Kör du mindre än 20 000 kilometer per år?

Bilförsäkringen Mätare har samma heltäckande skydd som en vanlig bilförsäkring, men till ett förmånligare pris.

Mätare – bilförsäkring

Bästa alternativet för dem som kör litet

Mätare är en bilförsäkring som lämpar sig speciellt för shopping och familjens andra bil. Försäkringen är till och med 25 procent förmånligare än en vanlig bilförsäkring, eftersom största delen av skadorna inträffar då man kör många långa resor och har mera körkilometer på sin mätare än genomsnittet. Därför förtjänar de som kör mindre förmånligare försäkringar.

Kör du kanske bara med din bil på veckoslutet? Eller kör du bara korta sträckor till butiken eller jobbet? Premien för bilförsäkringen Mätare är förmånligare, ju mindre du kör!

mittari infograph uusin

Till bilförsäkringen Mätare kan du förutom den lagstadgade trafikförsäkringen också välja en heltäckande kaskoförsäkring. Det finns tre omfattande kaskopaket i kaskoförsäkringen hos Sparbankens försäkringar: XL-, L- och S-kaskoförsäkring. Din trafikförsäkring täcker personskador och den oskyldiga motpartens egendomsskador. En kaskoförsäkring skyddar ditt eget fordon vid en kollision, en djurkollision och vid skador på vindrutan.

Läs mer om kaskoförsäkringar och välj ett eget heltäckande försäkringspaket!

Bilförsäkring

Skydd
XL
L
S

Däckskyddet ersätter reparation av däck som gått sönder plötsligt och oförutsett, eller ett nytt däck om däcket inte kan repareras. För att ett däck ska kunna ersättas får däcket vara högst två år gammalt räknat från inköpsdagen, och spårdjupet ska vara minst fyra millimeter.

Kontinuitetsskyddet vid resa betalar ersättning under dagar som ditt fordon repareras på grund av någon annan ersättningsbar skada. Ersättningen betalas antingen i form av hyrd bil upp till klass C i ditt fordons ställe eller i form av en dagersättning på 50 euro. Ersättning betalas i högst 30 dagar. Dessutom ersätter skyddet avbrott i resa på grund av tekniska fel. Om ditt fordon inte är i kördugligt skick på grund av ett tekniskt fel, betalas ersättning för högst fem dagar och ersättning kommer endast att betalas genom att hyra upp till en C-storlek bil.

Parkeringsskyddet ersätter skador som ett annat fordon orsakat på ditt parkerade fordon, då det skadevållande fordonet inte är känt.

Du kan söka om ersättning ur inlösningsskyddet, om fordonet inte kan repareras på grund av en skada. Du får ett nytt motsvarande fordon om bilen var ny då du köpte den och det skadade fordonet är högst 3 år gammalt och har körts högst 60 000 kilometer. Om det skadade fordonet är äldre eller har körts mer än 60 000 kilometer, höjs inlösningsersättningen med 30 procent. Ersättningen är högst lika stor som ett nytt motsvarande fordon skulle kosta.

Finansieringsskyddet ersätter ägaren av fordonet kapitalet av en återstående icke förfallen skuld, om det fordon som anskaffats genom finansiering måste lösas in. Ersättningen kan sänkas till exempel om säkerhetsföreskrifterna har försummats. Finansieringsskyddet gäller endast fordon som anskaffats genom avbetalnings- och finansieringsavtal (även finansieringsleasingavtal).

Naturskadeskyddet ersätter sakskador som har orsakats av ett särskilt naturfenomen, såsom stormvind, hagelskur eller skada på bilen som orsakats av att ett träd fallit över bilen på grund av kraftig vind.

Glasskyddet ersätter skada till följd av ett direkt yttre slag eller en träff mot bilens vindruta, sidoruta eller bakruta. Skadan ersätts genom reparation eller byte av rutan. Om den skadade rutan inte behöver bytas ut, utan kan repareras, uppbärs ingen självrisk.

Kollisionsskyddet ersätter skador som uppstått till följd av kollision, dikeskörning eller annan motsvarande händelse.

Ansvarsskyddet ersätter egendoms- och personskador, som du med det fordon som du försäkrat orsakat utomstående i ett gröna kortet-avtalsland utanför EES-området, och som du personligen är ersättningsskyldig för och som inte ersätts utifrån trafikförsäkringen eller någon annan försäkring. Maximiersättningen är 250 000 euro vid egendomsskador och 500 000 euro vid personskador.

