Med kaskoförsäkring skyddar du ditt fordon

Tack vare kaskoförsäkringen försäkrar du dig om ett heltäckande skydd för ditt fordon i alla situationer, eftersom den täcker plötsliga och oförutsedda skador, såsom skador till följd av utkörning.

Kaskoförsäkring

Vad är en kaskoförsäkring?

Trafikförsäkringen täcker inte egendomsskador på fordonet för den som är skyldig till en trafikskada. Sådana skador ersätts utifrån kaskoförsäkringen. Tack vare kaskoförsäkringen försäkrar du dig om ett heltäckande skydd för ditt fordon i alla situationer, eftersom den också täcker andra plötsliga och oförutsedda skador, såsom skador till följd av utkörning, brand, stöld eller skadegörelse.

Kaskoförsäkringen gäller utomlands under en högst 30 dagar lång oavbruten resa i hela Europa och länder som hör till gröna kort-systemet, förutom:

 • i geografiska regioner i Ryssland som inte hör till Europa,
 • Vitryssland, Ukraina, Albanien, Kosovo, Serbien, Moldavien, Iran, Israel, Marocko, Bulgarien, Rumänien, Tunisien och Turkiet.

Självrisken per skadefall är alltid högre vid skador i utlandet.

Vad omfattar kaskoförsäkringen?

Med Sparbankens försäkringars kaskoförsäkring kan du försäkra ditt fordon och fast installerad utrustning som väsentligen hör till användningen av fordonet. Dessutom omfattar kaskoförsäkringen däck (sommar- och vinterdäck, en serie av båda), takräcke och takbox, även om de inte är installerade i bilen.

Kaskoförsäkringen omfattar inte:

 • utrustning avsedd för tävlingsbruk och inte heller ändringsarbeten i fordonet
 • specialmålning eller tejper
 • utrustning eller anordningar som strider mot tillverkarens eller myndigheternas föreskrifter
 • mobiltelefoner
 • bränsle.

AV-utrustning som installerats i efterhand är försäkrad endast i bilar.

Det finns tre olika storlekar på kaskoförsäkringen, S, L och XL

Hos Sparbankens försäkringar kan du välja tre nivåer på kaskoförsäkringen: S, L och XL. I ditt fordons försäkring ingår alltid både önskad kaskoförsäkring och trafikförsäkring. Om ditt fordon har anskaffats genom finansiering, innefattar L- och XL-kaskoförsäkringarna även en finansförsäkring.

 • Vi beviljar XL-kaskoförsäkring för alla högst 10 år gamla person- och skåpbilar.
 • Vi beviljar L-kaskoförsäkring för fordon som är högst 20 år gamla.
 • Vi beviljar S-kaskoförsäkring för fordon som är högst 40 år gamla.

I tabellen nedan ser du vad varje kaskoförsäkring ersätter och vilka skydd som finns att tillgå för olika fordon.

Bilförsäkring

Skydd
XL
L
S

Däckskyddet ersätter reparation av däck som gått sönder plötsligt och oförutsett, eller ett nytt däck om däcket inte kan repareras. För att ett däck ska kunna ersättas får däcket vara högst två år gammalt räknat från inköpsdagen, och spårdjupet ska vara minst fyra millimeter.

Kontinuitetsskyddet vid resa betalar ersättning under dagar som ditt fordon repareras på grund av någon annan ersättningsbar skada. Ersättningen betalas antingen i form av hyrd bil upp till klass C i ditt fordons ställe eller i form av en dagersättning på 50 euro. Ersättning betalas i högst 30 dagar. Dessutom ersätter skyddet avbrott i resa på grund av tekniska fel. Om ditt fordon inte är i kördugligt skick på grund av ett tekniskt fel, betalas ersättning för högst fem dagar och ersättning kommer endast att betalas genom att hyra upp till en C-storlek bil.

Parkeringsskyddet ersätter skador som ett annat fordon orsakat på ditt parkerade fordon, då det skadevållande fordonet inte är känt.

Du kan söka om ersättning ur inlösningsskyddet, om fordonet inte kan repareras på grund av en skada. Du får ett nytt motsvarande fordon om bilen var ny då du köpte den och det skadade fordonet är högst 3 år gammalt och har körts högst 60 000 kilometer. Om det skadade fordonet är äldre eller har körts mer än 60 000 kilometer, höjs inlösningsersättningen med 30 procent. Ersättningen är högst lika stor som ett nytt motsvarande fordon skulle kosta.

