Säkert på vägen med bilförsäkring

Sparbankens försäkringars bilförsäkring ger heltäckande skydd och rejäl bonus

Bilförsäkring

Bilförsäkringen består av en trafikförsäkring och en kaskoförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som är i trafik och täcker de skador du orsakar andra bilar och personer i trafiken. Trafikförsäkringen täcker dock inte skadorna på din egen bil. Därför finns kaskoförsäkringen.

På en resa kan det uppkomma skador som inte täcks av trafikförsäkringen: ett däck kan gå sönder eller det kan ske en krock på någon parkeringsplats. Kaskoförsäkringen ger ett mer omfattande skydd än trafikförsäkringen och du kan fokusera på det viktigaste – att köra tryggt. Läs mer, fundera över vilken försäkring du behöver och låt vår webbservice sköta resten!

Bilförsäkring

Skydd
XL
L
S

Däckskyddet ersätter reparation av däck som gått sönder plötsligt och oförutsett, eller ett nytt däck om däcket inte kan repareras. För att ett däck ska kunna ersättas får däcket vara högst två år gammalt räknat från inköpsdagen, och spårdjupet ska vara minst fyra millimeter.

Kontinuitetsskyddet vid resa betalar ersättning under dagar som ditt fordon repareras på grund av någon annan ersättningsbar skada. Ersättningen betalas antingen i form av hyrd bil upp till klass C i ditt fordons ställe eller i form av en dagersättning på 50 euro. Ersättning betalas i högst 30 dagar. Dessutom ersätter skyddet avbrott i resa på grund av tekniska fel. Om ditt fordon inte är i kördugligt skick på grund av ett tekniskt fel, betalas ersättning för högst fem dagar och ersättning kommer endast att betalas genom att hyra upp till en C-storlek bil.

Parkeringsskyddet ersätter skador som ett annat fordon orsakat på ditt parkerade fordon, då det skadevållande fordonet inte är känt.

Du kan söka om ersättning ur inlösningsskyddet, om fordonet inte kan repareras på grund av en skada. Du får ett nytt motsvarande fordon om bilen var ny då du köpte den och det skadade fordonet är högst 3 år gammalt och har körts högst 60 000 kilometer. Om det skadade fordonet är äldre eller har körts mer än 60 000 kilometer, höjs inlösningsersättningen med 30 procent. Ersättningen är högst lika stor som ett nytt motsvarande fordon skulle kosta.

Finansieringsskyddet ersätter ägaren av fordonet kapitalet av en återstående icke förfallen skuld, om det fordon som anskaffats genom finansiering måste lösas in. Ersättningen kan sänkas till exempel om säkerhetsföreskrifterna har försummats. Finansieringsskyddet gäller endast fordon som anskaffats genom avbetalnings- och finansieringsavtal (även finansieringsleasingavtal).

Naturskadeskyddet ersätter sakskador som har orsakats av ett särskilt naturfenomen, såsom stormvind, hagelskur eller skada på bilen som orsakats av att ett träd fallit över bilen på grund av kraftig vind.

Glasskyddet ersätter skada till följd av ett direkt yttre slag eller en träff mot bilens vindruta, sidoruta eller bakruta. Skadan ersätts genom reparation eller byte av rutan. Om den skadade rutan inte behöver bytas ut, utan kan repareras, uppbärs ingen självrisk.

Kollisionsskyddet ersätter skador som uppstått till följd av kollision, dikeskörning eller annan motsvarande händelse.

Ansvarsskyddet ersätter egendoms- och personskador, som du med det fordon som du försäkrat orsakat utomstående i ett gröna kortet-avtalsland utanför EES-området, och som du personligen är ersättningsskyldig för och som inte ersätts utifrån trafikförsäkringen eller någon annan försäkring. Maximiersättningen är 250 000 euro vid egendomsskador och 500 000 euro vid personskador.

Rättsskyddet ersätter dina advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottsmål som hänför sig till ägande, innehav och framförande av fordonet. Maximiersättningen är 10 000 euro per skadefall. Självrisken är lika stor som den grundsjälvrisk du valt, men minst 20 procent av kostnaderna.

Bogseringsskyddet ersätter bogsering av det fordon som du försäkrat, och som är nyare än 20 år, till närmaste reparationsverkstad, om körningen avbryts till följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadats. I stället för bogseringskostnaderna kan ersättning betalas för kostnaderna för arbete som utförs på skadeplatsen och som gör att din resa kan fortsätta (t.ex. arbete som utförs av Bilförbundets vägservice). Reservdelar som använts i arbetet ersätts dock inte. Dessutom ersätter bogseringsskyddet kostnader för upp till sammanlagt 500 euro för passagerarnas hemresa och extra kostnader för att hämta fordonet tillbaka till hemorten. Bogseringsskyddet gäller till utgången av den försäkringsperiod under vilken det har gått 20 år från den första dagen då fordonet togs i bruk.

Skadegörelseskyddet ersätter skada som uppsåtligen orsakats ditt fordon. Skador ska polisanmälas. Skadegörelseskyddet ersätter inte skada som orsakats av ett annat fordon.

Djurkollisionsskyddet ersätter skada som uppstått till följd av en kollision med ett djur.

Stöldskyddet ersätter skador som orsakats till följd av olovlig användning, stöld, bruksstöld eller försök till dessa. För att en skada ska kunna ersättas, ska ditt fordon vara låst och skyddat i enlighet med försäkringsvillkoren. Skador ska polisanmälas.

Brandskyddet ersätter oförutsedd och plötslig sakskada som orsakats av en blixt som slagit ned direkt i fordonet eller eld som kommit lös. Brandskyddet ersätter inte skador som har orsakats av överhettning eller kortslutning.

