större arbeten behöver vi uppgifter om kostnaderna för reparationsarbetet. Vid behov hjälper vi dig att hitta en firma som utför reparationsarbetet.

Gör en skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar.

Vilken skada handlar det om?

Försäkringen ersätter direkt sakskada till följd av läckage som orsakats av att fast VVSEA-anordning, -teknik, -rörsystem eller därtill ansluten bruksanordning, såsom tvättmaskin eller diskmaskin, plötsligt och oförutsett har gått sönder.

Gör så här:

 1. Stäng av kranen eller huvudvattenledningen.
 2. Torka upp vattnet så noggrant som möjligt.
 3. Om du bor i höghus eller radhus, meddela disponenten eller servicebolaget om vattenskadan.
 4. Om du bor i egnahemshus, ring en rörmontör och be montören reparera det läckande röret eller VVS-anordningen.
 5. Om läckaget har orsakats av en trasig disk- eller tvättmaskin, ta reda på maskinens märke, modell och inköpsår. Fotografera den trasiga maskinens typskylt och skador.
 6. Gör skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar och bifoga fotografier.
 7. Om du inte kan bo i hemmet, läs anvisningarna för avbrott i boende.

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av stormvind, föremål som lossat på grund av stormvind eller exceptionellt häftig hagelskur. Som stormvind betraktas vind med en hastighet på över 20 m/s.

De vanligaste skadorna på en byggnad till följd av storm är när stormvinden sliter av plåttak eller fäller gårdsträd över byggnaden.

Gör så här vid stormskador:

 1. Försök om möjligt förhindra ytterligare skador. Utför röjningsarbeten och skydda den skadade delen av byggnaden med en presenning för att förhindra eventuella fuktskador. Om omkullfallna träd kan orsaka omedelbar livsfara i omgivningen, kontakta räddningsmyndigheterna på numret 112.
 2. Fotografera den skadade delen av byggnaden.
 3. Gör skadeanmälan i tjänsten Mina försäkringar och bifoga fotografierna.

Omkullfallna träd på grund av storm

Byggnadsförsäkringen inom ramen för hemförsäkringen ersätter stormskador på vårdat gårdsområde, såsom omkullfallna träd. Med vårdat gårdsområde avses ett vårdat område som används dagligen i byggnadens omedelbara närhet, det vill säga gräsmatta, stenläggning, prydnadsträd, bärbuskar och andra planteringar.

Skog på tomten, väg som leder till tomten eller områden i naturtillstånd på tomten omfattas inte av hemförsäkringen.

Vid skador som drabbar gårdsområde och trädgård beräknas skadebeloppet enligt de reparationskostnader som uppkommit. Dessutom ersätts röjning av träd som fallit på ett vårdat gårdsområde, men inte borttransport, klyvning eller flisning av träden.

Gör så här:

 1. Fotografera de omkullfallna träden och skadorna på gården.
 2. Om du röjer bort träden själv, gör en lista över de arbeten du utfört och antalet timmar, utifrån vilken vi kan betala en engångsersättning för skadan.
 3. Vid behov kan du anlita en skogsarbetare för att röja bort träden.
 4. Gör skadeanmälan på webben.

Elavbrott och tinad frys

Frysvarors hållbarhet

Under korta elavbrott behöver du inte oroa dig, eftersom frysvaror håller sig tillräckligt kalla 1–3 dygn, beroende på frysens modell och hur full den är. Öppna inte dörren eller locket i onödan.

Ofta är det onödigt att skynda sig till fritidsbostaden

Nuförtiden kan elbolagen uppskatta relativt exakt hur länge elavbrotten pågår. De flesta elnätsbolag erbjuder en avgiftsfri sms-tjänst, som sänder kunden information om elavbrott och om uppskattad längd. Vi rekommenderar att du skaffar denna sms-tjänst. Du kan registrera dig i tjänsten till exempel på elnätsbolagets webbplats.

Varifrån ansöker jag om ersättning?

 • Vid vanliga elavbrott från din egen hemförsäkring.
 • Elens kvalitet eller leveranssätt motsvarar inte standarderna i Finland.
 • Om det har inträffat ett fel i elleveransen, har elkonsumenten rätt till ersättning för skada på grund av felet. Till exempel apparater som gått sönder och frysvaror som tinat är kostnader som elnätsbolagen ersätter.

Ytterligare information om elbolagets ersättningsansvar hittar du här.

Försäkringen ersätter skador på rörsystem samt värme-, ventilations-, sanitets- (VVS), el- (E) och automationsanordningar (A) till följd av ett elektriskt fenomen eller bräckage. Sådana anordningar är till exempel luftvärmepump, jordvärmepump, varmvattenberedare, oljepanna, ventilationsaggregat, golvvärmekabel och värmeelement.

