Hoppa till innehåll

Säkert på vägen med bilförsäkring

Sparbankens försäkringars bilförsäkring ger heltäckande skydd och rejäl bonus

Bilförsäkring

Bilförsäkringen består av en trafikförsäkring och en kaskoförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som är i trafik och täcker de skador du orsakar andra bilar och personer i trafiken. Trafikförsäkringen täcker dock inte skadorna på din egen bil. Därför finns kaskoförsäkringen.

På en resa kan det uppkomma skador som inte täcks av trafikförsäkringen: ett däck kan gå sönder eller det kan ske en krock på någon parkeringsplats. Kaskoförsäkringen ger ett mer omfattande skydd än trafikförsäkringen och du kan fokusera på det viktigaste – att köra tryggt. Läs mer, fundera över vilken försäkring du behöver och låt vår webbservice sköta resten!

Bilförsäkring

Bilförsäkring
Skydd
XL
L
S
Ingår i XL kasko.

Däckskyddet ersätter reparationen av ett däck som oväntat och plötsligt har skadats eller ett nytt däck om det gamla inte kan repareras. Däcket som ersätts får vara högst två år gammalt räknat från inköpsdagen, och mönsterdjupet ska vara minst 4 mm.

Ingår i XL kasko.
Ingår i XL kasko.

Fortsatt resa ersätts för de dagar då ditt fordon repareras på grund av någon annan skada som ersätts ur försäkringen. Ersättningen betalas antingen i form av hyra för en bil i klassen C i stället för din bil eller genom att betala en dagsersättning på 50 euro. Ersättning betalas för högst 30 dagar.

Om din resa avbryts på grund av ett tekniskt fel får du ersättning för högst fem dagar och endast genom att i stället hyra en bil i klassen C.

Ingår i XL kasko.
Ingår i XL kasko.

Parkeringsskyddet ersätter skador som ett annat fordon orsakat på ditt parkerade fordon, då det skadevållande fordonet inte är känt.

Ingår i XL kasko.
Ingår i XL kasko.

Inlösningsskyddet ersätter en skada om ditt fordon inte repareras på grund av skadan och i stället löses in. Som ersättning betalas ett nytt motsvarande fordon i stället för det skadade eller så höjs inlösningsersättningen med 30 procent. Du får ett nytt fordon om det skadade fordonet är högst tre år gammalt, har körts högst 60 000 km, reparationskostnaderna överskrider 50 procent av fordonets nyanskaffningspris och fordonet var nytt när du köpte det.

Om de ovan nämnda förutsättningarna för inlösning av en ny bil inte uppfylls, inlöses fordonet till det gängse värde fordonet hade omedelbart före skadan förhöjt med 30 procent, om de uppskattade reparationskostnaderna är över 60 procent av det gängse värdet. Ersättningen är högst fordonets gängse värde vid anskaffningstidpunkten.

Ingår i XL kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.

Finansieringsskyddet ersätter skador som fordonets ägare har åsamkats till följd av att fordonet har skadats eller blivit stulet, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag.

Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.

Naturskadeskyddet ersätter sakskador som har orsakats av ett särskilt naturfenomen, såsom stormvind, hagelskur eller skada på bilen som orsakats av att ett träd fallit över bilen på grund av kraftig vind.

Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.

Glasskyddet ersätter skada till följd av ett direkt yttre slag eller en träff mot bilens vindruta, sidoruta eller bakruta. Skadan ersätts genom reparation eller byte av rutan.

Självrisken för glasskydd är 0 euro om glaset inte byts ut, utan enbart repareras. Vid byte av glas dras en självrisk på 150 € av från ersättningen om glaset byts ut av en av våra reparationspartners, annars är självrisken 250 €.

Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.

Kollisionsskyddet ersätter en sakskada som har åsamkats fordonet till följd av en plötslig och oförutsedd yttre händelse, till exempel kollision, dikeskörning, vältning av fordonet eller någon annan motsvarande händelse. Kollisionsskyddet ersätter även skador på batteriuppsättningen i el- eller hybridbilar i de ovan nämnda situationerna.

Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Ansvarsskyddet för utlandet ersätter egendoms- eller personskador som fordonets ägare, innehavare eller förare har åsamkat någonannan i trafik utomlands och som han eller hon är personligen ersättningsskyldig för, om skadorna inte ersätts av trafikförsäkringen eller andra försäkringar.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Rättsskyddet ersätter dina advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål som rör ägande, framförande och innehav av fordonet. Självrisken är 20 procent av kostnaderna, men minst lika stor som den grundsjälvrisk du har valt.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Bogseringsskyddet ersätter bogsering av det fordon som du har försäkrat till närmaste reparationsverkstad, om resan avbryts till följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadats. XL-kasko bogseringsskyddet ersätter även bogsering av helelbilar till närmaste laddningsställe. I stället för bogseringskostnaderna kan ersättning betalas för kostnaderna för arbete som utförs på skadeplatsen och som gör att din resa kan fortsätta. Reservdelar som har använts i arbetet ersätts dock inte.

Försäkringen ersätter även kostnaderna för passagerarnas hemresa och extra kostnader för att hämta hem fordonet till hemorten.

Bogseringsskydde har ingen självrisk ifall du beställer bogsering via vår bogseringstjänst. Ifall du använder någon annan bogseringtjäns avdrags en självrisk på 50 euro av från ersättningen.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Skadegörelseskyddet ersätter skada som uppsåtligen orsakats ditt fordon. Skador ska polisanmälas. Skadegörelseskyddet ersätter inte skada som orsakats av ett annat fordon.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Djurkollisionsskyddet ersätter skador som har uppstått till följd av en kollision med ett djur. Skador till följd av väjning för djur ersätts ur kollisionsskyddet.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Stöldskyddet ersätter skador som orsakats till följd av olovlig användning, stöld, bruksstöld eller försök till dessa. För att en skada ska kunna ersättas, ska ditt fordon vara låst och skyddat i enlighet med försäkringsvillkoren. Skador ska polisanmälas.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Brandskyddet ersätter oförutsedd och plötslig sakskada som orsakats av en blixt som slagit ned direkt i fordonet eller eld som kommit lös. Brandskyddet ersätter inte skador som har orsakats av överhettning eller kortslutning.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Trafikförsäkringen är lagstadgad och alla registrerade bilar som används i trafik ska ha en trafikförsäkring. Alla bilförsäkringar hos Sparbankens försäkringar innehåller en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker alla personskador som inträffar i trafiken samt den oskyldiga motpartens egendomsskador. Läs mer om trafikförsäkringen.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Vilken slags bilförsäkring är lämplig för din bil?

Bilförsäkring med XL-kaskoförsäkring

Vårt största bilförsäkringspaket erbjuder det mest omfattande skyddet för din bil. XL-kaskoförsäkringen är särskilt lämplig för nya bilar och bilar som är några år gamla. I XL-kaskoförsäkringen ingår alla skydd som hör till andra bilförsäkringar hos Sparbankens försäkringar.

Dessutom får du följande:

  • Din resa fortsätter till exempel med hyrbil, om bilen måste repareras på grund av en annan ersättningsbar skada.
  • Parkeringsskyddet ger dig skydd om någon stöter till din parkerade bil på en parkeringsplats – utan att du förlorar bonus.
  • Däckskyddet är ett unikt skydd som ersätter reparation av ett däck eller ett nytt däck om det har gått sönder plötsligt och oförutsett.
  • Med inlösningsskyddet kan du få bättre ersättningar vid en inlösning.

Bilförsäkring med L-kaskoförsäkring

Om du har en ganska ny bil, rekommenderar vi en bilförsäkring med L-kaskoförsäkring. I L-kaskoförsäkringen ingår alla skydd som hör till S-kaskoförsäkringen och dessutom glasskydd, kollisionsskydd och naturskadeskydd.

  • Glasskyddet är viktigt om du kör mycket, eftersom stenar och dubbar ofta träffar vindrutan.
  • Kollisionsskyddet ersätter skador på din bil, till exempel om du kolliderar eller kör av vägen.
  • Naturskadeskyddet försäkrar bilen till exempel mot kraftiga hagelskurar eller stormvind.

Bilförsäkring med S-kaskoförsäkring

S-kaskoförsäkring är en förmånlig bilförsäkring för äldre bilar. Den innehåller till exempel bogseringsskydd och djurkollisionsskydd.

  • Bogseringsskyddet ersätter bogsering av bilen till en reparationsverkstad, om körningen avbryts till följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadas.
  • Om du kolliderar med ett djur, täcker djurkollisionsskyddet skadorna på din bil.

Vanliga frågor om bilförsäkringen