Hoppa till innehåll

Vad täcker reseförsäkringen?

Reseförsäkringen ger dig och din familj skydd vid olyckor, sjukdomsutbrott och andra skador under resan.

Vad täcker reseförsäkringen?

Vad kan du försäkra med reseförsäkringen?

Under resor är riskerna och skötseln av ärenden annorlunda än i din dagliga livsmiljö. Under semesterresan är det lättare att koppla av och under arbetsresan lättare att fokusera på det väsentliga när man inte behöver bekymra sig över skador som kan drabba en själv eller resgodset. Reseförsäkringen är en försäkring i händelse av person- och sakskador under resa. I reseförsäkringen kan du välja resenär- och/eller resgodsförsäkring.

Resenärförsäkringen ger dig skydd i händelse av resesjukdomar och -olycksfall. Den ersätter också om resan blir inställd eller avbruten eller vid försening enligt försäkringsvillkoren. Ersättningarna för vårdkostnaderna till följd av sjukdomar eller olyckor på resan har ingen självriskandel eller övre gräns i euro.

I reseförsäkringen kan du inkludera skydd mot bestående men och/eller dödsfall på grund av en olycka under resan.

Resgodsförsäkringen ersätter skador som drabbat din egendom, såsom bräckage och stöld av resgods. Även resgodsförsäkringen är en valbar del i reseförsäkringen.

I resgodsförsäkringen ingår reserisk- och reserättsskyddsförsäkring. Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som du orsakat en utomstående och som du enligt lag är ersättningsskyldig för. Reserättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i ansöknings-, tviste- och brottmål som berör privatlivet i egenskap av resenär för dig eller personer som bor med dig i samma hushåll.

Reseförsäkringens giltighet

Reseförsäkringen kan beviljas för personer i åldern 0–79 år och den gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år.

Den fortlöpande årsförsäkringen är i kraft i Finland och utomlands i tre månader från att resan börjat. Den är det förmånligaste alternativet om du årligen reser minst ett par gånger i Finland eller utomlands.

Den tidsbestämda försäkringen tecknas för en specifik resa. Den är det förmånligaste alternativet om du reser i Finland eller utomlands en gång per år eller mer sällan. Du kan teckna en tidsbestämd reseförsäkring per telefon via vår försäljningstjänst.

Under 18 år gamla barn och barnbarn behöver ingen personlig försäkring

Varje resenär ska teckna en egen resenärförsäkring. Ett undantag är barn under 18 år som reser tillsammans med sina föräldrar eller mor- eller farföräldrar. Försäkringen för medresande barn ersätter vårdkostnader utan en övre gräns i euro. Ersättning för bestående men som orsakats av reseolycksfall och ersättning för dödsfall genom olycksfall ingår i barnets försäkring endast om skyddet även hör till den försäkrade förälderns eller mor- eller farförälderns försäkring. För barnet betalas dessa ersättningar enligt de ersättningsbelopp som angetts i försäkringsvillkoren.

Resgodsförsäkringen och reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringen är hela familjens gemensamma försäkringar. I resgodsförsäkringen är resgods för alla familjemedlemmar som reser tillsammans försäkrade upp till högst det belopp som anges i försäkringsbrevet per resa.

Exempel på ersättningar ur resenärsförsäkringen

Ur reseförsäkringen kan följande kostnader för sjukdom eller olycksfall på resor ersättas

 • läkarordinerade mediciner samt vård- och undersökningskostnader
 • sjukhusens vårddagsavgifter
 • skäliga kostnader för resor till och från undersökningar under resa
 • reparationskostnader för glasögon, skyddshjälm, hörapparat och tandprotes som använts och skadats i samband med reseolycksfall som krävt läkarvård eller anskaffningskostnader för att ersätta det trasiga föremålet (kostnaderna ersätts upp till 500 euro per skadat föremål)
 • kostnaderna för nödvändig fysikalisk vård ordinerad av läkare efter operation och gipsning av skada som orsakats vid olycka under resan, dock högst en vårdperiod på 15 vårdtillfällen per olycksfall
 • sjuktransport (vid behov även ambulansflyg) på grund av allvarlig resesjukdom eller allvarligt reseolycksfall som Sparbankens försäkringar godkänt på förhand
 • rese- och logikostnader för en nära anhörigs besök hos den försäkrade som Sparbankens försäkringar godkänt på förhand, om den försäkrade på grund av resesjukdom eller -olycksfall befinner sig i livshotande tillstånd och inte kan transporteras till hemlandet

