Hoppa till innehåll

Med kaskoförsäkring skyddar du ditt fordon

Tack vare kaskoförsäkringen försäkrar du dig om ett heltäckande skydd för ditt fordon i alla situationer, eftersom den täcker plötsliga och oförutsedda skador, såsom skador till följd av utkörning.

Kaskoförsäkring

Vad är en kaskoförsäkring?

Trafikförsäkringen täcker inte egendomsskador på fordonet för den som är skyldig till en trafikskada. Sådana skador ersätts utifrån kaskoförsäkringen. Tack vare kaskoförsäkringen försäkrar du dig om ett heltäckande skydd för ditt fordon i alla situationer, eftersom den också täcker andra plötsliga och oförutsedda skador, såsom skador till följd av utkörning, brand, stöld eller skadegörelse.

Kaskoförsäkringen gäller utomlands under en högst 30 dagar lång oavbruten resa i hela Europa och länder som hör till gröna kort-systemet, förutom:

 • Ukraina, Albanien, Kosovo, Serbien, Moldavien, Marocko, Bulgarien, Rumänien, Tunisien och Turkiet.

Självrisken per skadefall är alltid högre vid skador i utlandet.

Vad omfattar kaskoförsäkringen?

Med Sparbankens försäkringars kaskoförsäkring kan du försäkra ditt fordon och fast installerad utrustning som väsentligen hör till användningen av fordonet. Dessutom omfattar kaskoförsäkringen däck (sommar- och vinterdäck, en serie av båda), takräcke och takbox, även om de inte är installerade i bilen.

Kaskoförsäkringen omfattar inte:

 • utrustning avsedd för tävlingsbruk och inte heller ändringsarbeten i fordonet
 • specialmålning eller tejper
 • utrustning eller anordningar som strider mot tillverkarens eller myndigheternas föreskrifter
 • mobiltelefoner
 • bränsle.

AV-utrustning som installerats i efterhand är försäkrad endast i bilar.

Det finns tre olika storlekar på kaskoförsäkringen, S, L och XL

Hos Sparbankens försäkringar kan du välja tre nivåer på kaskoförsäkringen: S, L och XL. I ditt fordons försäkring ingår alltid både önskad kaskoförsäkring och trafikförsäkring. Om ditt fordon har anskaffats genom finansiering, innefattar L- och XL-kaskoförsäkringarna även en finansförsäkring.

 • Vi beviljar XL-kaskoförsäkring för alla högst 10 år gamla person- och skåpbilar.
 • Vi beviljar L-kaskoförsäkring för fordon som är högst 20 år gamla.
 • Vi beviljar S-kaskoförsäkring för fordon som är högst 40 år gamla.

I tabellen nedan ser du vad varje kaskoförsäkring ersätter och vilka skydd som finns att tillgå för olika fordon.

Bilförsäkring

Bilförsäkring
Skydd
XL
L
S
Ingår i XL kasko.

Däckskyddet ersätter reparationen av ett däck som oväntat och plötsligt har skadats eller ett nytt däck om det gamla inte kan repareras. Däcket som ersätts får vara högst två år gammalt räknat från inköpsdagen, och mönsterdjupet ska vara minst 4 mm.

Ingår i XL kasko.
Ingår i XL kasko.

Fortsatt resa ersätts för de dagar då ditt fordon repareras på grund av någon annan skada som ersätts ur försäkringen. Ersättningen betalas antingen i form av hyra för en bil i klassen C i stället för din bil eller genom att betala en dagsersättning på 50 euro. Ersättning betalas för högst 30 dagar.

Om din resa avbryts på grund av ett tekniskt fel får du ersättning för högst fem dagar och endast genom att i stället hyra en bil i klassen C.

Ingår i XL kasko.
Ingår i XL kasko.

Parkeringsskyddet ersätter skador som ett annat fordon orsakat på ditt parkerade fordon, då det skadevållande fordonet inte är känt.

Ingår i XL kasko.
Ingår i XL kasko.

Inlösningsskyddet ersätter en skada om ditt fordon inte repareras på grund av skadan och i stället löses in. Som ersättning betalas ett nytt motsvarande fordon i stället för det skadade eller så höjs inlösningsersättningen med 30 procent. Du får ett nytt fordon om det skadade fordonet är högst tre år gammalt, har körts högst 60 000 km, reparationskostnaderna överskrider 50 procent av fordonets nyanskaffningspris och fordonet var nytt när du köpte det.

Om de ovan nämnda förutsättningarna för inlösning av en ny bil inte uppfylls, inlöses fordonet till det gängse värde fordonet hade omedelbart före skadan förhöjt med 30 procent, om de uppskattade reparationskostnaderna är över 60 procent av det gängse värdet. Ersättningen är högst fordonets gängse värde vid anskaffningstidpunkten.

Ingår i XL kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.

Finansieringsskyddet ersätter skador som fordonets ägare har åsamkats till följd av att fordonet har skadats eller blivit stulet, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag.

Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.

Naturskadeskyddet ersätter sakskador som har orsakats av ett särskilt naturfenomen, såsom stormvind, hagelskur eller skada på bilen som orsakats av att ett träd fallit över bilen på grund av kraftig vind.

Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.

Glasskyddet ersätter skada till följd av ett direkt yttre slag eller en träff mot bilens vindruta, sidoruta eller bakruta. Skadan ersätts genom reparation eller byte av rutan.

Självrisken för glasskydd är 0 euro om glaset inte byts ut, utan enbart repareras. Vid byte av glas dras en självrisk på 150 € av från ersättningen om glaset byts ut av en av våra reparationspartners, annars är självrisken 250 €.

Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.

Kollisionsskyddet ersätter en sakskada som har åsamkats fordonet till följd av en plötslig och oförutsedd yttre händelse, till exempel kollision, dikeskörning, vältning av fordonet eller någon annan motsvarande händelse. Kollisionsskyddet ersätter även skador på batteriuppsättningen i el- eller hybridbilar i de ovan nämnda situationerna.

Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i XL kasko och L kasko.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Ansvarsskyddet för utlandet ersätter egendoms- eller personskador som fordonets ägare, innehavare eller förare har åsamkat någonannan i trafik utomlands och som han eller hon är personligen ersättningsskyldig för, om skadorna inte ersätts av trafikförsäkringen eller andra försäkringar.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Rättsskyddet ersätter dina advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål som rör ägande, framförande och innehav av fordonet. Självrisken är 20 procent av kostnaderna, men minst lika stor som den grundsjälvrisk du har valt.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Bogseringsskyddet ersätter bogsering av det fordon som du har försäkrat till närmaste reparationsverkstad, om resan avbryts till följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadats. XL-kasko bogseringsskyddet ersätter även bogsering av helelbilar till närmaste laddningsställe. I stället för bogseringskostnaderna kan ersättning betalas för kostnaderna för arbete som utförs på skadeplatsen och som gör att din resa kan fortsätta. Reservdelar som har använts i arbetet ersätts dock inte.

Försäkringen ersätter även kostnaderna för passagerarnas hemresa och extra kostnader för att hämta hem fordonet till hemorten.

Bogseringsskydde har ingen självrisk ifall du beställer bogsering via vår bogseringstjänst. Ifall du använder någon annan bogseringtjäns avdrags en självrisk på 50 euro av från ersättningen.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Skadegörelseskyddet ersätter skada som uppsåtligen orsakats ditt fordon. Skador ska polisanmälas. Skadegörelseskyddet ersätter inte skada som orsakats av ett annat fordon.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Djurkollisionsskyddet ersätter skador som har uppstått till följd av en kollision med ett djur. Skador till följd av väjning för djur ersätts ur kollisionsskyddet.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Stöldskyddet ersätter skador som orsakats till följd av olovlig användning, stöld, bruksstöld eller försök till dessa. För att en skada ska kunna ersättas, ska ditt fordon vara låst och skyddat i enlighet med försäkringsvillkoren. Skador ska polisanmälas.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Brandskyddet ersätter oförutsedd och plötslig sakskada som orsakats av en blixt som slagit ned direkt i fordonet eller eld som kommit lös. Brandskyddet ersätter inte skador som har orsakats av överhettning eller kortslutning.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Trafikförsäkringen är lagstadgad och alla registrerade bilar som används i trafik ska ha en trafikförsäkring. Alla bilförsäkringar hos Sparbankens försäkringar innehåller en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker alla personskador som inträffar i trafiken samt den oskyldiga motpartens egendomsskador. Läs mer om trafikförsäkringen.

Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.
Ingår i alla kaskoförsäkringar.

Kaskoförsäkringens självrisk

Du kan välja en sådan självrisk som du anser vara lämpligast för din försäkring. Självrisken gäller bara kaskoskador, inte trafikförsäkringen. Självrisken är den andel av skadan som du själv ska betala. Du kan välja självrisk i XL- och L-kaskoförsäkringarna och alternativen är 200, 300, 500, 1 000 eller 2 000 euro. Självrisken i S-kaskoförsäkringen är alltid 200 euro.

Självrisken för glasskydd är 0 euro om glaset inte byts ut, utan enbart repareras. Vid byte av glas dras en självrisk på 150 € av från ersättningen om glaset byts ut av en av våra reparationspartners, annars är självrisken 250 €.

Självrisken för bogseringsskydd är 0 euro när bogsering beställs via vår bogseringstjänst. Annars är självrisken för bogsering 50 euro.

Självrisken för däckskyddet avdras inte, om däcket repareras. Vid byte av däck är självrisken 50 euro.

Det finns ingen självrisk för kontinuitetsskyddet.

Vad kostar kaskoförsäkringen?

Premien för kaskoförsäkringen bestäms bland annat utifrån följande uppgifter om fordonet och dess innehavare:

 • den valda nivån för kaskoförsäkringen
 • fordonstyp
 • märke
 • cylindervolym
 • vikt
 • prestanda
 • fordonets ålder
 • försäkringstagarens ålder
 • försäkringstagarens hemort
 • bonus
 • självrisk.

Du får premieåterbäring på kaskoförsäkringen för bilar och motorcyklar under den tid som bilen eller motorcykeln är avställd. I fråga om övriga fordon har den säsongsrelaterade användningen redan beaktats i premien.

Under avställningstiden gäller alltid skydd enligt S-kaskoförsäkringen. I fråga om de skydd som hör till L- och XL-kaskoförsäkringen gäller också naturskadeskyddet, inlösningsskyddet och finansieringsskyddet.

Bonus för kaskoförsäkringen

Du kan få till och med 70 procent i startbonus på din nya kaskoförsäkring. Bonusen minskar med 20 procentenheter om ersättning betalas från kollisionsskyddet. Bonusen stiger med 10 procentenheter efter varje försäkringsperiod under vilken fordonet varit i bruk i minst 120 dagar (motorcyklar: 90 dagar) och inga skador ersatts från försäkringen.

Vanliga frågor om kaskoförsäkringen