Trafikförsäkringen är lagstadgad och alla registrerade bilar som används i trafik ska ha en trafikförsäkring. Alla bilförsäkringar hos Sparbankens försäkringar innehåller en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker alla personskador som inträffar i trafiken samt den oskyldiga motpartens egendomsskador. Läs mer om trafikförsäkringen.

Vilken slags bilförsäkring är lämplig för din bil?

Bilförsäkring med XL-kaskoförsäkring

Vårt största bilförsäkringspaket erbjuder det mest omfattande skyddet för din bil. XL-kaskoförsäkringen är särskilt lämplig för nya bilar och bilar som är några år gamla. I XL-kaskoförsäkringen ingår alla skydd som hör till andra bilförsäkringar hos Sparbankens försäkringar.

Dessutom får du följande:

  • Din resa fortsätter till exempel med hyrbil, om bilen måste repareras på grund av en annan ersättningsbar skada.
  • Parkeringsskyddet ger dig skydd om någon stöter till din parkerade bil på en parkeringsplats – utan att du förlorar bonus.
  • Däckskyddet är ett unikt skydd som ersätter reparation av ett däck eller ett nytt däck om det har gått sönder plötsligt och oförutsett.
  • Med inlösningsskyddet kan du få bättre ersättningar vid en inlösning.

Bilförsäkring med L-kaskoförsäkring

Om du har en ganska ny bil, rekommenderar vi en bilförsäkring med L-kaskoförsäkring. I L-kaskoförsäkringen ingår alla skydd som hör till S-kaskoförsäkringen och dessutom glasskydd, kollisionsskydd och naturskadeskydd.

  • Glasskyddet är viktigt om du kör mycket, eftersom stenar och dubbar ofta träffar vindrutan.
  • Kollisionsskyddet ersätter skador på din bil, till exempel om du kolliderar eller kör av vägen.
  • Naturskadeskyddet försäkrar bilen till exempel mot kraftiga hagelskurar eller stormvind.

Bilförsäkring med S-kaskoförsäkring

S-kaskoförsäkring är en förmånlig bilförsäkring för äldre bilar. Den innehåller till exempel bogseringsskydd och djurkollisionsskydd.

  • Bogseringsskyddet ersätter bogsering av bilen till en reparationsverkstad, om körningen avbryts till följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadas.
  • Om du kolliderar med ett djur, täcker djurkollisionsskyddet skadorna på din bil.

Vanliga frågor om bilförsäkringen

Trafikförsäkringen är lagstadgad, det vill säga den är en obligatorisk försäkring för alla fordon som används i trafik, även för oregistrerade fordon som en terränghjuling. Trafikförsäkringen täcker personskador i trafiken och motpartens egendomsskador.

Kaskoförsäkringen är frivillig, men vi rekommenderar att du tecknar en sådan för alla registrerade fordon. Kaskoförsäkringen täcker plötsliga och oförutsedda skador på ditt eget fordon, enligt den omfattning du väljer på kaskoförsäkringen. Du kan välja mellan S-, L- och XL-kaskoförsäkring beroende på fordonets typ och ålder.

Det är inte möjligt att bara teckna en kaskoförsäkring. Alla kaskoförsäkringspaket hos Sparbankens försäkringar innehåller också alltid en trafikförsäkring.

Alla fordon som används i trafik och som kräver registrering behöver en lagstadgad trafikförsäkring. Även oregistrerade fordon, såsom motocrosscyklar behöver en trafikförsäkring. Du kan också välja en frivillig kaskoförsäkring för ditt registrerade fordon. Kaskoförsäkringen täcker skadorna på ditt eget fordon.

Mer detaljerade uppgifter om kaskoförsäkringarna och innehållet i delskydden finns i produktfakta.

Den maximala bonusen för trafikförsäkringen hos Sparbankens försäkringar är 83 procent och startbonus utan tidigare skadehistorik är 40 procent. Det som är nytt är att bonusen är personlig, i stället för den tidigare fordonsspecifika bonusen. Med andra ord kan du få samma bonus för alla bilar som du försäkrar.

Bonusreformen gäller också motorcyklar, dvs. den som äger flera motorcyklar kan på motsvarande sätt få samma bonus för alla motorcyklar som den personen försäkrar. Bilar och motorcyklar har dock egna bonussystem och därför kan inte deras bonus kombineras.

Maximal bonus på trafikförsäkringen är möjlig efter 11 skadefria år. Det lönar sig att komma ihåg att man måste använda bilen i trafik minst 120 dagar per år, för att få bonus. På motsvarande sätt ska motorcyklar användas i trafik 90 dagar per år.

Bonusen sänker premien på din trafikförsäkring. Den maximala bonusen för din nya försäkring kan vara upp till 83 procent. Om du saknar skadehistorik är startbonus för en ny försäkring 40 procent.

Bonusen och skadehistoriken gäller för bilar och motorcyklar, med undantag för museifordon. Uppgifter om skadehistoriken för bilar och motorcyklar kan inte flyttas mellan olika fordonstyper.

Trafikförsäkringens bonus fastställs utifrån uppgifterna om försäkrings- och skadehistorik som används av försäkringsbolagen. Bonusprocenten fastställs utifrån skadorna och giltighetstiden för försäkringstagarens alla bil- eller motorcykelförsäkringar. Uppgifterna erhålls automatiskt från alla finländska försäkringsbolag.

Trafikförsäkringens bonus är personlig och kan inte överföras till en annan person eller ett annat fordon. Du får samma startbonus för alla bilar som du försäkrar hos Sparbankens försäkringar.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7