Hoppa till innehåll

Fordonförsäkringens säkerhetsföreskrifter

I säkerhetsföreskrifterna anges de vanligaste skyddsåtgärderna för att förebygga skador eller minska skadans omfattning. Försäkringstagaren, den försäkrade och med honom jämställbar person ska iaktta säkerhetsföreskrifterna. Om säkerhetsföreskrifterna försummas, kan det leda till att ersättning inte betalas eller att ersättningen sänks i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren. Försäkringstagaren, den försäkrade och med honom jämställbar person ska se till att föremål eller egendom inte används i strid med tillverkarens, importörens eller försäljarens bruks-, underhålls- och installationsanvisningar eller utsätts för alltför stor påfrestning.

Omsorgsfull användning av egendom

 1. Fordonets däck ska i fråga om slityta och egenskaper motsvara föreskrifter och bestämmelser.
 2. Fordonet ska hållas i ett sådant skick att det uppfyller bestämmelserna i fordonslagen, Kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning samt övriga föreskrifter och bestämmelser som gäller fordonet.
 3. Fordonet ska besiktas i enlighet med lagar, föreskrifter och bestämmelser.
 4. Om fordonet repareras genom svetsning, ska beklädningen och andra antändliga konstruktioner demonteras från ett tillräckligt stort område. Reparationsplatsen ska förses med nödvändig utrustning för förstahandssläckning, och nödvändig bevakning och efterbevakning ska ordnas på platsen.
 5. För uppvärmning av fordonets kupé, motor eller andra delar får det utöver standardutrustningen endast användas värmeanordningar som tillverkaren av anordningen avsett för att användas i fordon.
 6. Fordonet får inte lämnas på ett sådant ställe där det efter en tid drar till sig brottslingars uppmärksamhet. Om fordonet får ett fel eller skadas utanför tätort eller på ett annat sådant ställe där fordonet är utsatt för skadegörelse eller stöld, ska det omedelbart bogseras i säkert förvar.
 7. Föraren ska ha av myndigheterna beviljat körkort som förutsätts för att köra ett fordon av ifrågavarande fordonskategori eller rätt att framföra fordonet på basis av ålder.
 8. Föraren får inte köra fordonet om föraren är sjuk eller trött.
 9. Då lyftkran eller domkraft används, ska fordonets eventuella stödben användas och jordmånens bärkraft säkerställas.

Förvaring

 1. Fordonet och fordonets nycklar ska förvaras väl och hållas under uppsikt. Nycklarna till fordonet och dess förvaringsplats får inte förvaras på ett synligt ställe eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan anta att nycklarna förvaras. Fordonets nycklar får inte förvaras i fordonet eller på fordonets förvaringsplats.
 2. Anmälningsdelen till fordonets registreringsbevis och uppgifter som gör det möjligt att tillverka nycklar till fordonet får inte förvaras i fordonet.
 3. På fordonets nycklar eller i samband med dem får det inte finnas uppgifter som gör det möjligt att identifiera fordonet eller dess ägare eller innehavare, såsom adress, telefonnummer eller registreringsnummer.
 4. I gemensamma utrymmen ska utrustning som är avsedd för fordonet, t.ex. däck, hållas inlåst. Med gemensamma utrymmen avses sådana utrymmen dit också andra än försäkringstagaren eller personer som bor i samma hushåll med försäkringstagaren har tillträde.
 5. Andra än fast installerade TV-, video-, DVD- och bilnavigeringsapparater får inte efter körningen lämnas på en synlig plats i fordonet.