Finansieringsskyddet ersätter ägaren av fordonet kapitalet av en återstående icke förfallen skuld, om det fordon som anskaffats genom finansiering måste lösas in. Ersättningen kan sänkas till exempel om säkerhetsföreskrifterna har försummats. Finansieringsskyddet gäller endast fordon som anskaffats genom avbetalnings- och finansieringsavtal (även finansieringsleasingavtal).

Naturskadeskyddet ersätter sakskador som har orsakats av ett särskilt naturfenomen, såsom stormvind, hagelskur eller skada på bilen som orsakats av att ett träd fallit över bilen på grund av kraftig vind.

Glasskyddet ersätter skada till följd av ett direkt yttre slag eller en träff mot bilens vindruta, sidoruta eller bakruta. Skadan ersätts genom reparation eller byte av rutan. Om den skadade rutan inte behöver bytas ut, utan kan repareras, uppbärs ingen självrisk.

Kollisionsskyddet ersätter skador som uppstått till följd av kollision, dikeskörning eller annan motsvarande händelse.

Ansvarsskyddet ersätter egendoms- och personskador, som du med det fordon som du försäkrat orsakat utomstående i ett gröna kortet-avtalsland utanför EES-området, och som du personligen är ersättningsskyldig för och som inte ersätts utifrån trafikförsäkringen eller någon annan försäkring. Maximiersättningen är 250 000 euro vid egendomsskador och 500 000 euro vid personskador.

Rättsskyddet ersätter dina advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottsmål som hänför sig till ägande, innehav och framförande av fordonet. Maximiersättningen är 10 000 euro per skadefall. Självrisken är lika stor som den grundsjälvrisk du valt, men minst 20 procent av kostnaderna.

Bogseringsskyddet ersätter bogsering av det fordon som du försäkrat, och som är nyare än 20 år, till närmaste reparationsverkstad, om körningen avbryts till följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadats. I stället för bogseringskostnaderna kan ersättning betalas för kostnaderna för arbete som utförs på skadeplatsen och som gör att din resa kan fortsätta (t.ex. arbete som utförs av Bilförbundets vägservice). Reservdelar som använts i arbetet ersätts dock inte. Dessutom ersätter bogseringsskyddet kostnader för upp till sammanlagt 500 euro för passagerarnas hemresa och extra kostnader för att hämta fordonet tillbaka till hemorten. Bogseringsskyddet gäller till utgången av den försäkringsperiod under vilken det har gått 20 år från den första dagen då fordonet togs i bruk.

Skadegörelseskyddet ersätter skada som uppsåtligen orsakats ditt fordon. Skador ska polisanmälas. Skadegörelseskyddet ersätter inte skada som orsakats av ett annat fordon.

Djurkollisionsskyddet ersätter skada som uppstått till följd av en kollision med ett djur.

Stöldskyddet ersätter skador som orsakats till följd av olovlig användning, stöld, bruksstöld eller försök till dessa. För att en skada ska kunna ersättas, ska ditt fordon vara låst och skyddat i enlighet med försäkringsvillkoren. Skador ska polisanmälas.

Brandskyddet ersätter oförutsedd och plötslig sakskada som orsakats av en blixt som slagit ned direkt i fordonet eller eld som kommit lös. Brandskyddet ersätter inte skador som har orsakats av överhettning eller kortslutning.

Trafikförsäkringen är lagstadgad och alla registrerade bilar som används i trafik ska ha en trafikförsäkring. Alla bilförsäkringar hos Sparbankens försäkringar innehåller en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker alla personskador som inträffar i trafiken samt den oskyldiga motpartens egendomsskador. Läs mer om trafikförsäkringen.

Kaskoförsäkringens självrisk

Du kan välja en sådan självrisk som du anser vara lämpligast för din försäkring. Självrisken gäller bara kaskoskador, inte trafikförsäkringen. Självrisken är den andel av skadan som du själv ska betala. Du kan välja självrisk i XL- och L-kaskoförsäkringarna. Du kan välja ett av alternativen 200, 300, 500, 1 000 eller 2 000 euro. Självrisken i S-kaskoförsäkringen är alltid 200 euro.

Självrisken för glasskyddet är 0 euro om rutan inte behöver bytas vid en skada, dvs. om den kan repareras. Om rutan byts, är självrisken 150 euro. Självrisken för däckskyddet fungerar på samma sätt, dvs. om däcket repareras, avdras inte självrisken. Annars är självrisken 50 euro. Det finns ingen självrisk för bogseringsskyddet eller kontinuitetsskyddet.

Vad kostar kaskoförsäkringen?

