Hoppa till innehåll

Resenärsförsäkring skyddar dig och din familj

Resenärsförsäkringen är din viktigaste kompanjon på resan. Förbered dig för eventuella olyckor och begynnande sjukdomar på resan.

Resenärförsäkring

Vad är en resenärförsäkring?

Resenärförsäkringen ersätter sjukdomar som uppkommer under en resa och olycksfall som inträffar under en resa. Dessutom kan du få ersättning från resenärförsäkringen om din resa annulleras eller avbryts eller om du blir försenad under resan, om det är fråga om ett tvingande skäl som är ersättningsgillt enligt försäkringsvillkoren. Resenärförsäkringen innehåller också skydd i händelse av skador som uppkommit till följd av naturfenomen och om du behöver kristerapi. Du kan inkludera skydd mot bestående men till följd av ett reseolycksfall och/eller skydd mot dödsfall till följd av ett olycksfall under resa i resenärförsäkringen.

Resesjukdom

En resesjukdom är en krävande, akut och oväntad sjukdom som kräver läkarvård. De första symptomen har uppkommit under resan eller så anses sjukdomen annars ha börjat under resan. Resenären måste söka läkarvård under resan eller senast inom två veckor efter den aktuella resans slut.

Som vårdkostnader för resesjukdom ersätts

 • Vårdkostnaderna ersätts i 90 dygn efter det första läkarbesöket
 • Ersättningen för vårdkostnader har ingen övre gräns i euro och ingen självrisk
 • Utöver kostnaderna för läkarundersökning och läkarvård ersätter vi även till exempel ambulansflyg, sjukhusövernattningar och receptbelagda mediciner som har ordinerats av läkare

Som resesjukdom ersätts inte till exempel

 • Tandsjukdom
 • Bergssjuka
 • Graviditet, förlossning, abort eller sjukdomar eller komplikationer i anslutning till dessa, såvida det inte är fråga om en plötslig förändring i graviditetstillståndet som kräver omedelbar vård och som inte har varit sannolik eller förväntad

Reseolycksfall

Med reseolycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som inträffar under en resa och orsakar kroppsskada. Reseolycksfall inträffar utan egen förskyllan och orsakas av en yttre faktor. Undersöknings- och vårdkostnaderna för ett reseolycksfall ersätts enligt försäkringsvillkoren och utan övre gräns för beloppet i euro högst till dess att tre år har passerat sedan olycksfallet inträffade.

Olycksfall är exempelvis

 • ramlande
 • halkning
 • fall
 • drunkning
 • värmeslag
 • solsting
 • förfrysning
 • skada som orsakas av tryckvariation
 • förgiftning genom ämnen som intagits av misstag.

Som reseolycksfall ersätts inte

 • smittosam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av sting eller bett
 • skada som orsakats av bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor har bidragit till skadan
 • diskbråck, mag- eller ljumskbråck, ruptur i akillessena, sena i biceps långa huvud eller axelns rotatorkuff eller ofta återkommande urledvridning av leder, såvida skadan inte har orsakats av ett reseolycksfall som även skulle skada frisk vävnad
 • psykiska konsekvenser av reseolycksfall, med undantag av de kostnader för kristerapi som nämns separat i försäkringsvillkoren.

Bestående men som orsakats av reseolycksfall

Försäkringen ersätter bestående medicinska men som den försäkrade har fått till följd av ett reseolycksfall. Ersättningsbeloppet bygger på den invaliditetsklassificering som Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt. Skyddet är valfritt.

Dödsfall som orsakats av reseolycksfall

Ersättning betalas när den försäkrade omkommer till följd av ett reseolycksfall. Storleken på ersättningen är det gällande försäkringsbeloppet vid den tidpunkt då skadan inträffade. Ersättningen betalas till den försäkrades förmånstagare. Skyddet är valfritt.

Annullering av resa

Resenärförsäkringen ersätter annullering av resa om den planerade avresan annulleras helt av tvingande skäl. Skälet kan vara ett plötsligt och oväntat sjukdoms-, olycks- eller dödsfall som drabbar dig själv eller en nära anhörig och tvingande förhindrar avfärden. Tvingande skäl kan också vara en betydande skada som har drabbat din egendom i Finland och som förutsätter att du är närvarande på skadeplatsen.

Som annulleringskostnader för resan ersätts de kostnader som återstår att betala för den försäkrade och som inte ersätts av researrangören, transportbolaget eller någon annan serviceproducent. Annulleringskostnaderna kan ersättas till ett belopp av högst 4 000 euro per resa och försäkrad.

Annulleringsskyddet är i kraft om resenärförsäkringen har tecknats senast tre dygn innan resan inleddes.

