Hoppa till innehåll

Personskador

Råd och anvisningar för skötsel av skadefall

Olycksfallsskador

Anmäl en ny olycksfallskada genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. På samma gång kan du ansöka om ersättning för de kostnader som skadan orsakat dig. Vi handlägger ditt ärende så snabbt som möjligt och meddelar dig ersättningsbeslutet. Vid behov kontaktar vi dig.

Du kan ansöka om ersättning för kostnader i anslutning till en skada du anmält tidigare genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar. Spara verifikaten som gäller skadan i minst ett år.

I skadeärenden betjänar vi dig 24/7 också per telefon på numret 010 194 677.

Kostnader som olycksfallsförsäkringen ersätter är till exempel

  • läkararvoden,
  • undersökningar och läkemedel som ordinerats av läkare,
  • sjukhusets vårddygns- och poliklinikavgifter,
  • hälsocentralsavgifter.

Du observerar väl att du bör ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen för undersöknings- och vårdkostnader från FPA innan du sänder en ersättningsansökan till Sparbankens försäkringar.

Ytterligare information om olycksfallsskador

Ett olycksfall är en plötslig och oväntad händelse som orsakar kroppsskada. Ett olycksfall inträffar oavsiktligt och beror alltid på en yttre faktor. Ett olycksfall kan till exempel vara att man ramlar eller faller så att en fraktur uppstår.

Med olycksfall avses också solsting, värmeslag, köldskada, drunkning, gasförgiftning, skada till följd av påtaglig förändring i lufttrycket och förgiftning till följd av ämne som intagits av misstag, förutsatt att dessa inträffat utan den försäkrades förskyllan.

Om du har råkat ut för ett olyckfall, anmäl skadan till oss i tjänsten Mina försäkringar.

Om vi behöver kostnadsverifikat, patientjournal, utlåtande av behandlande läkare eller undersökningsresultat i anslutning till skadan för att handlägga skadeärendet, ber vi dig om dessa. Spara alla verifikat som gäller skadan i minst ett år.

Du kan ansöka om betalningsförbindelse för en enskild större undersökning eller åtgärd, såsom en operation. För handläggningen av ärendet i anslutning till betalningsförbindelsen bör du sända ett utlåtande av den behandlande läkaren till oss. I utlåtandet ska framgå den planerade åtgärden samt en kostnadskalkyl. Vi handlägger ärendet så snabbt som möjligt.

Om din försäkring omfattar skydd mot bestående men på grund av olycksfall och du har fått ett bestående medicinskt men på grund av en skada, kan du ansöka om ersättning hos oss genom att sända oss ett läkarutlåtande E med statusbeskrivning av skadan av den behandlande läkaren. Du kan ansöka om ersättning för bestående men tidigast ett år efter olyckfallet.

Som vårdkostnader vid olycksfall ersätts nödvändiga undersökningar och vård som har ordinerats av läkare. Vårdkostnader ersätts högst till ett belopp som motsvarar det gällande försäkringsbeloppet vid tidpunkten för olycksfallet.

Som vård vid olycksfall ersätts till exempel

  • läkarordinerade läkemedel samt vård- och undersökningskostnader,
  • sjukhusets vårddygnsavgifter,
  • skäliga kostnader för resor till och från vård och undersökningar,
  • kostnader för nödvändig fysikalisk vård ordinerad av läkare efter operation och gipsning av en skada som har orsakats av ett olycksfall, dock högst en vårdperiod med 15 vårdtillfällen per olycksfall,
  • dessutom ersätts kostnader för reparation av glasögon, skyddshjälm, hörapparat och tandprotes som varit i bruk och gått sönder i samband med ett olycksfall som krävt läkarvård, eller anskaffningskostnader upp till 500 euro för motsvarande föremål.

Du kan uppge kostnaderna för ett olycksfall och/eller vård i anslutning till ett olycksfall som du själv eller ditt minderåriga barn råkat ut för. Anmäl en ny skada eller nya kostnader som gäller skadan genom att logga in i tjänsten Mina försäkringar.

Kom ihåg att ta med dig FPA-kortet då du besöker läkare eller apotek. På så sätt kan FPA-ersättningen ofta dras av redan på läkarstationen eller apoteket. Om FPA-ersättningen inte har dragits av från kostnaderna, ska du ansöka om ersättning enligt sjukförsäkringslagen från FPA innan du ansöker om ersättning från olycksfallsförsäkringen. FPA-ersättningen ska ansökas senast inom sex månader efter att kostnaderna uppkommit.

Olycksfallsförsäkringen gäller även utomlands i sex månader från det att resan påbörjats. Observera dock att olycksfallsförsäkringen ensam inte är ett tillräckligt skydd när du reser. Den innefattar begränsningar av ersättningsbeloppen och ersätter till exempel inte insjuknande på resa, avbokning eller avbrott av resa och inte heller försening från resa.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7