Hoppa till innehåll

Hemförsäkringen skyddar din egendom

Hemförsäkringen skyddar din egendom – vid både stora och små skador.

Hemförsäkring

Med en hemförsäkring skyddar du dig mot plötsliga och oförutsedda skador i hemmet och på ditt lösöre. I din hemförsäkring kan du förutom skydd för hemmet och lösöret även inkludera skydd för till exempel ditt resgods. Skydda dig mot tråkiga överraskningar, från skador på resgodset under resor till stulna cyklar.

Sparbankens försäkringars hemförsäkring kan skräddarsys för just dig, ditt lösöre och ditt hem. Läs mer, fundera över vilken försäkring du behöver och låt vår webbtjänst sköta resten!

 • Teckna en tillräckligt omfattande försäkring för ditt lösöre, så att den är av värde i en ersättningssituation
 • Skydda dig även mot skador som du själv har orsakat – inkludera en ansvarsförsäkring i hemförsäkringen
 • Skräddarsy försäkringen så att den passar dig och ditt hem

Vilka skydd ingår i hemförsäkringen?

Hemförsäkringen ersätter skador enligt den skyddsnivå som du har valt för försäkringen. Om du endast väljer ett begränsat skydd kommer försäkringen inte att omfatta vissa situationer och händelser, och då är du själv ansvarig för dem. Om du väljer de olika skydden i ett omfattande skydd får du det mest heltäckande skyddet för ditt hem och din familj. De skydd som du har valt bestämmer i vilka situationer din försäkring ersätter skador som har inträffat.

I vardagen kan det inträffa många slags olyckor: ett träd som fallit på grund av en höststorm kan skada taket på ditt hus eller så kan tv:n gå sönder om den faller i golvet när du städar. I exemplen ersätter naturskadeskyddet sakskador som har orsakats av föremål som lossnat på grund av stormvind. Skadorna på tv:n ersätts om du har valt att inkludera bräckageskydd i din hemförsäkring.

När du väljer hemförsäkring bör du beakta din egen livssituation och din boendeform. Det kan till exempel krävas att du som hyresgäst har en giltig ansvarsförsäkring. När du bor i ett eget hus lönar det sig för dig att förutom lösöret även försäkra alla byggnader du äger – inklusive ekonomibyggnaderna.

I hemförsäkringen ingår alltid brand- och översvämningsskydd. Dessutom kan du välja de viktigaste skydden för ditt hem och din familj bland följande alternativ:

 • bräckageskydd
 • naturskadeskydd
 • brottsskydd
 • läckageskydd.

Följande skydd kan du välja att inkludera endast i lösöresförsäkringen (inte i byggnadsförsäkringen):

 • skydd vid avbrott i boende
 • psykoterapiskydd vid naturkatastrof-, brand- och brottsskador
 • resgodsskydd
 • skydd mot skadeståndsansvar
 • skydd mot rättegångskostnader.
Skydd
ingår i alla försäkringspaket.

Brandskyddet ersätter skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd brand. Plötsliga och oförutsedda rök- och sotskador kan också ersättas som brandskador.

ingår i alla försäkringspaket.

Översvämningsskyddet kan ersätta skador som orsakats av översvämning till följd av exceptionellt ösregn, översvämning i vattendrag eller av havsvatten som medfört att vatten har trängt in i byggnaden direkt från markytan.

Ingår i L-försäkringspaketet.

Bräckageskyddet ersätter sakskador som har uppkommit till följd av en plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ersätter även direkta bräckage som orsakats av ett elektriskt fenomen, till exempel bräckage i hushållsmaskiner när blixten slår ner i närheten av huset.

Bräckageskyddet kan ersätta skadan till exempel när smartapparater faller och glaset i skärmen går sönder eller när glasögon går sönder i en överraskande situation som avviker från det normala.

ingår i alla försäkringspaket.

