Hoppa till innehåll

Personskador

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Personskada i trafiken

Gör en anmälan om skada och kostnaderna i anslutning till skadan i tjänsten Mina försäkringar då det passar dig bäst. På denna sida får du anvisningar om du har råkat ut för en personskada i trafiken.

Du observerar väl att en personskada i samband med en trafikskada under arbetstid eller på arbetsresa enligt lagen i första hand ska ersättas från arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring och att du bör be arbetsgivaren att göra en skadeanmälan till arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsbolag.

I skadeärenden kan du kontakta Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar per telefon på numret 010 194 677.

Anmäl ny skada eller kostnaderna i anslutning till en skada

Anmäl en ny trafikskada genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. På samma gång kan du ansöka om ersättning för kostnader som personskadan orsakat dig. Vi handlägger ditt ärende så snabbt som möjligt. Vänta tills vi kontaktar dig eller du får ett ersättningsbeslut.

Om vi behöver tilläggsuppgifter eller verifikat för att handlägga skadeärendet, kontaktar vi dig. Spara verifikaten som gäller skadan i minst 3 år.

Du kan ansöka om ersättning för kostnaderna i anslutning till en skada du anmält tidigare genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. Du kan bifoga kostnadsverifikat till ansökan.

Kostnader för personskador som ersätts från trafikförsäkringen är till exempel

  • läkararvoden,
  • undersökningar och läkemedel som ordinerats av läkare,
  • vårdbidrag och klädtillägg,
  • tillfälligt men.

Ytterligare information om personskador i trafiken

Om du har råkat ut för en trafikskada, anmäl skadan till oss i tjänsten Mina försäkringar. När vi har fått information om skadefallet, ber vi dig om tilläggsuppgifter vid behov.

Patientjournalerna får vi direkt från vårdinrättningarna med stöd av trafikförsäkringslagen. Kom ihåg att spara alla verifikat som gäller skadan i minst 3 år.

Om du vill kan du också välja att få vård på en privat vårdinrättning.

Om vården sker inom den privata sektorn, ska du ansöka om en betalningsförbindelse före en enskild större undersökning eller åtgärd, såsom magnetröntgen (MRI) eller operation. För handläggningen av detta ärende behöver vi ett utlåtande från vårdinrättningen. I utlåtandet ska framgå den planerade åtgärden samt en kostnadskalkyl. Vanligen begär vårdinrättningen en betalningsförbindelse direkt av försäkringsbolaget, då det handlar om ett personskadefall som ersätts från trafikförsäkringen. Vi handlägger ärendet så snabbt som möjligt.

Ersättning för tillfälligt men handläggs utan separat ansökan på basis av din omvårdnadsjournal. Om du har rätt till ersättning för tillfälligt men, får du ett separat ersättningsbeslut om detta.

Trafikförsäkringen ersätter bestående kosmetiskt men och/eller bestående men på grund av ett trafikskadefall. Menet kan bedömas tidigast ett år efter trafikskadefallet eller efter att skadan senast har behandlats, till exempel genom operation.

Du kan ansöka om ersättning för bestående kosmetiskt men genom att sända fotografier av ärr eller andra kosmetiska men till vårt bolag. Du kan sända fotografier som du tagit själv elektroniskt via tjänsten Mina försäkringar. Om du inte själv kan ta fotografier, ersätter vi alternativt även rimliga kostnader för fotografering i en fotostudio.

För bestående men behöver vi ett utlåtande om skadans status av den behandlande läkaren för ersättningshandläggningen.

De vårdkostnader som ersätts vid trafikskada är skäliga kostnader för nödvändiga undersökningar och vård som har ordinerats av läkare, inom antingen den offentliga eller den privata vårdsektorn.

Dessutom ersätter trafikförsäkringen bland annat inkomstbortfall, om du har varit arbetsoförmögen på grund av skador som du fick i samband med ett trafikskadefall. Om du är anställd, behöver vi en ifylld löneanmälan av din arbetsgivare. Om du är företagare, ska du fylla i en utredning om företagsverksamhet.

Som vård vid trafikskada ersätts till exempel

  • läkararvoden,
  • undersökningar och läkemedel som ordinerats av läkare,
  • skäliga kostnader för resor till och från vård,
  • vårdbidrag och klädtillägg,
  • tillfälligt men, bestående kosmetiskt men och bestående men.

Om en part i en trafikskada har avlidit på grund av skadefallet, ersätter trafikförsäkringen skäliga begravningskostnader. Dessutom betalas familjepension till nära anhöriga till den avlidna.

Du kan uppge kostnaderna för en trafikskada och/eller vård i anslutning till denna som du själv eller ditt minderåriga barn råkat ut för. Anmäl en ny skada eller nya kostnader i anslutning till en skada du anmält tidigare genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar.

Om du har skadats i ett trafikskadefall, behöver du inte ansöka om separat FPA-ersättning, utan du kan ansöka om ersättning direkt från trafikförsäkringen. Om du emellertid redan har kontaktat FPA i ersättningsfrågan, kontaktar FPA försäkringsbolaget direkt.

Skador som inträffat utomlands handläggs enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat, med några undantag.

Om trafikskadan har inträffat utomlands, ska du kontakta Skadestöd 24 h vid Sparbankens försäkringar per telefon 010 194 677 för att få närmare instruktioner.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7