Hoppa till innehåll

Sökande av ändring

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut, kan du söka ändring i beslutet.

Sökande av ändring

Sökande av ändring och besvär över ersättningsbeslut

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut, kan du söka ändring i beslutet. Först lönar det sig att kontakta ersättningsservicen vid Sparbankens försäkringar. Vår expert rättar till beslutet, om det har fattats på felaktiga grunder eller om det finns ny information som påverkar avgörandet av ersättningsfrågan. Kontaktuppgifterna hittar du i ersättningsbeslutet som du fått.

Dessutom kan du kontakta försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Nämnderna ger avgiftsfria råd och anvisningar om ersättningar och om tillämpning av försäkringsavtal och villkor samt hjälp för eventuell medling.

Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut

Du kan söka ändring i försäkringsbolagets beslut inom tre (3) år efter att du skriftligen har fått kännedom om bolagets beslut och om nämnda tidsfrist på tre år. Utlåtande från trafikskadenämnden ska begäras inom ett (1) år efter det datum då försäkringsbolagets ersättningsbeslut har meddelats.

Du kan söka ändring i försäkringsbolagets beslut antingen genom att begära ett utlåtande från försäkringsnämnden, konsumenttvistenämnden eller i fråga om ett trafikförsäkringsärende begäran om rekommendation från trafik och patientskadenämnden eller genom att föra ärendet till en allmän domstol genom att väcka talan vid tingsrätten i Västra Nylands, på din hemort eller på skadeorten. Nämndbehandlingen är avgiftsfri för kunden.

Nämndernas utlåtanden är rekommendationer som inte är bindande för sakägarna.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifterna till Försäkrings- och finansrådgivningen är:

Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors. Telefon (09) 6850 120, Fax (09) 6850 1220, www.fine.fi/sv/.

Kontaktuppgifterna till Trafik- och patientskadenämnden är:

Kajsaniemigatan 2 B (3 vån.) 00100 Helsingfors. Telefon 010 286 8200, Fax 010 286 8288, www.liipo.fi

Kontaktuppgifterna till Konsumenttvistenämnden är:

Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors Telefon 029 566 5200, Fax 029 566 5249, www.kuluttajariita.fi.