Naturskadeskyddet omfattar situationer som avviker från normala naturfenomen – vanligast är stormar. Som storm betraktas vind med en hastighet på över 20 m/s.

Naturskadeskyddet ersätter plötsliga och oförutsedda direkta sakskador till följd av stormvind, föremål som lossnat på grund av stormvind eller en exceptionellt häftig hagelskur. Om till exempel en stormvind fäller ett träd på en byggnad och skadar den kan skadorna ersättas av naturskadeskyddet.

Ingår i L- och M-försäkringspaket.

Brottsskyddet ersätter oförutsedda och direkta sakskador som har orsakats av stöld eller stöldförsök, rån eller skadegörelse. Brottsskyddet omfattar även skador som har orsakats av olovligt intrång i ett låst förvaringsutrymme för lösöre med en nyckel som har tagits i besittning i samband med rån eller inbrott. En brottsanmälan om skadan ska alltid göras hos polisen.

Ingår i L- och M-försäkringspaket.

Läckageskyddet ersätter direkta sakskador till följd av läckage som orsakats av ett plötsligt och oförutsett bräckage i fast VVSEA-anläggning, -teknik eller -rörsystem i byggnaden eller hushållsmaskiner som kopplats till dem (till exempel diskmaskin eller tvättmaskin).

De vanligaste skadorna av det här slaget är bräckage i diskmaskinen som medför att vatten läcker ut och skadar byggnadens konstruktion.

Ingår i L- och M-försäkringspaket.

Om en skada som ersätts av hemförsäkringen repareras i ditt hem och du blir tvungen att flytta hemifrån under reparationsarbetet ersätts de extra kostnaderna för det tillfälliga boendet av skyddet vid avbrott i boende. Ersättning för tillfälligt boende betalas i högst tolv månader.

Ersättning kan även fås för flyttkostnader och kostnader för förvaring av egendom under renoveringen. Av de kostnader som berättigar till ersättning av skyddet vid avbrott i boende ersätts högst 85 procent av ovan nämnda faktiska kostnader, om vilka har avtalats med försäkringsbolaget i förväg.

De vanligaste orsakerna till att en bostad är obeboelig är brandskador samt omfattande läckageskador som medfört att flera rum i bostaden måste renoveras samtidigt.

Om den bostad du har försäkrat har blivit föremål för en påfallande allvarlig naturkatastrof, brandskada eller brottsskada eller om en sådan har inträffat under din resa täcker psykoterapiskyddet vården av de psykiska skador som dessa har medfört.

Som ersättningsgilla vårdkostnader betraktas till exempel kostnader som orsakas av psykoterapi som ges av en psykiater eller som har ordinerats av en läkare och ges av en psykolog eller psykoterapeut. Antalet terapibesök kan vara högst fem per försäkringshändelse.

kan väljas för L-försäkringspaket.

Resgodsskyddet ersätter sakskador som har drabbat ditt resgods och inträffat under försäkringens giltighetstid. Resgodsskyddet gäller både i Finland och utomlands i tre månader efter resans början under både semester- och arbetsresor.

Resgods för alla familjemedlemmar som reser tillsammans och bor i samma hushåll som du är försäkrat upp till sammanlagt 2 000 euro per resa. Resgodsskyddet har ingen självrisk.

ingår i alla försäkringspaket.

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som har åsamkats en utomstående och som du enligt lag är ersättningsskyldig för. Skadorna ska bero på oaktsamhet eller försummelse. Det maximala ersättningsbeloppet per skada är 200 000 euro. Försäkringen omfattar förutom dig även de personer som stadigvarande bor i samma hushåll som du.

ingår i alla försäkringspaket.

Försäkringsobjekt är den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader för juridisk hjälp i tviste-, brott- eller ansökningsmål. Det maximala ersättningsbeloppet per försäkringsfall är 10 000 euro.

Mer information om skydden i hemförsäkringen och vad de omfattar finns i försäkringsvillkoren.