Kostnader för inställd resa som kan ersättas

 • situationer där en planerad resa inställs av tvingande orsaker. Exempel på sådana orsaker är att man själv eller en närstående insjuknar, skadas eller avlider.
 • resekostnader som researrangören, transportbolaget eller någon annan serviceproducent inte är skyldig att ersätta
 • expeditionsavgifter enligt de allmänna paketresevillkoren vid annullering av paketresa
 • skäliga kostnader upp till högst 4 000 euro per försäkrad vid avbokning av resa enligt de allmänna paketresevillkorens särskilda villkor
 • om det inte är fråga om en resa enligt lagen om paketresor ersätts den del av resekostnaderna som betalats före avresedagen och som researrangören, transportbolaget eller någon annan serviceproducent enligt sina egna villkor inte är skyldig att ersätta, högst 4 000 euro per försäkrad

Kostnader för avbruten resa som kan ersättas

 • i situationer där din resa avbryts av tvingande skäl, till exempel av personlig allvarlig sjukdom eller olycka på resan eller en närståendes dödsfall eller allvarliga sjukdom
 • extra och nödvändiga rese- och logikostnader för den försäkrades retur till hemorten, med undantag av måltidskostnader
 • tjänster, utflykter och resor i resmålet som den försäkrade separat betalat för på förhand och som inte utnyttjats till ett sammanlagt belopp på upp till 2 000 euro
 • förlorade resdagar på grund av för tidig retur från resan eller sjukhusvård: 50 euro per förlorad resdag, dock högst för 30 dagar
 • en ny avresa till resmålet (upp till 2 000 euro), om det under försäkringens giltighetstid är nödvändigt på grund av arbete eller studier

Kostnader för försening som kan ersättas

 • kostnader för fortsatt resa till den ursprungliga destinationen med annan motsvarande transportförbindelse upp till högst 2 000 euro oberoende av resans ursprungliga pris
 • dessa extra kostnader kan orsakas om en buss eller ett tåg får ett tekniskt fel på vägen till flygplatsen som leder till att du missar flyget
 • om den försäkrade på grund av en ersättningsgill försening blir tvungen att vänta på avresa till utlandet oavbrutet i över åtta timmar, betalas 50 euro i ersättning för varje påbörjad åttatimmarsperiod efter de första åtta timmarna, dock högst sammanlagt 300 euro

Naturfenomensskyddet ersätter

 • extra rese- och logikostnader för resa till resmålet eller hem upp till högst 2 000 euro, om din ursprungliga avresa till resmålet eller returresan hem hindras på grund av oförutsett naturfenomen eller oförutsedd naturkatastrof

Kristerapikostnader ersätts

 • kostnader för högst fem psykoterapibesök hos psykiater eller av psykolog enligt läkarordination och som orsakas av en plötslig och oväntad händelse under resan
 • psykoterapikostnader för till exempel rån, allvarlig resesjukdom eller -olycka eller familjemedlems död kan ersättas ur detta skydd.

Exempel på ersättningar ur resgodsförsäkringen

 • stöld eller skada som drabbat resgods upp till högst det belopp som anges i försäkringsbrevet
 • om resgodset anländer till resmålet över 12 timmar försenat: 100 euro per dygn, högst 500 euro per försäkrad
 • ersättningsskyldighet för skada enligt reseansvarsförsäkringen: högst 200 000 euro, självrisk 150 euro
 • rättegång i ansöknings-, tviste- eller brottmål som uppkommit under resa: högst 10 000 euro, självrisk 15 procent men minst 150 euro