Hoppa till innehåll

Olycksfallsförsäkring skyddar dig och din familj

Med hjälp av en olycksfallsförsäkring får du snabbt vård varefter du kan börja återhämta dig. Sparbankens försäkringars olycksfallsförsäkring är alltid utan självrisk

Olycksfallsförsäkring

I Finland inträffar cirka en miljon olycksfall varje år. Olycksfallen kan man inte göra någonting åt, men skötseln av dem kan man påverka. Med en olycksfallsförsäkring får du snabbt tillgång till ändamålsenlig vård, så att de men som skadan orsakar blir så lindriga som möjligt. Ju snabbare du får vård, desto snabbare kan du börja återhämta dig. Läs mer, fundera över vilken försäkring du behöver och teckna en försäkring på nätet!

  • Tryggar snabb tillgång till vård på den vårdplats du själv väljer
  • Du får ersättning inte bara för akut vård, utan även för nödvändig fortsatt vård
  • Olycksfallsförsäkringen är alltid utan självrisk

Olycksfallsförsäkringens skydd

Vårdkostnader vid olycksfall

Olycksfallsförsäkringen ersätter utan självrisk undersöknings- och vårdkostnaderna för en skada som har orsakats av ett olycksfall. Ersättningsgilla vårdkostnader är till exempel vård, undersökningar och läkemedel som har ordinerats av läkare, samt sjukhusets poliklinik- och vårddygnsavgifter.

Kraftansträngning och plötslig rörelse

Skyddet ersätter försträckningsskada på muskel eller sena som orsakats den försäkrade till följd av en särskild, enskild kraftansträngning eller plötslig rörelse, förutsatt att läkarvården påbörjats inom 14 dygn efter att skadan uppkommit. Ersättning betalas i högst sex veckor efter försträckningsskadans uppkomst.

Bestående men till följd av olycksfall

Vi betalar ersättning för bestående medicinska men till följd av olycksfall. Ersättningsbeloppet bygger på den invaliditetsklassificering som Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt. Skyddet är valfritt.

Dödsfall på grund av olycksfall

Ersättning betalas när den försäkrade omkommer till följd av ett olycksfall. Storleken på ersättningen är det gällande försäkringsbeloppet vid den tidpunkt då skadan inträffade. Ersättningen betalas till den försäkrades förmånstagare. Skyddet är valfritt.

Olycksfallsförsäkring – skydd för dig

Du kan skräddarsy Sparbankens försäkringars olycksfallsförsäkring så att den passar just dig. Du kan själv välja vilka skydd och ersättningsbelopp din olycksfallsförsäkring ska innehålla när det gäller vårdkostnader, bestående men på grund av olycksfall och dödsfall genom olycksfall. Vårdkostnader vid olycksfall ingår alltid i försäkringen, men du kan själv bestämma om du dessutom vill inkludera skydd för bestående men till följd av olycksfall och dödsfall till följd av olycksfall.

Beviljande av försäkring samt giltighet

Olycksfallsförsäkringen kan beviljas för personer i åldern 0–79 år. Försäkringen gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år. En olycksfallsförsäkring som har tecknats för ett barn behöver inte förnyas, utan fortsätter automatiskt tills barnet blir myndigt.

Olycksfallsförsäkringen ger dig skydd dygnet runt: den gäller i arbetet, i skolan och på fritiden. Vid olycksfall i arbetet eller skolan ska ersättning dock i första hand sökas utifrån skolans, kommunens eller arbetsgivarens lagstadgade försäkring, beroende på var olycksfallet har inträffat.

Dessutom ger olycksfallsförsäkringen dig skydd utomlands. Den gäller på resor överallt i världen i sex månader från resans början. Observera dock att olycksfallsförsäkringen ensam inte är ett tillräckligt skydd när du reser. Den innefattar begränsningar av ersättningsbeloppen och ersätter till exempel inte insjuknande på resa, annullering eller avbrytande av resa och inte heller försening vid resa.

Olycksfallsförsäkringen kan beviljas om du har ett giltigt FPA-kort, en hemort i Finland enligt lagen om hemkommun och är fast bosatt i Finland. Du anses inte vara fast bosatt i Finland om du vistas utomlands i fler än sex månader per år.

Hur kan du teckna en olycksfallsförsäkring?

Du tecknar enklast en olycksfallsförsäkring på nätet. Samtidigt kan du ta försäkringar för hela familjen. Alternativt kan du teckna försäkringar genom att ringa vår försäljningstjänst. Försäkringen börjar gälla när du själv vill, men tidigast när du har ansökt om försäkring hos Sparbankens försäkringar. Försäkringen träder i kraft omedelbart efter köpet eller det datum som du har valt. Den beviljas utan hälsoutredning.

Vilka faktorer påverkar premien?

Försäkringspremien påverkas bl.a. av din ålder och av vilka skydd och försäkringsbelopp du väljer.

Är du försäkrad för idrottande?

Om du motionsidrottar ger olycksfallsförsäkringen dig ett tillräckligt skydd. Olycksfallsförsäkringen ersätter dock inte skador som har förorsakats av att du har deltagit i en tävling, match eller träning som har arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening eller i träning enligt ett träningsprogram eller i träning som är typisk för den aktuella grenen. Försäkringen gäller inte heller i samband med vissa riskfyllda idrottsgrenar och -aktiviteter som specificeras i försäkringsvillkoren. Dessa idrottsbegränsningar gäller inte personer under 17 år. Idrottsbegränsningarna gäller från och med början av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 18 år.