Premien för kaskoförsäkringen bestäms bland annat utifrån följande uppgifter om fordonet och dess innehavare:

 • den valda nivån för kaskoförsäkringen
 • fordonstyp
 • märke
 • cylindervolym
 • vikt
 • prestanda
 • fordonets ålder
 • försäkringstagarens ålder
 • försäkringstagarens hemort
 • bonus
 • självrisk.

Du får premieåterbäring på kaskoförsäkringen för bilar och motorcyklar under den tid som bilen eller motorcykeln är avställd. I fråga om övriga fordon har den säsongsrelaterade användningen redan beaktats i premien.

Under avställningstiden gäller alltid skydd enligt S-kaskoförsäkringen. I fråga om de skydd som hör till L- och XL-kaskoförsäkringen gäller också naturskadeskyddet, inlösningsskyddet och finansieringsskyddet.

Bonus för kaskoförsäkringen

Du kan få till och med 70 procent i startbonus på din nya kaskoförsäkring. Bonusen minskar med 20 procentenheter om ersättning betalas från kollisionsskyddet. Bonusen stiger med 10 procentenheter efter varje försäkringsperiod under vilken fordonet varit i bruk i minst 120 dagar (motorcyklar: 90 dagar) och inga skador ersatts från försäkringen.

Vanliga frågor om kaskoförsäkringen

Alla fordon som används i trafik och som kräver registrering behöver en lagstadgad trafikförsäkring. Även oregistrerade fordon, såsom motocrosscyklar behöver en trafikförsäkring. Du kan också välja en frivillig kaskoförsäkring för ditt registrerade fordon. Kaskoförsäkringen täcker skadorna på ditt eget fordon.

Mer detaljerade uppgifter om kaskoförsäkringarna och innehållet i delskydden finns i produktfakta.

Trafik- och kaskoförsäkringen upphör alltid på överlåtelsedagen, då fordonet byter ägare. Den nya ägaren är skyldig att försäkra och registrera fordonet inom sju dagar efter överlåtelsedagen. Din försäkring för fordonet upphör då den nya ägaren har registrerat fordonet i sitt namn.

Kom ihåg att alltid uppgöra ett vederbörligt köpebrev då du säljer ditt fordon. Om den nya ägaren inte har försäkrat eller registrerat fordonet inom sju dagar efter överlåtelsedagen, kan du göra en separat överlåtelseanmälan, varvid din försäkring kan upphöra på basis av överlåtelseanmälan.

Enklast gör du en överlåtelseanmälan via den elektroniska registreringen i tjänsten Mina försäkringar. Du kan också logga in på Traficoms e-tjänst eller göra en överlåtelseanmälan på närmaste besiktningsstation med registreringstjänster. För en elektronisk överlåtelseanmälan behöver du alltid ägarens namn och personbeteckning.

Den lagstadgade trafikförsäkringen ska alltid vara giltig då fordonet används i trafik. Försäkringen upphör automatiskt om du till exempel säljer fordonet eller byter försäkringsbolag.

Den frivilliga kaskoförsäkringen kan du säga upp skriftligen via tjänsten Mina försäkringar. Du kan också själv ändra omfattningen på kaskoförsäkringens skydd på webben eller genom att ringa vår kundservice på 010 194 683 (vardagar 9–17).

Om fordonet är avställt och du inte tänker använda det, kan du säga upp försäkringen via den elektroniska registreringen i Mina försäkringar. Vi rekommenderar dock att du behåller försäkringen, bl.a. för att försäkra dig mot brand eller stöld.

En trafikförsäkring som du tecknat hos oss och som beviljats för motorfordon gäller i alla stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I de stater utanför EES som hör till gröna kort-systemet gäller trafikförsäkringen i form av en ansvarsförsäkring utifrån det gröna kortet som utfärdats av försäkringsbolaget eller utan gröna kortet, när kortet inte är nödvändigt. Vid trafikskador som inträffat i dessa stater fastställs ersättningen enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffade.

En kaskoförsäkring som du tecknat hos oss gäller i länder som hör till gröna kort-systemet, med undantag för följande länder:

 • eografiska regioner i Ryssland som inte hör till Europa,
 • Vitryssland, Ukraina, Albanien, Kosovo, Serbien, Moldavien, Iran, Israel, Marocko, Bulgarien, Rumänien, Tunisien och Turkiet.

Försäkringen gäller utomlands under en högst 30 dagar lång oavbruten resa.

Självrisken vid kaskoskador som inträffat utomlands är högre än i Finland.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7