Hoppa till innehåll

Skyddar resgodset

Resgodsförsäkringen skyddar den egendom som du har med dig på resan. Den gäller för hela familjen dvs. omfattar alla resenärers resgods.

Resgodsförsäkring

Utöver resenärförsäkring kan du teckna en resgodsförsäkring, som även innefattar reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring. Försäkringsskyddet omfattar förutom dig även de familjemedlemmar som är permanent bosatta i samma hushåll som du, d.v.s. det behövs bara en resgodsförsäkring per hushåll.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen skyddar föremål som har tagits med på eller skaffats under en resa. Försäkringen ersätter skador på till exempel:

  • kläder
  • kamera
  • mobiltelefon
  • glasögon
  • bärbar dator
  • mediciner
  • sportredskap
  • resebiljetter
  • pass.

Om ditt resgods anländer till ditt resmål över 12 timmar senare än du ersätter försäkringen kostnaderna för anskaffning av nödvändighetsartiklar. Ersättning betalas mot verifikat högst 100 euro per varje påbörjat dygn, dock högst 500 euro. Exempel på nödvändighetsartiklar är kläder och hygienartiklar.

Resgodsförsäkringen ersätter inte försvunnet, bortglömt, bortkommet eller stulet resgods i fall där tidpunkten eller platsen för skadan inte kan fastställas. Försäkringen ersätter inte heller slitage eller repning av föremål vid vanlig användning. Skador på sportredskap ersätts inte om sportredskapet går sönder när det används för sitt ändamål. Till exempel ersätts inte skidor om de skadas när du skidar, men skadorna kan ersättas om skidorna skadas till exempel under förvaring.

Resgodsförsäkringens självrisk

Resgodsförsäkringen har ingen självrisk. Om ditt resgods exempelvis blir stulet eller skadas gör vi inget avdrag från ersättningen. Försäkringsbeloppet är det största möjliga ersättningsbeloppet. Det skadade föremålets ålder och användning beaktas vid ersättningen.

Resgodsförsäkringens försäkringsbelopp

När du tecknar en resgodsförsäkring är det viktigt att räkna samman värdet på resgodset för alla som bor i samma hushåll och reser tillsammans och välja försäkringsbelopp utifrån detta.

Reseansvarsförsäkring

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- eller sakskada som du eller din familjemedlem har orsakat en annan person under en resa och som ni enlig lag är ersättningsskyldiga för. Maximiersättningen per försäkringsperiod är 200 000 euro och självrisken 200 euro.

Reseansvarsförsäkringen ersätter exempelvis inte skador som drabbar egendom som är i ditt eget bruk, trafikskada eller skada som orsakas i samband med förvärvs- eller näringsverksamhet. Kostnader för rättegång utanför Norden ersätts upp till 10 000 euro.

Reserättsskyddsförsäkring

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga rättegångskostnader för dig och personer som stadigvarande bor i samma hushåll som du, i tviste- och brottmål som uppkommit under en resa och som berör resan och resandet. Reserättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader upp till 10 000 euro. Självrisken är 15 procent av kostnaderna, dock minst 200 euro.Faktablad för försäkringen Resgodsförsäkring (pdf)