Avbrott på resa

Resenärförsäkringen ersätter avbrott på resa om en resa som redan har inletts avbryts av tvingande skäl. Tvingande skäl kan till exempel vara att du själv drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall på resan eller att en nära anhörig dör eller insjuknar allvarligt. Tvingande skäl kan också vara en betydande skada som har drabbat din egendom i Finland och som förutsätter att du är närvarande på skadeplatsen.

Om resan avbryts ersätts till exempel nödvändiga extra rese- och logikostnader under resan samt de resdagar som den försäkrade har förlorat på grund av hemresan i förtid eller sjukhusvården. Tjänster och utflykter på resmålet som har betalats i förväg och inte utnyttjats kan också ersättas till ett belopp av högst 2 000 euro per försäkrad.

Försening vid resa

Försening vid resa ersätts om du på tur- eller returresan inte hinner till startplatsen för flyg-, båt-, tåg- eller bussresa som du har bokat i förväg och som ingår i din ursprungliga resplan. Orsaken till förseningen kan vara ett plötsligt och oväntat väderfenomen, tekniskt fel, trafikskada, myndighetsföreskrift, naturkatastrof eller kriminell gärning som har drabbat ett allmänt eller privat fordon som du använder på resan.

I händelse av försening vid resa ersätts extra rese- och logikostnader som har uppkommit när den försäkrade har fortsatt resan till det ursprungliga resmålet och som inte ersätts av researrangören, transportbolaget eller någon annan serviceproducent. Förseningskostnader kan ersättas till ett belopp av högst 2 000 euro per resa och försäkrad.

Den försäkrade har dessutom möjlighet att få ersättning för väntetid under resan om hen på grund av en ersättningsgill försening oavbrutet väntar i mer än åtta timmar på den plats där tur- eller returresan under en utlandsresa börjar.

Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara att tåget drabbas av ett tekniskt fel under färden till flygplatsen så att du inte hinner med flyget.

Naturskadeskydd

Resenärförsäkringen inkluderar även naturskadeskydd som ersätter extra rese- och logikostnader som har uppstått under resan till resmålet eller hem igen. Dessa kostnader ersätts om din ursprungliga resa till resmålet eller din hemresa därifrån förhindras till följd av ett naturfenomen eller en naturkatastrof av oförutsägbart och exceptionellt slag.Ersättning betalas till ett belopp av högst 2 000 euro per resa och försäkrad.

Naturskadeskyddet kan bli aktuellt till exempel vid översvämning eller vulkanutbrott. Du kan till exempel inte ta dig till resmålet enligt den ursprungliga planen eftersom det är översvämning där eller du kan inte resa hem som planerat på grund av att ett vulkanutbrott medför ändringar i flygtrafiken.

Kristerapi

Resenärförsäkringen ersätter skäliga och på medicinska grunder nödvändiga kostnader för psykoterapi som orsakas av en plötslig och oväntad händelse som har inträffat under din resa. Psykoterapikostnaderna ersätts under högst fem besök.

En sådan plötslig och oväntad händelse kan till exempel vara:

 • ett rån eller ett hot som anmäls till polisen på händelseplatsen
 • en familjemedlems död (den försäkrades äkta make eller maka, sambo, registrerade partner eller barn) eller
 • en annan traumatisk händelse, till exempel en naturkatastrof, en terrorattack eller en trafikolycka.

Terapikostnaderna ska godkännas av Sparbankens försäkringar på förhand. Terapikostnader ersätts för högst fem terapibesök inom sex månader från händelsen som orsakat terapibehovet.

Annat ersättningsgillt

Förvärring av sjukdom som brutit ut före resa

Ersättning från försäkringen utgår när en sjukdom som den försäkrade hade redan före resan plötsligt och oväntat förvärras under resan. Då ersätter vi kostnaderna för akut vård till följd av den förvärrade sjukdomen. Kostnaderna ersätts i högst sju dygn.

Förvärring av skada som uppkommit före resa

Ersättning från försäkringen utgår när en skada som den försäkrade hade redan före resan plötsligt och oväntat förvärras under resan. Då ersätter vi kostnaderna för akut vård till följd av den förvärrade skadan. Kostnaderna ersätts i högst sju dygn.

Kraftansträngning och plötslig rörelse

Försäkringen ersätter försträckningsskada på muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning eller plötslig rörelse, när du har sökt vård inom 14 dygn efter att skadan uppkom. Vid försträckningsskador ersätts vårdkostnaderna i högst sex veckor efter uppkomsten av skadan.

Vårdkostnader för plötslig tandvärk och tandskada

Vi ersätter kostnaderna för akut vård till följd av plötsligt tandvärk eller bitskada på en tand. Vård- och resekostnader som har uppkommit under resan ersätts till ett belopp av högst 200 euro per försäkrad.Faktablad för försäkringen Resenärförsäkring (pdf)