Rättsskyddet ersätter dina advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottsmål som hänför sig till ägande, innehav och framförande av fordonet. Maximiersättningen är 10 000 euro per skadefall. Självrisken är lika stor som den grundsjälvrisk du valt, men minst 20 procent av kostnaderna.

Bogseringsskyddet ersätter bogsering av det fordon som du försäkrat, och som är nyare än 20 år, till närmaste reparationsverkstad, om körningen avbryts till följd av ett fel i fordonet eller av att fordonet skadats. I stället för bogseringskostnaderna kan ersättning betalas för kostnaderna för arbete som utförs på skadeplatsen och som gör att din resa kan fortsätta (t.ex. arbete som utförs av Bilförbundets vägservice). Reservdelar som använts i arbetet ersätts dock inte. Dessutom ersätter bogseringsskyddet kostnader för upp till sammanlagt 500 euro för passagerarnas hemresa och extra kostnader för att hämta fordonet tillbaka till hemorten. Bogseringsskyddet gäller till utgången av den försäkringsperiod under vilken det har gått 20 år från den första dagen då fordonet togs i bruk.

Skadegörelseskyddet ersätter skada som uppsåtligen orsakats ditt fordon. Skador ska polisanmälas. Skadegörelseskyddet ersätter inte skada som orsakats av ett annat fordon.

Djurkollisionsskyddet ersätter skada som uppstått till följd av en kollision med ett djur.

Stöldskyddet ersätter skador som orsakats till följd av olovlig användning, stöld, bruksstöld eller försök till dessa. För att en skada ska kunna ersättas, ska ditt fordon vara låst och skyddat i enlighet med försäkringsvillkoren. Skador ska polisanmälas.

Brandskyddet ersätter oförutsedd och plötslig sakskada som orsakats av en blixt som slagit ned direkt i fordonet eller eld som kommit lös. Brandskyddet ersätter inte skador som har orsakats av överhettning eller kortslutning.

Trafikförsäkringen är lagstadgad och alla registrerade bilar som används i trafik ska ha en trafikförsäkring. Alla bilförsäkringar hos Sparbankens försäkringar innehåller en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker alla personskador som inträffar i trafiken samt den oskyldiga motpartens egendomsskador. Läs mer om trafikförsäkringen.

Vanliga frågor om försäkringen Mätare

Personer som kör mycket bil råkar oftare ut för skador än genomsnittet, då till exempel stenar och dubbar träffar vindrutor på långa bilresor eller djur hoppar upp på vägen. Vårt mål är att försäkringspremierna ska motsvara risken så bra som möjligt, och därför förtjänar de som kör mindre förmånligare försäkringspremier.

Skydden som ingår i bilförsäkringen Mätare är helt och hållet desamma som i en vanlig bilförsäkring. Även försäkringsvillkoren är desamma. Det enda som skiljer Mätare från en vanlig bilförsäkring är den billigare premien.

När du tecknar bilförsäkringen Mätare uppger du bilens mätarställning och en uppskattning av hur mycket du kör varje år. Om du märker att du kommer att köra mera under ett år än du uppskattade, kontakta kundservicen hos Sparbankens försäkringar, till exempel genom att skicka ett meddelande via Mina försäkringar eller per telefon. Om du kör mer än 20 000 kilometer per år, kan vi ändra försäkringen Mätare till en vanlig bilförsäkring.

Toppbonus i bilförsäkringen Mätare

Maximal bonus för en trafikförsäkring hos Sparbankens försäkringar är 83 procent. Även för kaskoförsäkringen kan du få en startbonus på upp till 70 procent. Dessutom får du samma höga bonus för alla bilar som du försäkrar. Startbonus för trafikförsäkringen är 40 procent utan tidigare skadehistorik.

Ju mindre du kör, desto lägre premie

Bilförsäkringen Mätare är det bästa alternativet för dig som nästan bara kör till jobbet eller skjutsar barnen till deras aktiviteter. Om du till exempel kör 40 kilometer per dag, blir det mindre än 15 000 kilometer per år, och då är Mätare ett självklart val.

Räkna ut priset
på försäkringen
och köp den på nätet

Nätbutiken är öppen 24/7