Hoppa till innehåll

Reseförsäkring ger dig skydd på resan

En reseförsäkring ger dig skydd mot sjukdomar, olycksfall och andra skador under resor.

Reseförsäkring

Att resa är trevligt, men utöver det trevliga finns samma risker som hemma också under en resa. Någon kan bli sjuk, plånboken kan bli stulen eller så kan du bli sen till ett anslutande flyg. Förbered dig med en ordentlig reseförsäkring för att inte gå miste om den goda stämningen under resan. Det är ofta lätt att sköta olika ärenden också utomlands när man vet att man har försäkringen i skick. Läs mer, fundera över vilken försäkring du behöver och låt vår webbtjänst sköta resten!

  • En reseförsäkring ersätter vårdkostnaderna för en sjukdom som har börjat under en resa eller ett olycksfall som har inträffat under en resa utan någon övre gräns för ersättningsbeloppet i euro
  • Reseförsäkringen innehåller ingen självrisk
  • Barn och barnbarn under 18 år som reser med sina föräldrar eller mor- eller farföräldrar omfattas av de vuxnas försäkring
Skydd
resenär
resgod
Ingår i resenärförsäkringen.

En resesjukdom är en krävande, akut och oväntad sjukdom som kräver läkarvård. De första symptomen har uppkommit under resan eller så anses sjukdomen annars ha börjat under resan. Resenären måste söka läkarvård under resan eller senast inom två veckor efter resans slut.

Undersöknings- och vårdkostnaderna för resesjukdom ersätts enligt försäkringsvillkoren och utan övre gräns för beloppet i euro högst till dess att 90 dagar har passerat sedan det första läkarbesöket.

Ingår i resenärförsäkringen.
Ingår i resenärförsäkringen.

Med reseolycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som äger rum under en resa, orsakar kroppsskada och inträffar utan din förskyllan till följd av en yttre orsak.

Undersöknings- och vårdkostnaderna för reseolycksfall ersätts enligt försäkringsvillkoren och utan övre gräns för beloppet i euro högst till dess att tre år har passerat sedan olycksfallet inträffade.

Ingår i resenärförsäkringen.
Ingår i resenärförsäkringen.

Försäkringen ersätter bestående medicinska men som den försäkrade har fått till följd av ett reseolycksfall. Ersättningsbeloppet bygger på den invaliditetsklassificering som Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt. Skyddet är valfritt.

Ingår i resenärförsäkringen.
Ingår i resenärförsäkringen.

Ersättning betalas när den försäkrade omkommer till följd av ett reseolycksfall. Storleken på ersättningen är det gällande försäkringsbeloppet vid den tidpunkt då skadan inträffade. Ersättningen betalas till den försäkrades förmånstagare. Skyddet är valfritt.

Ingår i resenärförsäkringen.
Ingår i resenärförsäkringen.

Resenärförsäkringen ersätter annullering av en resa om den planerade avfärden annulleras helt till följd av ett tvingande skäl. Skälet kan vara ett plötsligt och oväntat sjukdoms-, olycks- eller dödsfall som drabbar dig själv eller en nära anhörig och tvingande förhindrar avfärden. Tvingande skäl kan också vara en betydande skada som har drabbat din egendom i Finland och som förutsätter att du är närvarande på skadeplatsen. Som annulleringskostnader för resan ersätts de kostnader som återstår att betala för den försäkrade och som inte ersätts av researrangören, transportbolaget eller någon annan serviceproducent. Annulleringskostnaderna kan ersättas till ett belopp av högst 4 000 euro per resa och försäkrad.

Ingår i resenärförsäkringen.
Ingår i resenärförsäkringen.

Resenärförsäkringen ersätter avbrott på resa om en resa som redan har inletts avbryts av ett tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara ett plötsligt, oväntat och allvarligt sjukdoms-, olycks- eller dödsfall som drabbar dig själv eller en nära anhörig. Tvingande skäl kan också vara en betydande skada som har drabbat din egendom i Finland och som förutsätter att du är närvarande på skadeplatsen. Om resan avbryts ersätts till exempel nödvändiga extra rese- och logikostnader under resan samt de resdagar som den försäkrade har förlorat på grund av hemresan i förtid eller sjukhusvården. Tjänster och utflykter på resmålet som har betalats i förväg och inte utnyttjats kan också ersättas till ett belopp av högst 2 000 euro per försäkrad.

Ingår i resenärförsäkringen.
Ingår i resenärförsäkringen.

Försäkringen ersätter försening vid resa om du på tur- eller returresan inte hinner till startplatsen för en flyg-, båt-, tåg- eller bussresa som du har bokat i förväg och som ingår i din ursprungliga resplan. Orsaken till förseningen kan vara ett plötsligt och oväntat väderfenomen, tekniskt fel, trafikskada, myndighetsföreskrift, naturkatastrof eller kriminell gärning som har drabbat ett allmänt eller privat fordon som den försäkrade använder på resan. I händelse av försening vid resa ersätts extra rese- och logikostnader som har uppkommit när den försäkrade har fortsatt resan till det ursprungliga resmålet, vilka inte ersätts av researrangören, transportbolaget eller någon annan serviceproducent. Förseningskostnader kan ersättas till ett belopp av högst 2 000 euro per resa och försäkrad. Den försäkrade har även möjlighet att få ersättning för väntetid under resan om hen på grund av en ersättningsgill försening oavbrutet väntar i mer än åtta timmar på den plats där tur- eller returresan för en utlandsresa börjar.

Ingår i resenärförsäkringen.
Ingår i resenärförsäkringen.