 • Ersättningsbeloppet beror bland annat på åldern på den skadade egendomen och på den självrisk du valt. Därför är det inte ofta som ersättningen motsvarar priset på en ny produkt.
 • Vid ersättningen av skadan avdras åldersavdraget från kostnaderna för att förnya eller reparera egendomen. Åldersavdraget avdras även från kostnader för öppnande och stängning av konstruktionerna samt från kostnaderna för schaktning och fyllning och relaterade arbetskostnader.
 • Åldersavdrag för VVSEA-teknik och utrustning:

–byggnadens rörsystem och elledningar: 3 %

–vatten- och avloppsledningar samt övriga VVS- och elanordningar, inklusive el- och värmekablar samt automationsanordningar som finns på byggnadens gård eller i bottenkonstruktionerna under marken: 6 %

–värmepumpar: 8 %.

Om en VVSEA-anordning har gått sönder, gör så här:

 1. Ta först reda på de grundläggande uppgifterna om anordningen: märke, modell, installations- eller ibruktagningsår och typnummer, som du hittar på anordningens typskylt.
 2. Låt reparera anordningen. Ring en servicefirma för att reparera anordningen. Om det handlar om en dyrare anordning, be servicefirman göra en reparationskalkyl på felet i anordningen och reparationskostnaderna.
 3. Gör en skadeanmälan. Om reparationskostnaderna är högre än den självrisk du valt och det eventuella åldersavdraget, gör en skadeanmälan i Sparbankens försäkringars tjänst Mina försäkringar. Bifoga ett kvitto på reparationen eller en reparationskalkyl när du gör skadeanmälan.

När kan jag ansöka om ersättning?

Skada till följd av avbrott i boende innebär att den bostad som du använder som stadigvarande bostad efter en skada är i ett sådant skick att du inte kan bo kvar i den. Skadan ska vara av sådant slag att den kan ersättas från försäkringen enligt Sparbankens försäkringars villkor.

Försäkringen ersätter inte

Försäkringen ersätter inte tillfälligt boende under på förhand planerade renoveringar eller underhållsarbeten, då du är tvungen att flytta ut under tiden. Ett sådant fall är till exempel stambyte som husbolaget låter utföra.

Vilka utredningar behövs för att ta reda på om en skada är ersättningsgill?

 • Kontakta oss, så kan vi säkerställa om skadan är ersättningsgill och eventuellt hjälpa dig att hitta en tillfällig bostad genom våra partner.
 • Om du bor i höghus eller radhus, behöver vi den karteringsrapport som husbolaget låtit göra. Den får du enklast från husbolagets representant, till exempel disponenten.
 • Du kan sända karteringsrapporten tillsammans med skadeanmälan eller senare i tjänsten Mina försäkringar via webben.
 • Kom ihåg att kostnaderna för tillfälligt boende alltid ska överenskommas på förhand.

Vad ersätter skyddet vid avbrott i boende?

 • Försäkringen ersätter högst 85 % av på förhand överenskomna skäliga, extra boende-, transport- och lagerkostnader.
 • Ersättningen betalas på basis av verifikat. Spara därför fakturor och kvitton i anslutning till kostnaderna.
 • Kom ihåg att kostnaderna för tillfälligt boende alltid ska överenskommas på förhand.

Försäkringen ersätter brandskada som orsakats av eld som plötsligt och oförutsett kommit lös, av sot eller rök som stigit från eldstad eller värmeanläggning eller av en plötslig och oförutsedd explosion på grund av rökgas.

Vid en brand, gör så här:

1.Försök förhindra ytterligare skador.

 • Försök släcka en begynnande brand med brandfilt eller pulversläckare.
 • Ring nödnumret 112 och försäkra dig om att alla människor omedelbart lämnar byggnaden.
 • Hjälp brandkåren hitta till platsen.
 • Om du bor i höghus eller radhus, meddela disponenten eller servicebolaget om skadan.
 • Kontakta vår ersättningsservice: 010 194 677

2.Tips för att begränsa skadan.

 • Vid små brand- och rökskador lönar det sig att om möjligt sända alla textilier till tvätt, för att rök och lukt inte ska stanna kvar i textilierna.
 • Det lönar sig att omedelbart kontakta vår ersättningsservice, för att vi via våra partner ska kunna hjälpa till med rengöring och andra akuta åtgärder vid brandskador.

3.Tillfällig bostad efter en brandskada.

 • Om din bostad har skadats så att den är obeboelig, hjälper vi dig att hitta en tillfällig bostad tillsammans med våra partner. En tillfällig bostad som du själv föreslår kan också komma i fråga. I samband med arrangemangen för en tillfällig bostad lönar det sig alltid att kontakta oss.

4.Anmäl skadan.

Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av stöld, skadegörelse, inbrott eller rån. Närmare beskrivningar av de ersättningsgilla skadorna hittar du i försäkringsvillkoren.

Gör så här vid inbrottsskador:

 1. Meddela polisen och gör en brottsanmälan. När du fyller i skadeanmälan behöver du brottsanmälans nummer.
 2. Ta reda på skadorna. Gör en lista över vilken egendom som stulits eller skadats. Fotografera den skadade egendomen.
 3. Förhindra ytterligare skador. När du har fått tillstånd av polisen, reparera inbrottsskadorna och lås byggnaden igen så väl som möjligt.
 4. Gör en skadeanmälan. Skadeanmälan gör du i tjänsten Mina försäkringar. Bifoga fotografier på skadan och numret på brottsanmälan till polisen när du gör skadeanmälan.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7