Hoppa till innehåll

Försäkring för din motorbåt

Sparbankens försäkringars båtförsäkring skyddar motorbåten

Båtförsäkring

Båtlivet ska vara avkopplande. Du ska inte behöva bekymra dig om vem som betalar vid ett eventuellt haveri, om olyckan är framme. Därför finns det en försäkring för din båt. Du kan inkludera olika egenskaper i försäkringen. Du är själv expert på vilka egenskaper som är nödvändiga. Läs mer om våra alternativ, fundera noggrant över vilken försäkring du behöver och låt vår webbservice sköta resten.

Båtförsäkringen hos Sparbankens försäkringar beviljas för motorbåtar i privat bruk. Vi vill att båtförsäkringen ska vara så klar och entydig som möjligt, och därför gäller den året runt, det vill säga du kan använda din båt alltid då du själv vill.

Var gäller båtförsäkringen?

Båtförsäkringen hos Sparbankens försäkringar gäller:

 • på Finlands och Sveriges vattendrag och territorialvatten samt vid förvaring och transport av båten i dessa två länder,
 • på Östersjön och i dess vikar,
 • på Saima kanal.

Båtförsäkringens skydd

Båtförsäkringens skydd
Skydd
XL
S
Ingår i XL försäkringspaketet.

Kollisionsskyddet ersätter plötsliga och oförutsedda sakskador som skett på båten till sjöss och som orsakats av en yttre händelse. Orsaken till skadan ska vara:

 • grundstötning,
 • grundkänning eller
 • kollision med ett fast eller rörligt föremål.
Ingår i XL försäkringspaketet.
Ingår i XL försäkringspaketet.

Stormskyddet ersätter sakskada som orsakats den försäkrade båten till följd av storm eller exceptionella väderfenomen, såsom oväder eller tromber.

Ingår i XL försäkringspaketet.
Ingår i alla försäkringspaket.

Brandskyddet ersätter en direkt sakskada som orsakats av eld som kommit lös eller direkt blixtnedslag som mekaniskt söndrar föremålet.

Ingår i alla försäkringspaket.
Ingår i alla försäkringspaket.
Ingår i alla försäkringspaket.

Stöld- och skadegörelseskyddet ersätter sakskada till följd av

 • stöld,
 • skadegörelse (skada som en utomstående har orsakat uppsåtligen),
 • olovlig användning eller försök därtill eller
 • inbrott (någon bryter sig in i en låst båt eller ett utrymme i båten).
Ingår i alla försäkringspaket.
Ingår i alla försäkringspaket.
Ingår i alla försäkringspaket.

Transport- och dockningsskyddet ersätter sakskada som sker vid sjösättning eller upptagning av båten, under dockning eller transport.

Ingår i alla försäkringspaket.
Ingår i alla försäkringspaket.
Ingår i alla försäkringspaket.

Ansvarsförsäkring är avsedd för situationer då du orsakat skada på någon annan båt än din egen.

Ingår i alla försäkringspaket.
Ingår i alla försäkringspaket.

Vilka skador täcker båtförsäkringen?

Båtförsäkringen täcker skador som drabbar den försäkrade båten, motorn och utrustningen i anslutning till båten. Båtförsäkringen innehåller också en ansvarsförsäkring som ersätter skador som du orsakat utomstående.

Med en båtförsäkring försäkrar du förutom båten även:

 • förvaringsvagga, presenning för vinterförvar samt docknings- och förvaringsutrusning upp till ett värde på sammanlagt 1 000 euro,
 • fast installerade spöhållare,
 • reservdelar och verktyg som förvaras i båten, upp till ett värde på högst 500 euro,
 • elektronisk och optisk utrustning som används i vattentrafik upp till ett värde på sammanlagt högst 1 000 euro om utrustningen är fast monterad eller kopplad till monteringsställningar avsedda för denna,
 • släpjolle med en längd på högst 4 meter samt hjälpmotor med högst 10 hästkrafter avsedd för båten, om denna antecknats separat i försäkringsbrevet.

Utombordsmotor omfattas av försäkringen endast om den antecknats separat i försäkringsbrevet.

Båtens försäkringsbelopp

Båtens försäkringsbelopp är gängse värde för båten, dess motor och all utrustning. Försäkringsbeloppet är samtidigt maximiersättningen. Om din båt är försäkrad till ett värde som överstiger gängse värde, betalas ersättning högst för båtens gängse värde.

Ansvarsförsäkring för båt

I båtförsäkringen ingår alltid en ansvarsförsäkring

Till båtförsäkringen hos Sparbankens försäkringar hör alltid en ansvarsförsäkring. Den är avsedd för situationer då du orsakat skada på någon annan båt än din egen. Ansvarsförsäkringen ersätter sådana person- och egendomsskador som du enligt lag bär ansvaret för och är skyldig att ersätta och som orsakats med en försäkrad båt. Skadan ska vara plötslig och oförutsedd.

Försäkringen omfattar den försäkrade båtens ägare, innehavare och den person som framför båten med ägarens eller innehavarens tillstånd.

Giltighetsområde och omfattning

Ansvarsförsäkringen gäller i Norden samt på Östersjön och i dess vikar. Självrisken är 200 euro.

Maximiersättningen är 250 000 euro per skadefall vid egendomsskador och 500 000 euro per skadefall vid personskador. Flera skador som har uppstått av samma orsak anses vara ett skadefall. I alla försäkringsfall avdras den i försäkringsbrevet antecknade självrisken från skadebeloppet som ska ersättas.

Venevakuutuksesta usein kysyttyä