I reseförsäkringen ingår även naturskadeskydd. Den ersätter extra rese- och logikostnader som har uppstått under resan till resmålet eller hem igen. Dessa kostnader ersätts om din ursprungliga resa till resmålet eller din hemresa därifrån förhindras till följd av ett naturfenomen eller en naturkatastrof av oförutsägbart och exceptionellt slag.

Ersättning betalas till ett belopp av högst 2 000 euro per resa och försäkrad.

Ingår i resenärförsäkringen.
Ingår i resenärförsäkringen.

Resenärförsäkringen ersätter skäliga och på medicinska grunder nödvändiga kostnader för psykoterapi som orsakas av en plötslig och oväntad händelse som har inträffat under din resa. Psykoterapikostnaderna ersätts för högst fem besök.

Ingår i resenärförsäkringen.
Ingår i resgodsförsäkringen.

Försäkringen skyddar föremål som har tagits med på eller skaffats under en resa. Resgodsförsäkringen har ingen självrisk. Om ditt resgods anländer till ditt resmål över 12 timmar senare än du, ersätter försäkringen kostnaderna för anskaffning av nödvändighetsartiklar.

Ingår i resgodsförsäkringen.
Ingår i resgodsförsäkringen.

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- eller sakskada som du eller din familjemedlem har orsakat en annan person under en resa och som ni enlig lag är ersättningsskyldiga för.

Ingår i resgodsförsäkringen.
Ingår i resgodsförsäkringen.

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga rättegångskostnader för dig och personer som stadigvarande bor med dig i samma hushåll i tviste- och brottmål som har uppkommit under en resa och som berör resan och resandet.

Ingår i resgodsförsäkringen.

Övriga ersättningsgilla försäkringsfall

Förvärring av sjukdom som brutit ut före resa

Försäkringen ersätter kostnaderna för akut vård i högst sju dygn om en sjukdom som den försäkrade hade före resan plötsligt och oväntat förvärras under resan.

Förvärring av skada som uppkommit före resa

Försäkringen ersätter kostnaderna för akut vård i högst sju dygn om en skada som den försäkrade hade före resan plötsligt och oväntat förvärras under resan.

Kraftansträngning och plötslig rörelse

Försäkringen ersätter försträckningsskada på muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning eller plötslig rörelse, förutsatt att du har fått läkarvård inom 14 dygn efter att skadan uppkom. Vid försträckningsskador ersätts vårdkostnader i högst sex veckor efter att skadan inträffat.

Vårdkostnader för plötslig tandvärk och tandskada

Vård- och resekostnader som uppkommit till följd av att man under resan fått akut vård på grund av plötslig tandvärk eller bitskada på en tand ersätts till ett belopp av högst 200 euro per försäkrad.

Vad är en resa?

Med utlandsresa avses en resa utanför Finlands gränser. Förutom i utlandet gäller försäkringen i Finland, när resmålet är på över 50 kilometers avstånd från hemmet, arbets- eller studieplatsen eller fritidsbostaden. Reseförsäkringen gäller inte när du rör dig mellan ovan nämnda platser. Försäkringen är inte heller i kraft i en bostad eller fritidsbostad som ägs av en person som bor med dig i samma hushåll eller under resor mellan dessa ställen oberoende av resans längd.

Hur kan du teckna en reseförsäkring?

Du kan enkelt teckna en reseförsäkring via vår nättjänst eller genom att ringa vår försäljningstjänst. Samtidigt kan du ta försäkringar för hela familjen. Försäkringen börjar gälla vid den tidpunkt du har angett i ansökan, men tidigast när du har ansökt om försäkringen.

Vad kostar reseförsäkringen?

Premien för reseförsäkringen påverkas av bland annat din ålder och de skydd och försäkringsbelopp som du har valt.

Reseförsäkringens självrisk

Reseförsäkringen har ingen självrisk.

Dina övriga försäkringar ger också skydd under resa

Olycksfallsförsäkringen gäller överallt i världen i högst sex månader från det att resan påbörjats. Den räcker dock inte ensam som skydd på resan. Olycksfallsförsäkringen innefattar begränsningar i eurobeloppet av de ersättningar som betalas ut och ersätter till exempel inte insjuknande på resa, annullering av resa, avbrytande av resa eller försening vid resa.

Du kan även inkludera en resgodsförsäkring i hemförsäkringen. Då är ditt hemlösöre försäkrat upp till 2 000 euro under resa. Om du har med dig med värdefullt resgods på resan lönar det sig att utöver hemförsäkringens resgodsskydd teckna en separat resgodsförsäkring med ett högre försäkringsbelopp.

Nödjour för resenärer

Vår nödjour är öppen dygnet runt på numret +358 800 95030. Den ger dig instruktioner på finska. Ring till nödjouren vid exempelvis allvarliga sjukdomsfall, olyckor eller dödsfall.

Är du försäkrad vid idrott under resor?

Om du motionsidrottar ger resenärförsäkringen dig ett tillräckligt skydd. Resenärförsäkringen ersätter dock inte sjukdom eller skada som har uppkommit då du har deltagit i en tävling eller match eller träning som har arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening eller i träning enligt ett träningsprogram eller i träning som är typisk för den aktuella grenen. Försäkringen gäller inte heller vid vissa riskfyllda idrottsgrenar och aktiviteter. En närmare förteckning över grenarna finns i försäkringsvillkoren. Den här begränsning gäller inte personer under 17 år. Begränsningarna gäller från och med utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 18 år.